Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account


Versie: november 2021


1 Toepassingsgebied


Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de dienst “My Lidl Account”. De dienst My Lidl Account wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna “Lidl Stiftung”, “wij” of “ons” genoemd). Ook andere bedrijven van de Lidl-groep (hierna samen genoemd als “ ondernemingsgroep”) worden betrokken bij de dienstverlening.


Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl Account biedt een zogenoemde single sign-on-service (“SSO”) alsook het gebruik van een My Lidl Account-portaal (samen “My Lidl Account” of “dienst”). Aan de hand van SSO kunt u, na een eenmalige registratie voor een online service van de ondernemingsgroep (bv. webshops, click-en-collect-service, apps, enz., hierna “doeldienst” genoemd), andere doeldiensten met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, op voorwaarde dat SSO voor die doeldienst geïmplementeerd is.


Op het My Lidl Account-portaal, waartoe u via de doeldiensten toegang krijgt, kunt u uw gegevens van verschillende doeldiensten op één centrale locatie bekijken, beheren en corrigeren.


De dienst wordt verleend op basis van de onderstaande gebruiksvoorwaarden voor My Lidl Account (“gebruiksvoorwaarden").


Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke verbintenissen die in het kader van de doeldiensten met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van de desbetreffende doeldienst van toepassing.


2 Registreren en account


Om my Lidl Account te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich te registreren voor een doeldienst die met SSO verbonden is, door een wachtwoord aan te maken voor het My Lidl Account. Dit wachtwoord wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl Account.


De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt. Indien deze gegevens later wijzigen, moet de gebruiker dit onmiddellijk aanpasen in zijn My Lidl Account.


Afhankelijk van de doeldienst moet uw e-mailadres of uw gsm-nummer geverifieerd worden tijdens het registratieproces. Daarvoor zullen we u een e-mail of sms met een bevestigingscode sturen. Zonder bevestiging van het e-mailadres of gsm-nummer kan het registratieproces niet verdergezet worden.


Door op “Inschrijven” te klikken nadat u het registratieproces doorlopen heeft, dient u een bindende aanvraag voor een registratie voor My Lidl Account in. Voordat u op deze knop klikt, kunt u de registratie te allen tijde annuleren of de ingevulde gegevens aanpassen door de informatie in de velden te verwijderen, wijzigen of toe te voegen of door de doeldienst af te sluiten. Nadat u het registratieproces afgesloten heeft, kunt u de informatie in uw persoonlijke account steeds wijzigen.


Als wij uw verzoek tot registratie ontvangen hebben, zullen wij u een ontvangstbevestiging (“orderbevestiging”) sturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie opgegeven heeft. Deze orderbevestiging betekent ook dat wij het verzoek om een overeenkomst af te sluiten accepteren (“sluiten van contract”). U kunt de dienst gebruiken zodra u de orderbevestiging ontvangen heeft.


Nadat de registratie voltooid is, zal automatisch een klantennummer gegenereerd worden.


De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemachtigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname door derden. Mochten er aanwijzingen zijn van misbruik van de dienst, dan moet de gebruiker Lidl Stiftung hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.


My Lidl Account kan enkel op toestellen met Android besturingssysteem gebruikt worden als het toestel gebruikt maakt van de Google Chrome-browser


3 Prestatieomvang


MyLidl Account heeft tot doel om een uniforme, met wachtwoord beveiligde, SSO dienst ter beschikking te stellen voor verschillende doeldiensten van de ondernemingsgroep. Dit betekent in wezen dat het My Lidl Account na eenmalige registratie en authenticatie gebruikt kan worden voor alle doeldiensten die in My Lidl Account geïntegreerd zijn, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.


Om het inloggen te vereenvoudigen kunt u ook de functie “Aangemeld blijven” activeren. Als u deze functie activeert wordt een permanente cookie (6 maanden) in de browser van uw toestel geïnstalleerd, waardoor My Lidl Account u de volgende keer herkent. Deze cookie kan te allen tijde verwijderd worden via de instellingen van de browser.


