Privacyverklaring Lidl Plus

Versie: Juli 2023

Versie: 1.5.2


Hartelijk dank voor uw interesse in Lidl Plus.


Overzicht van gegevensbescherming bij Lidl Plus


Wie zijn wij?

Wij zijn Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland (hierna “Lidl Stiftung”, “wij” of “ons”) en de uitvoerder van het Loyalty-programma Lidl Plus. Wij zijn verant-woordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens in Lidl Plus.


Wat is Lidl Plus?

Lidl Plus richt zich tot consumenten die gepersonaliseerde informatie willen krijgen over onze aan-biedingen, acties alsook producten en diensten van geselecteerde partners en andere onderne-mingen van de Lidl-groep. Wij bepalen uw interesseprofiel op basis van uw koopgedrag, het ge-bruik van onze app en andere digitale diensten van de Lidl-groep.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Wij registreren de persoonsgegevens die u bij uw aanmelding in Lidl Plus ingeeft. Daarnaast regi-streren we uw koop- en gebruiksgedrag i.v.m. Lidl Plus en andere door u gebruikte digitale dien-sten van de Lidl-groep.


Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens en voor welke doeleinden gebruiken we ze?

We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om de overeenkomst uit te voeren die aan de hand van uw registratie afgesloten werd, d.w.z. om uw mogelijke interesses op basis van uw koop- en gebruiksgedrag met betrekking tot de producten en diensten van de Lidl-groep te bepalen en gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen ter beschikking te stellen. Indien u uw toestemming gegeven heeft, sturen wij u informatie op maat over actuele acties en aanbiedingen van Lidl, per mail, pushbericht of sms.


Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang, om uw ervaringen in verband met Lidl Plus zo eenvoudig en efficiënt mogelijk vorm te geven.


Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

In sommige gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan dienstverleners die schriftelijk ge-machtigd werden en regelmatig door ons gecontroleerd worden. Deze ondernemingen streven met uw persoonsgegevens geen eigen doeleinden na. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan nationale ondernemingen van Lidl, om relevante inhoud aan u te kunnen voorstellen of een wedstrijd te kunnen uitvoeren die door de nationale onderneming georgani-seerd wordt, indien u hiermee ingestemd heeft.


Als we persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte doorsturen, garanderen we een adequaat gegevensbeschermingsniveau door maatregelen zoals verplichte bedrijfsregels, standaard contractbepalingen, certificeringsmechanismes of erkende gedragscodes.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd zodra we er geen doeleinde meer voor hebben. Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u deelneemt aan Lidl Plus. Als u 24 maanden lang inactief bleef, zullen we u informeren dat uw gegevens binnenkort gewist worden.


Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Als u informatie of een kopie van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens wenst, stellen we dit uiteraard gratis ter beschikking. U heeft volgens de wet het recht onjuiste gegevens te laten corri-geren. Bovendien kunt u uw persoonsgegeven laten wissen, de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van een gerecht-vaardigd of algemeen belang. U kunt een toestemming die in het kader van Lidl Plus gegeven werd ook intrekken. U heeft het recht, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende auto-riteit.


We vragen u de onderstaande privacyverklaring te lezen. Daarin vindt u meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken. U kunt onze data protection officer contacteren op het bovenstaande adres of op privacy@lidlplus.be.


Privacyverklaring Lidl Plus

Bij Lidl Plus gaat het om een Loyalty-programma (hierna de „dienst“ of „Lidl Plus“) van de Lidl-groep dat door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm („Lidl Stiftung“, „wij“, „ons“) beheerd wordt. Lidl Stiftung verwerkt de door de dienst benodigde gegevens als verwer-kingsverantwoordelijke, voor zover het de gegevens voor de uitvoering van de dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en verzendt naar Lidl Belgium GmbH & Co. KG (hierna samen met Lidl Stiftung aangeduid als „Lidl-bedrijven" genoemd). Voor enkele verwerkingen moet de Lidl-groep (hierna “ Lidl-groep” genoemd) betrokken worden.Voor zover de Lidl-bedrijven via de dienst gegevens ontvangen op basis van uw vrijwillige toe-stemming en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als ver-werkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving.


Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als de verwerkingsverantwoordelijke. De data protection officer kan op het bovenstaande postadres of op privacy@lidlplus.be gecontacteerd worden.


Deze dienst is gericht op consumenten (hierna ‘gebruikers’ of ‘u’ genoemd), die van Lidl Stiftung gepersonaliseerde informatie willen ontvangen over aanbiedingen en promoties van Lidl Plus en over aanbiedingen, producten en diensten van geselecteerde samenwerkingspartners en Lidl-vennootschappen, die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw interesses. De interesses worden be-paald op basis van het aankoop- en gebruiksgedrag i.v.m. producten en diensten van de Lidl-groep, zoals hieronder in detail uitgelegd.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, deelname aan wedstrijden en exclu-sieve kortingen en speciale acties in het filiaal en online in de geselecteerde webshops van de Lidl-groep. Afhankelijk van waar en in welke mate u de dienst gebruikt, worden uw gegevens door Lidl Stiftung doorgespeeld aan bepaalde Lidl-bedrijven om u de bijbehorende diensten te kunnen leve-ren.

1.1 Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van onze klanten: voornaam, familie-naam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huisnummer, post-code, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.


1.2 Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses en de geboortedatum van uw kind in uw My Lidl Account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


1.3 Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht of geretourneerd volgens type, hoeveel-heid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klan-tenaccount streven wij de onder punt 2 genoemde doeleinden na, namelijk u aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.


U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.


1.4 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van een Lidl-bedrijf, gebruiken zij de gegevens die u in dit kader verstrekt.


1.5 Gebruik van de app

Telkens u de app gebruikt, registreren we het filiaal waarin u aankopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt.


Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.


Digitale ontvangstbewijzen kunnen opgeslagen worden op de terminal of direct worden doorgestuurd via Messenger, voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele apparaat kan worden gebruikt voor het scannen van QR-coupons, als u de bijbehorende toestemming verleent.


Via de app voeren we enquêtes uit en verzamelen we hiermee informatie over uw aankoopgedrag, appgebruik, persoonlijke relaties en interesses in verband met andere Lidl-bedrijven. De deelname aan deze enquêtes is vrijwillig.


1.6 E-mobiliteit

Om het laadproces bij een van de laadstations te starten, moet u zich via de Lidl Plus App bij het betreffende laadstation identificeren en het laadproces starten. Registratie voor de Lidl Pay-functie (zie hieronder) is een voorwaarde voor de verwerking van het laadproces.


Tijdens het laadproces verwerken wij de volgende gegevens over uw loyaliteits-ID: datum van het laadproces, laadbedrag (kWh), laadvermogen (kW), begin van het laadproces (tijd), einde van het laadproces (tijd), type gebruikte laadstekker. Met de toewijzing van uw laadproces aan uw klan-tenaccount streven wij ook de onder punt 2 genoemde doeleinden na, bijvoorbeeld om u speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemde aanbiedingen te kunnen doen en om aan campagnes te kunnen deelnemen.


1.7 Mobiele betaling

De Lidl Plus App geeft u ook toegang tot een mobiele betaaldienst ("Lidl Pay"), waarbij u de mogelijkheid heeft om u te registreren met uw krediet- of debetkaart om uw gekochte goederen en diensten op een comfortabele manier te betalen met behulp van uw mobiele eindapparaat op verschillende betaallocaties (bijv. laadpalen etc.).


De registratie vindt rechtstreeks in Lidl Plus plaats. Dit gebeurt enkel als u dit wenst en de optie actief selecteert. Voor de registratie en het gebruik van Lidl Pay zijn het krediet- of debetkaart-nummer, de CVV/CVC-code en de vervaldatum van de kaart vereist. Deze betalingsgegevens wor-den rechtstreeks ingevoerd in de PCI-DSS en PCI 3DS gecertificeerde systemen van ons zogenaam-de betalingsplatform en worden daar versleuteld opgeslagen.


Als onderdeel van het registratieproces controleren wij ook of u inderdaad de eigenaar bent van de verstrekte krediet- of debetkaart. Voor dit doel zal ons betalingsplatform uw kredietkaart- of de-betkaartgegevens rechtstreeks doorgeven aan de betreffende betalingsdienstaanbieder, zodat zij uw identiteit bij de uitgevende bankinstelling kunnen bevestigen.


Bij een succesvolle registratie voor Lidl Pay stuurt het betalingsplatform ons ter bevestiging een token in de vorm van een cijfer. Wij koppelen dit token dan aan uw klantenaccount.

Als u andere verificatieprocedures gebruikt, kunnen ook de gebruiksvoorwaarden en gegevensbe-schermingsinformatie van de respectieve aanbieders van toepassing zijn (bijvoorbeeld met be-trekking tot de TouchID- of FaceID-functies van Apple).


Zodra u Lidl Pay gebruikt, geeft het betaalplatform uw kredietkaart- of debetkaartgegevens door aan het desbetreffende Lidl-bedrijf voor de verwerking van de betaling. Het Lidl-bedrijf treedt op als een afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking van de bevestiging van uw betaling via Lidl Pay, alsmede voor de opslag van uw betalingsgegevens vanwege zijn eigen fiscale en handelsrechtelijke verplichtingen en voor de betwisting van mogelijke claims met betrekking tot de gekochte producten.


Om het betalingsproces te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2366 ("PSD 2"), de toepasselijke nationale omzettingswetten en de gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389, wisselen wij met behulp van onze dienstverleners bepaalde informatie uit met uw kredietinstelling of de uitgever van uw betaalmiddel (zoals uw debet- of kredietkaart). Deze informatie heeft met name betrekking op uw persoonsgegevens, de huidige transactie en uw eerdere betalingsgedrag.


1.8 Webshop/andere digitale diensten

Indien u zich geregistreerd hebt op de Lidl webshop of andere apps, websites of digitale diensten die door een bedrijf van de Lidl-groep beheerd worden, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, online kastickets, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Funtrips, Lidl Liddle Club, etc., ontvangen wij van hen informatie over uw gebruik van de digitale diensten inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u online hebt gekocht en/of geboekt, de coupons die u hebt ingeruild, het voucherbedrag, het tijdstip van het betalingsproces en de gebruikte betaalmiddelen, alsook de gekozen levermethode en uw klantgedrag.


1.9 Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl webshop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment waarop u de nieuwsbrief opende, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.


1.10 Analyse van gebruikersgedrag / cookies

Bij het gebruik van de app maken wij segmentatieprofielen aan voor statistische evaluatie en kennen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Tenzij deze gegevens technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de app, verzamelen en gebruiken we ze alleen als u toestemming hebt gegeven voor onze tracking technologie (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring). Dit omvat de volgende verwerkingen:


Met de analyse worden volgende doelen nagestreefd:


 • Optimalisatie van de dienst en diens functies,
 • verbetering van ons aanbod en het commercialiseren van producten van de Lidl-groep via (reclame)campagnes,
 • Weergeven van reclameadvertenties op basis van interesses (bv. via push-notificaties en reclamebanners voor diensten van derden).


Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden zoals beschreven hieronder in de paragraaf “toestemming intrekken”.


Om informatie op basis van uw interesses te kunnen tonen, is het noodzakelijk om de bovenge-noemde analyse aan uw persoon toe te wijzen. Hiervoor maken wij een verbinding met uw klan-tennummer zodra u de registratie voltooid heeft. Uw toestemming voor het verstrekken van ge-personaliseerde informatie omvat ook deze verwerkingsstap.


Daarnaast worden ook A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config gebruikt in de app. Dit zijn analysediensten van Google. We hebben een overeenkomst voor verwerking in opdracht afgesloten met Google (zie ook punt 2 en 3.1 van deze privacyverklaring).


