Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account

Versie: December 2022

Versie: 1.5


Inhoud

1. Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

2. Registreren, account en overeenkomst

3. Voorwerp van de geleverde prestatie

4. Herroeping

4.1 Herroepingsrecht

4.2 Gevolgen van de herroeping

4.3 Herroepingsformulier

5. Garantie, aansprakelijkheid

6. Gebruiksduur en wissen

7. Gegevensbescherming

8. Slotbepalingen


1 Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de dienst “My Lidl Account” (hierna “My Lidl Account” of “Dienst”). De Dienst wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna “Lidl Stiftung”, “wij” of “ons” genoemd). Ook andere bedrijven van de Lidl-groep (hierna samen genoemd als “Lidl-groep”) worden betrokken bij de dienstverlening. U kunt de actuele gebruiksvoorwaarden altijd hier raadplegen en opslaan of afdrukken. We slaan de tekst van de overeenkomst niet op nadat de overeenkomst werd afgesloten.


Op het met een wachtwoord beveiligd My Lidl Account kunt u uw gegevens vanop één centrale locatie (hierna “Portaal”) bekijken, beheren en corrigeren. Daarnaast biedt My Lidl Account een single sign-on service (hierna “SSO”). Aan de hand van SSO kunt u, na een eenmalige registratie voor een online service van de Lidl-groep (bv. webshops, click-en-collect-service, apps, enz., hierna “doeldienst” genoemd), deze doeldienst met één enkele gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, op voorwaarde dat SSO en het Portaal voor die doeldienst geïmplementeerd zijn.


De Dienst wordt verleend op basis van de onderstaande gebruiksvoorwaarden voor My Lidl Account (“gebruiksvoorwaarden").


Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke contractuele banden die in het kader van de doeldiensten met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van de desbetreffende doeldienst van toepassing.


2 Registreren, account en overeenkomst

Om My Lidl Account te kunnen gebruiken, is een registratie vereist bij een op SSO aangesloten doeldienst, waarbij de gebruiker een wachtwoord moet aanmaken voor zijn My Lidl Account. Dit wachtwoord wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot uw ‘My Lidl Account’.


De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt. Indien deze gegevens achteraf veranderen, moet de gebruiker ze onmiddellijk in het Portaal aanpassen.


Afhankelijk van de doeldienst moet uw e-mailadres of uw gsm-nummer geverifieerd worden tijdens het registratieproces. Daarvoor zullen we u een e-mail of sms met een bevestigingscode sturen. Zonder bevestiging van het e-mailadres of gsm-nummer kan het registratieproces niet verdergezet worden.


Door op “Inschrijven” te klikken nadat u het registratieproces doorlopen heeft, dient u een bindende aanvraag voor een registratie voor My Lidl Account in. Voordat u op deze knop klikt, kunt u de registratie te allen tijde annuleren of de ingevulde gegevens aanpassen door de informatie in de velden te verwijderen, wijzigen of toe te voegen of door de doeldienst af te sluiten. Nadat u het registratieproces afgesloten heeft, kunt u de informatie in uw persoonlijke account steeds wijzigen.


Als wij uw verzoek tot registratie ontvangen hebben, zullen wij u een ontvangstbevestiging (“orderbevestiging”) sturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie opgegeven heeft. Deze orderbevestiging betekent ook dat wij het verzoek om een overeenkomst af te sluiten accepteren (“sluiten van contract”). U kunt de Dienst gebruiken zodra u de orderbevestiging ontvangen heeft.


Nadat de registratie voltooid is, zal automatisch een klantennummer gegenereerd worden.


De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemachtigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname door derden. Mochten er aanwijzingen zijn van misbruik van de Dienst, dan moet de gebruiker Lidl Stiftung hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.


My Lidl Account kan enkel op toestellen met Android besturingssysteem gebruikt worden als het toestel gebruik maakt van de Google Chrome-browser.


3 Voorwerp van de geleverde prestatie

My Lidl Account heeft tot doel om een uniforme, met wachtwoord beveiligde, SSO-dienst ter beschikking te stellen voor verschillende doeldiensten van de Lidl-groep. Dit betekent in wezen dat het My Lidl Account na eenmalige registratie en authenticatie gebruikt kan worden voor alle doeldiensten die in My Lidl Account geïntegreerd zijn, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.


Om het inloggen te vereenvoudigen kunt u ook de functie “Aangemeld blijven” activeren. Als u deze functie activeert wordt een permanente cookie (6 maanden) in de browser van uw toestel geïnstalleerd, waardoor My Lidl Account u de volgende keer herkent. Deze cookie kan te allen tijde verwijderd worden via de instellingen van de browser.


Als u zich voor een verbonden doeldienst registreert en u nog niet geregistreerd bent bij andere doeldiensten, zal automatisch een My Lidl Account gecreëerd worden. Maakte u eerder al een My Lidl Account voor een doeldienst aan, dan kunt u zich met uw bestaande inloggegevens aanmelden. Als Lidl in de toekomst nieuwe doeldiensten aanbiedt, zult u met uw My Lidl Account ook tot deze diensten toegang krijgen. Het is mogelijk dat in dat geval bijkomende gebruiksvoorwaarden van de individuele doeldiensten van toepassing zijn.


SSO biedt u een portaaloverkoepelende identiteit die herkend en geverifieerd wordt door de verbonden doeldiensten en die u via het Portaal kunt beheren. Op het Portaal kunt u de informatie van verschillende doeldiensten vanop één centrale locatie bekijken, beheren en corrigeren. In het Portaal staan uw klantengegevens en informatie alsook klantengegevens en informatie die u meedeelde bij het gebruik van andere doeldiensten. Op die manier kunnen al uw klantengegevens, logingegevens, informatie over uw situatie en interesses uit bijvoorbeeld “About Me” en “Lidl Liddle Club”, indien vrijwillig meegedeeld, alsook informatie over betaalmethodes en de geschiedenis van aankopen en bestellingen vanop een centrale locatie in het Portaal bekeken worden. Indien nodig zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende doeldienst, wanneer specifieke aanbiedingen gebruikt worden om de transactie te kunnen uitvoeren (zie punt 7).


Het gebruik van My Lidl Account zelf is gratis. Het gebruik van een concrete doeldienst kan echter kosten met zich meebrengen. Die kosten worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten steeds transparant weergegeven bij de aanbieding. Hetzelfde geldt voor alle benodigde diensten die door derden verstrekt worden, zoals een internetverbinding.


4 Herroeping

4.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen 14 dagen zonder vermelding van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst afgesloten werd.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm


Klantendienst: contactformulier

E-mail: customercare@lidl.be


door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de naleving van de termijn volstaat het, de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voor afloop van de herroepingstermijn.


Het herroepingsrecht gekoppeld aan My Lidl Account doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht toegekend in het kader van aankopen in de Lidl-webshop.


4.2 Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan als u een ander leveringstype gekozen heeft dan de goedkoopste standaardlevering die door ons aangeboden wordt), onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; er worden in geen geval extra kosten aangerekend voor deze terugbetaling.


Als u gevraagd heeft, de Dienst al tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan moet u een redelijk bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de Dienst dat al uitgevoerd werd tot de datum waarop u ons informeerde over de uitoefening van het herroepingsrecht ten opzichte van de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.


4.3 Herroepingsformulier

Download het herroepingsformulier.


5 Garantie, aansprakelijkheid

Voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke doeldiensten zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. Lidl Stiftung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.


Voor het overige is Lidl Stiftung alleen aansprakelijk voor schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van een overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen ('Kardinalpflichten') of voor overige schade die op een opzettelijke inbreuk op of een zware fout of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door de exploitant, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers berust. Met wezenlijke contractuele verplichtingen wordt hier gedoeld op verplichtingen die nagekomen moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken. Bij een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen kan Lidl Stiftung alleen aansprakelijk worden gesteld voor contracttypische, voorzienbare schade, wanneer deze uit gewone nalatigheid voortvloeit, tenzij het om schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade zou gaan. Een eventuele aansprakelijkheid van Lidl Stiftung voor uitdrukkelijk als zodanig aangegeven garanties en voor claims op basis van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.


6 Gebruiksduur en wissen

Zowel Lidl Stiftung als de gebruiker kan het gebruik van My Lidl Account op elk moment en zonder opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van de My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde zelf de aanzet geven tot het wissen van de account.

Een beëindiging door Lidl Stiftung is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de gebruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.


In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw My Lidl Account of individuele gegevens te corrigeren of verwijderen in het geval dat de informatie onjuist is.


7 Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toegekende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de Dienst te kunnen leveren moeten we de door u bezorgde gegevens bezorgen aan de aanbieder van de respectieve aanbieding opdat die de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding gevraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrekken.

Voor meer details hierover verwijzen we u naar onze privacyverklaring.


8 Slotbepalingen

De taal van het contract is Nederlands.


De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn echter niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen


Gebruiksvoorwaarden downloaden

Hieronder kunt u de gebruiksvoorwaarden als pdf-versie downloaden.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.