PRIVACYVERKLARING

Bedankt dat u wilt deelnemen aan deze bevraging voor Lidl-klanten.


Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom proberen we uw recht van zelfbeschikking over uw persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder leggen we uit wanneer en voor welke doeleinden we welke persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.


1. De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7 van de AVG

Tenzij anders vermeld in de individuele hoofdstukken (aangegeven door de titels) van deze privacyverklaring is


Lidl Belgium GmbH & Co.KG

Data protection officer

Guldensporenpark 90 Gebouw J

9820 Merelbeke

Privacy@lidl.be


de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 punt 7 van de AVG.


2. Gebruik van de beoordelingstool

2.1 Protocolbestanden

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Als u onze website bezoekt, zal de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen


Het IP-adres van het toestel;

de datum en het tijdstip van de toegang;

de naam en de URL van het opgevraagde bestand;

de website/applicatie van waar u onze website bezoekt (referrer URL);

de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer;

de naam van uw toegangsprovider,

een unieke gebruikers-ID,

het aantal deelnames aan enquêtes,

de duur die u nodig had om de vragen te beantwoorden,


naar de server van onze website sturen en tijdelijk in een zogenaamde logfile opslaan. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:


een vlotte verbinding garanderen;

gebruiksvriendelijkheid van onze website/applicatie verzekeren;

pogingen van fraude uitsluiten bij enquêtes en

de systeemveiligheid en -stabiliteit analyseren.Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverwerking.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:


Bij deze klantenenquête doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


De gegevens met betrekking tot de duur om de enquête in te vullen, worden na 90 dagen gearchiveerd en vervolgens na nog eens 14 dagen definitief gewist. Dat is noodzakelijk om de enquêtes op lange termijn te kunnen analyseren en daarbij pogingen tot fraude te kunnen uitsluiten.


De overige protocolgegevens worden na 7 dagen gearchiveerd en na 14 dagen definitief gewist.


2.2 Gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Wij, Lidl België & Luxemburg GmbH & CO. KG, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen van https://survey2.medallia.eu/.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke toestel opgeslagen. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.


Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en andere technisch noodzakelijke technologieën om de gebruiksgegevens te verwerken dient om onze enquête ter beschikking te kunnen stellen.


Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technieken, naast de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, de opslagtermijnen en de eventueel geïntegreerde externe aanbieders, vindt u in onze Cookieverklaring .In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden naargelang het doeleinde met name de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:


• Gegevens die door de gebruiker ingegeven worden om de informatie op meerdere subpagina’s te behouden (bv. uw cookietoestemming);

• Veiligheidsincidenten (bv. identificeren van frauduleus gedrag).


Rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Wij verwerken uw gegevens dus op basis van ons gelijklopende gerechtvaardigde belang om uw winkelervaring in onze filialen, onze webshop en onze apps te verbeteren.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:


In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes.


Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Voor de opslagtermijn voor cookies verwijzen we naar onze Cookieverklaring.


3. Klantenenquête over de winkelervaring

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


In het kader van het klantenonderzoek verzamelen wij gegevens over uw subjectieve winkelervaring en uw aankoopgedrag. Het doel is om uw winkelervaring in onze filialen, webshop en apps voortdurend te verbeteren.


Als u deelneemt aan onze klantenenquête, gebeurt dit op vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevragingen wordt geen informatie bewaard waarmee de deelnemers geïdentificeerd kunnen worden. Enkel de datum en het tijdstip van uw deelname worden opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat u alle informatie die u tijdens de bevraging invult, vrijwillig meegedeeld heeft. Deze informatie wordt conform de AVG opgeslagen. Gelieve in vrije tekstvelden geen namen of soortgelijke gegevens te delen waarmee u of iemand anders geïdentificeerd kan worden.


De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is ons gelijklopende gerechtvaardigde belang om uw winkelervaring in onze filialen, webshop en apps te verbeteren, in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:


Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


De klantenenquêtes worden volledig anoniem afgenomen. Indien u in het kader van de bevraging toch persoonsgegevens meedeelt, worden deze onmiddellijk gewist en/of geanonimiseerd.6. Gegevensoverdracht naar niet-EER-landen

Indien wij gegevens naar ontvangers in een derde land (met zetel buiten de Europese Economische Ruimte) doorsturen, kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige derde landen bevestigt de Europese Commissie via zogenaamde 'adequaatheidsbesluiten' dat de gegevensbeschermingsnorm vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen vindt u op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE . Als het land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming heeft, zorgen we er via andere maatregelen voor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele standaardclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze data protection officer (punt 8) als u hierover meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.


7. Rechten van de gebruiker

U heeft het recht volgens artikel 15 lid 1 van de AVG gratis informatie te krijgen over welke persoonsgegevens wij over u bewaren.


Bijkomend hebt u binnen de wettelijke voorwaarden een recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG), wissing (artikel 17 van de AVG) en beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) van uw persoonsgegevens.


Voor zover de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG stoelt, beschikt u volgens artikel 21 van de AVG over het recht om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen een gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet meer gebeuren, tenzij de verantwoordelijke dwingende redenen kan aantonen voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Indien u zelf de verwerkte gegevens ter beschikking hebt gesteld, hebt u een recht op overdraagbaarheid van de gegevens volgens artikel 20 van de AVG.


Voor zover de gegevensverwerking op grond van een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG stoelt, kunt u de toestemming op elk ogenblik intrekken voor de toekomst, zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van de verwerking tot nog toe.


Neem in de hierboven vermelde gevallen of indien u nog vragen of een klacht hebt schriftelijk of via e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.


Bovendien beschikt u over een recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woont of waar de verantwoordelijke zijn zetel heeft, is hiertoe bevoegd.


8. Andere vragen

Als u nog andere vragen hebt over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:


Lidl Belgium GmbH & Co.KG

Data protection officer

Guldensporenpark 90 Gebouw J

9820 Merelbeke

Privacy@lidl.be


Status: 01/03/2022