Voor bovenstaande analyse en de weergave van gepersonaliseerde advertenties gebruiken we de volgende advertentie-ID’s: (i) IDFA (Identifier for Advertising = advertentie-ID) bij iOS-toestellen) of (ii) de advertentie-ID van Android of (iii) de Huawei-ID, het IP-/MAC-adres, de HTTP-header als-ook een fingerprint van het eindtoestel (daarnaast: tijdstip van opening, land, taal, lokale instellin-gen, besturingssysteem en -versie alsook de app-versie). Daarnaast analyseren wij informatie over de gebruikersapparatuur en de webactiviteiten, evenals app en event token. De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats onder een pseudoniem. De IDFA, de advertentie-ID van Android en de Huawei-ID kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren. Indien de IDFA niet beschikbaar is, gebruiken we SkAdNetwork, Apple’s attributie-API, om installa-ties van onze app aan een reclamecampagne te koppelen. De rechtsgrondslag is uw toestemming (zie ook punt 2 van de privacyverklaring).


Google Ads Klantenmatch


In de Lidl Plus-app gebruiken we de dienst “Google Ads Klantenmatch” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google”). Daarbij worden met behulp van de door ons gebruikte trackingtechnologieën lijsten met gebruikersgegevens naar de servers van Google verstuurd. Google vergelijkt dan of de doorgestuurde gebrui-kersgegevens overeenstemmen met de gegevens van Google-klanten en stelt op basis daar-van doelgroepen samen die gebruikt kunnen worden om advertenties te sturen. De adver-tenties kunnen zowel binnen het Google-netwerk (YouTube, GMail of de zoekmachine) als op verschillende toestellen weergegeven worden (zogenaamde remarketing of retargeting).


Voor het gebruik van Google Ads Klantenmatch hebben we conform art. 28 lid 3 AVG een overeenkomst voor verwerking in opdracht afgesloten met Google. Door middel van deze overeenkomst garandeert Google dat het de persoonsgegevens zal verwerken in overeen-stemming met onze instructies en de rechten van de betrokkenen zal beschermen.


De persoonsgegevens worden na afloop van het doeleinde gewist.


Hier en hier vindt u meer informatie over hoe Google persoonlijke gegevens gebruikt die via deze diensten aan Google doorgegeven worden, evenals informatie over de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties en gegevensverzameling. Algemene informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.


Meta/Facebook


In de Lidl Plus-app gebruiken we de dienst “Facebook Custom Audience" van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Face-book”). Facebook Custom Audience stelt ons in staat om doelgroepen te vormen en naar behoefte gepersonaliseerde advertenties op Facebook te ontwerpen en weer te geven.

Daarbij worden, via onze trackingtechnologieën, lijsten met gebruikersgegevens bij Face-book geüpload. Facebook vergelijkt dan of de doorgestuurde gebruikersgegevens overeen-stemmen met de gegevens van Facebook-gebruikers en stelt op basis daarvan doelgroepen samen die gebruikt kunnen worden om advertenties te sturen. Met Custom Audience zorgen we ervoor dat alleen mensen die onze app eerder hebben bezocht of interesse toonden in onze producten, advertenties zien op Facebook. Facebook gebruikt de gegevens daarnaast ook voor eigen reclamedoeleinden alsook voor reclamedoeleinden van derden.


Mensen blijven maximaal 180 dagen in een Custom Audience. Na 180 dagen worden men-sen die tot de Custom Audience van de website behoren, verwijderd als ze de website niet opnieuw bezocht hebben.


Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor het gebruik van Facebook Custom Au-dience volgens artikel 26 AVG. We hebben een overeenkomst over de gezamenlijke verant-woordelijkheid afgesloten, om de verantwoordelijkheden vast te leggen voor de verplichtin-gen die voortvloeien uit de AVG. Volgens de AVG zijn we verantwoordelijk voor het informe-ren van de betrokkenen, terwijl Facebook verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over de rechten van de betrokkenen conform artikel 15 tot 21 van de AVG. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u uw rechten als betrokkene echter tegenover beide verwerkingsverantwoordelijken doen gelden.


Facebook baseert de verwerking van de gegevens op de toestemming van de Facebook-gebruikers conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a van de AVG en de gerechtvaardigde belangen van Facebook conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f van de AVG om nauwkeurige en betrouwbare rap-porten en nauwkeurige prestatiestatistieken te kunnen aanbieden aan adverteerders van Facebook. Meer informatie hierover vindt u hier of in de privacyverklaring. De data protec-tion officer van Facebook kunt u hier contacteren.


Op de website van Facebook kunt u zich afmelden voor het gebruik van de Custom Audien-ces-dienst. Nadat u bent ingelogd op uw Facebook-account wordt u naar de instellingen voor Facebook-advertenties geleid.


Toestemming intrekken

Als u uw toestemming voor tracking tijdens het gebruik van Lidl Plus wilt intrekken, kunt u dit op elk moment met toekomstige werking doen door na voltooiing van het registratieproces de opt-out te activeren. U vindt dit in de app onder ‘Meer’ > Juridische informatie’ > ‘Gegevens in Lidl Plus delen’.


1.11 Kaartendiensten

In deze app kunt u de kaartdienst van het besturingssysteem van uw mobiele toestel gebruiken. Daarmee kunnen we direct in de app interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartenfunctie gemakkelijk gebruiken, om bijv. Lidl-filialen in uw buurt te vinden.


Om de functies van de kaartdiensten te kunnen gebruiken, is het in het kader van de internetcommunicatie noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Dat gebeurt doorgaans op een server van het desbetreffende besturingssysteem. Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerkingen van de aanbieders van de besturingssystemen. Meer gedetailleerde info over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerkingen vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer gedetailleerde info over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen.


Adres en privacyverklaring van de aanbieders:

1.12 Links naar andere websites en apps

Onze app bevat links naar andere websites en apps die worden beheerd door een van de Lidl-bedrijven of door onze geselecteerde partners die hierboven zijn beschreven of andere derde partijen. Wanneer u op een van de in-app-banners van de aanbevolen producten klikt, wordt u doorgestuurd naar de website/app of naar uw respectieve app store. De links kunnen ook speciale tracking technologieën bevatten waarmee de exploitanten van genoemde websites/apps kunnen begrijpen en meten waar de gebruiker erover heeft gehoord. We raden u aan om het bijbehorende privacybeleid van elke website / app waarnaar u wordt doorgestuurd te bekijken om te begrijpen welke informatie over u door de exploitant wordt verwerkt. Wanneer u wordt omgeleid naar een van deze websites/apps, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan uw (technische) verzoek om de betreffende app of website te bezoeken (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en op basis van het gerechtvaardigd belang van de exploitant om advertenties uit te voeren (Art. 6, lid 1, punt f AVG).


1.13 Nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderdelen, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.

We verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring).


1.14 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Niet opgenomen in de beoordeling van uw hierboven gepresenteerde persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 van de AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloofsovertuiging).

Wij verzamelen de in punt 1 genoemde gegevens om u van de overeenkomstige diensten van Lidl Plus te kunnen voorzien.


2.1 Doel van de communicatie, identificatie en bescherming van uw klantenprofiel

De basisgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld worden gebruikt om met u te communiceren en om uw winkel- en gebruikersgedrag ondubbelzinnig te kunnen toewijzen aan uw klantenprofiel.


Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele eindtoestel instemde met de zogenaamde geolokalisering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken wij binnen de functie ‘filialen zoeken’ en 'laadpaalzoeker' op basis van gps- en netwerkgegevens uw locatie, zodat wij u de dichtstbijzijnde filialen kunnen laten zien. Gegevens voor plaatsbepaling worden niet permanent bij ons bewaard.


Tijdens uw registratie vragen wij u naar uw geboortedatum (zie paragraaf 1 hierboven). Enerzijds vereist uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar (zie paragraaf 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds bestaan er ook leeftijdsgrenzen die we dienen te respecteren bij het reclame maken voor bepaalde producten met het oog op de bescherming van minderjarigen. Reclame voor alcoholische dranken mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op kinderen of adolescenten.


Verder gebruiken wij uw e-mailadres in het bijzonder om u te beschermen tegen een ongeoorloofde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijvoorbeeld wanneer iemand inlogt op uw account via een onbekend apparaat, d.w.z. een toestel dat nog niet eerder gebruikt werd om toegang te krijgen tot de ‘Lidl Plus’-app. Daarnaast gebruiken wij uw koopgedrag in de webshop om fraude te voorkomen.