Als u zich voor een verbonden doeldienst registreert en u nog niet geregistreerd bent bij andere doeldiensten, zal automatisch een My Lidl account gecreëerd worden. Maakte u eerder al een My Lidl account voor een doeldienst aan, dan kunt u zich met uw bestaande inloggegevens aanmelden. Als Lidl in de toekomst nieuwe doeldiensten aanbiedt, zult u met uw My Lidl Account ook tot deze diensten toegang krijgen. Het is mogelijk dat in dat geval bijkomende gebruiksvoorwaarden van de individuele doeldiensten van toepassing zijn.


SSO biedt u een portaaloverkoepelende identiteit die herkend en geverifieerd wordt door de verbonden doeldiensten en die u via het My Lidl Account-portaal kunt beheren. Op het My Lidl Account-portaal kunt u de informatie van verschillende doeldiensten vanop één centrale locatie bekijken, beheren en corrigeren. In het My Lidl Account-portaal staan uw klantengegevens en informatie alsook klantengegevens en informatie die u meedeelde bij het gebruik van andere doeldiensten. Op die manier kunnen al uw klantengegevens, logingegevens, informatie over uw situatie en interesses uit “About Me”, indien vrijwillig meegedeeld, alsook informatie over betaalmethodes en de geschiedenis van aankopen en bestellingen vanop een centrale locatie in het My Lidl Account-portaal bekeken worden. Indien nodig zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende doeldienst, wanneer specifieke aanbiedingen gebruikt worden om de transactie te kunnen uitvoeren (zie punt 7).


Het gebruik van My Lidl Account is gratis. Het gebruik van een concrete doeldienst kan echter kosten met zich meebrengen. Die kosten worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten steeds transparant weergegeven bij de aanbieding. Hetzelfde geldt voor eventuele diensten van derden, zoals de internetverbinding.


4 Garantie / aansprakelijkheid


Lidl Stiftung streeft ernaar om My Lidl Account zo ononderbroken en probleemloos mogelijk ter beschikking te stellen. Door technische omstandigheden zoals configuratiewijzigingen, onderhoud, apparaatstoringen, enz. kan dit echter niet volledig worden gegarandeerd. Bij een eventuele storing zal Lidl Stiftung in elk geval trachten het vlekkeloos gebruik van de dienst zo snel mogelijk te herstellen. Lidl Stiftung kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die zouden voortvloeien uit een gebrek aan (volledige) beschikbaarheid.


Lidl Stiftung behoudt zich het recht voor om My Lidl Account in de toekomst alleen nog maar te voorzien van beperkte en/of aangepaste functies of om de dienst volledig stop te zetten. De gebruiker kan geen contractuele aanspraak maken op de (verdere) bruikbaarheid van deze (gratis) dienst.


Voor de individuele doeldiensten zijn uitsluitend de desbetreffende exploitanten verantwoordelijk. Lidl Stiftung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere diensten van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.


Voor het overige kan Lidl Stiftung alleen aansprakelijk worden gesteld voor schadeclaims van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen, behoudens overmacht, of voor overige schade die berust op een opzettelijke inbreuk op of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door Lidl Stiftung, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Met wezenlijke contractuele verplichtingen wordt hier gedoeld op verplichtingen die nagekomen moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken.


5 Gebruiksduur en wissen


Zowel Lidl Stiftung als de gebruiker kan het gebruik van My Lidl Account op elk moment en zonder opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van de My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde zelf de aanzet geven tot het wissen van de account.

Een beëindiging door Lidl Stiftung is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de gebruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.

In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw My Lidl Account of individuele gegevens te corrigeren of verwijderen in het geval dat de informatie onjuist is.


6 Gegevensbescherming


De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toegekende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de dienst te kunnen leveren moeten we de door u bezorgde gegevens bezorgen aan de aanbieder van de respectieve aanbieding opdat die de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding gevraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrekken. Voor meer details hierover verwijzen we u naar onze privacyvoorwaarden.


7 Slotbepalingen


De taal van het contract is Nederlands.


De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn echter niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.


Gebruiksvoorwaarden downloaden

Hier kunt u de gebruiksvoorwaarden als pdf-versie downloaden.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .