Herroepingsrecht

De tevredenheid van onze klanten is voor ons het allerbelangrijkste. Wens je, om welke reden dan ook, je aankoop niet te houden, dan kan je binnen een termijn van 30 dagen de overeenkomst herroepen.


Stap 1. Breng ons op de hoogte van je beslissing via

  • Het contactformulier op www.lidl.be
  • Per post: Lidl Belgium GmbH & Co. KG, t.a.v. afdeling klantendienst, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke Je kan hiertoe het formulier gebruiken dat je op deze pagina kan downloaden.
  • Per telefoon: 02 320 6000 (zonaal tarief)

Stap 2. Zend kosteloos je aankoop naar Lidl Belgium. Je dient hiervoor het retourlabel te gebruiken dat je per e-mail of per post zal ontvangen van onze klantendienst.


Nadat wij de door jou teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, ontvang je per e-mail een bevestiging. Wij zorgen ervoor dat je aankoopbedrag zo spoedig mogelijk wordt terugbetaald.


Voor meer informatie of de voorwaarden, kan je het herroepingsrecht hieronder raadplegen. Je vindt het herroepingsrecht ook terug als artikel B.2 van de Algemene Voorwaarden.


Artikel B.2 herroepingsrecht


Meer uitgebreid dan het wettelijk herroepingsrecht biedt Lidl de Klant het recht om binnen een termijn van 30 dagen (i.p.v. de wettelijke 14 dagen) na de dag van ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


Om dit recht uit te oefenen dient de Klant Lidl via een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefoon of via het contactformulier op www.lidl.be) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen).

Hiertoe kan de Klant ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken (maar de Klant is daartoe niet verplicht).Wanneer de Klant Lidl op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing, bekomt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.


Onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Lidl van de herroepingsbeslissing van de Klant in kennis werd gesteld, zal Lidl de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lidl aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant heeft betaald, tenzij er uitdrukkelijk met de Klant anders is overeengekomen. Lidl mag wachten met de terugbetaling tot zij de Artikelen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat de Artikelen teruggezonden zijn, al naargelang welk tijdstip eerst valt.


De Klant dient het Artikel onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld aan Lidl, terug te zenden naar :

Lidl Digital Lagerholding GmbH

P/A BX LIDL BELGIUM

Vilvoordsesteenweg 233

1099 Brussel.

Lidl neemt de kosten van het terugzenden voor haar rekening op voorwaarde dat de Klant het "retourlabel" gebruikt. Dit label ontvangt de klant van de klantendienst via e-mail of per post na zijn ondubbelzinnige verklaring van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Het label dient aangebracht te worden op het te retourneren pakket dat vervolgens kan afgegeven worden in een postkantoor of postpunt.


Als de Artikelen worden teruggestuurd, verzoeken we de klant om dit te doen in hun originele staat, samen met de originele verpakking van het Artikel en alle geleverde toebehoren.


Tijdens de eerste 30 dagen na de levering zal de Klant de Artikelen en de verpakking op eigen risico bewaren en/of gebruiken. De Klant mag de Artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te behouden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

  • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,
  • De levering van Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid,
  • De levering van verzegelde Artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
  • De levering van Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,
  • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Lidl geen invloed heeft,
  • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
  • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.