De uitwisseling van gegevens aan uw bank of de uitgevende instelling van uw betaalmiddel (in het geval u Lidl Pay gebruikt) is ook bedoeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor authenticatie met als doel misbruik en fraude te voorkomen.


Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


In het geval van productterugroepingen controleren we of u het desbetreffende product gekocht heeft om u te kunnen informeren over de terugroepactie. Wij gebruiken hiervoor de informatie over de door u aangekochte producten (zie boven “filiaalbezoeken”).


Deze verwerking gebeurt om uw gezondheid te beschermen (art. 6 lid 1 sub d AVG) en omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om u over eventuele productterugroepingen te informeren (art. 6 lid 1 sub f AVG).


2.2 Doel van de optimalisering van advertentiemaatregelen, het winkelnetwerk en de winkelinrichting

Als u ook uw adresgegevens met ons deelt, gebruiken we deze om de reclamemaatregelen te optimaliseren (met name de verdeling van de folder en reclameborden) en om het fili-aalnetwerk en -inrichting te optimaliseren. De opgave van uw adres is facultatief. Deze informa-tie wordt verwerkt op basis van ons legitieme belang in het optimaliseren van distributiekanalen (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


2.3 Doel van de bepaling van uw productinteresses

Wij willen u beter leren kennen, zodat wij u en andere klanten de voordelen van het lidmaatschap van Lidl Plus kunnen toekennen en u en andere klanten best mogelijke aanbiedingen op maat kunnen voorleggen en doelgerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Hiervoor bepalen we eerst, op basis van alle onder punt 1 opgelijste persoonsgegevens, in het bijzonder uw transactiegegevens in Lidl Plus alsook informatie die we van de Lidl-webshop of andere hierboven beschreven apps, websites of digitale diensten ontvangen, welke producten, acties en diensten voor u potentieel interessant en relevant zouden kunnen zijn. Om een dergelijke relatie te bepalen, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u en andere klanten interessant kunnen zijn.


Zo kunnen we u in de Lidl Plus-app en op de website van de webshop of in de verschillende digitale diensten bijvoorbeeld wijzen op kortingsacties voor uw lievelingsproducten, u bijzondere voordeelsprijzen, kortingcoupons en andere voordelen aanbieden en u in het kader van assortimentsacties doelgericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen.


Daarvoor ontvangt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws uit het streaming-, branche-, webshopaanbod en voor enquêtes.


Door uw gebruik van de app te meten (zie boven) krijgen we algemene informatie over de optimalisatie van onze Lidl Plus-app en over het succes van onze reclamecampagnes. Daarnaast stellen wij statistisch verwerkte, anonieme gegevens (op basis van uw gebruik van de app en uw aankopen) ter beschikking aan onze reclamepartners over het succes van hun reclamecampagnes voor facturatiedoeleinden en over de optimalisatie van hun marketingcampagnes. Onze reclamepartners kunnen u op basis van deze gegevens niet identificeren.


Bovendien worden gepersonaliseerde gebruikersprofielen gebruikt om eventuele reclame, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven, beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en het online aanbod te verbeteren. Dat gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over uw gebruik van Lidl Plus.


Deze verwerkingen worden op basis van wettelijke bepalingen uitgevoerd, op grond waarvan wij persoonsgegevens mogen verwerken indien dit noodzakelijk is om een dienst te gebruiken of een contract uit te voeren (art. 6 lid 1 sub b van de AVG).

Indien u hiermee ingestemd heeft, kan dit profiel ook informatie bevatten die wij vanuit uw eindtoestel kunnen importeren. In dat geval verwerken wij persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 a) van de AVG. Dit geldt voor de hierboven onder ‘webshop’, ‘analyse van het gebruiksgedrag’ en ‘nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten’ beschreven gegevensverwerking alsook het doorgeven van gegevens aan onze reclamepartners om (reclame-)inhoud op diensten van derden te tonen. Wij gebruiken deze bevindingen niet alleen om het profiel te verbeteren, maar ook om de Lidl Plus-app en onze andere online aanbiedingen te optimaliseren, indien uw toestemming hierop van toepassing is. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub a van de AVG.


2.4 Doeleinde van de optimalisatie van ons filiaal- en online aanbod

Als u deelneemt aan onze vrijwillige enquêtes, gebruiken wij deze informatie om het filiaal- en online assortiment te optimaliseren. We verwerken deze gegevens omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).)


2.5 Doel van het ontvangen van marketingcommunicatie

Indien u uitdrukkelijk ingestemd heeft met het ontvangen van reclame, sturen wij u ook per e-mail, sms of pushbericht informatie over de programmavoordelen, bv. details over het programma, informatie over nieuwe programmapartners en partnervoordelen, bijzondere acties voor klanten en (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuwtjes uit het streaming-, filiaal-, webshop-, bloemen-, foto- en reisaanbod.


Deze directe communicatie vindt plaats omdat u hiermee ingestemd heeft (art. 6 lid 1 sub a AVG).


2.6 Doel van de registratie van locatie en tijdstip

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot de plaats en het tijdstip van uw aankopen om u tijd- en plaatsgebonden reclame toe te sturen, bv. door middel van push- of sms-berichten op uw mobiele telefoon. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld op een zaterdag valt, dan kunnen wij u informeren over speciale aanbiedingen voor deze dag van de week. Verder kunnen wij u ook een regiospecifiek aanbod doen, op voorwaarde dat wij weten in welke regio u het liefst winkelt.


Pushmeldingen zijn berichten die vanuit de app naar uw apparaat worden gestuurd en daar geprioriteerd worden weergegeven. De app maakt gebruik van push-notificaties als u hebt ingestemd met pushmeldingen bij de installatie van de app of op enig moment tijdens het gebruik van de app in de instellingen van uw apparaat. U kunt het ontvangen van pushmeldingen op elk moment deactiveren.


Voor zover we de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dat met het oog op het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


2.7 Doel van het verwerken van klantverzoeken

Persoonsgegevens die u ons bij contactopname met de klantendienst verstrekt, bv. via ons contactformulier, behandelen we uiteraard vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om het verwerkingsdoeleinde te bereiken, namelijk om uw databeschermingsverzoek te beantwoorden en te behandelen.


Om uw klantendienstvragen zo goed mogelijk te kunnen verwerken, geven we de meegedeelde gegevens ook door aan andere bedrijven van de Lidl-groep. Daardoor moeten deze gegevens niet opnieuw verzameld en opgeslagen worden om uw verzoek te behandelen. De Lidl-groep gebruikt uw gegevens uitsluitend om u te identificeren als klant of gebruiker en om uw verzoek te verwerken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub b van de AVG, aangezien het noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen, en art. 6 lid 1 sub f van de AVG.


Ons en uw parallel (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking berust hierbij op het doel, uw vragen te beantwoorden, evt. problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website of van diensten van andere Lidl-bedrijven te behouden en te verbeteren.

De wettelijke basis om uw verzoeken te verwerken volgens de gegevensbescherming is art. 6 lid 1 sub c van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om uw verzoek te verwerken.


2.8 Doel van het aanbieden van de app

Wij verwerken de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld, zodat onze app naar behoren kan functioneren. We hebben deze informatie met name nodig zodat de app uw voorkeursinstellingen, zoals land en taal, kan opslaan, zodat we technische problemen snel kunnen oplossen en zodat u toegang tot bepaalde delen kunt krijgen. We gebruiken de gegevens niet om gebruikersprofielen aan te maken.


Rechtsgrondslag voor het gebruik van de hiervoor benodigde technologieën is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG en artikel 25, lid 2 van de Duitse TTDSG. We verwerken uw gegevens om onze diensten conform onze overeenkomst ter beschikking te stellen.


Het gebruik van kaartdiensten is gebaseerd op onze contractuele relatie met u, art. 6 lid 1 sub b van de AVG, alsook ons gerechtvaardigd belang van een aantrekkelijke presentatie van onze aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we in de app hebben aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


2.9 Doel van het voorkomen van fraude

Om economische schade voor Lidl te vermijden, analyseren we uw koopgedrag als u de Lidl Plus-app gebruikt voor fraudepreventie. Daarvoor analyseren we ook of en hoe vaak artikelen geretourneerd worden. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven beschreven doeleinden van de verwerking.


2.10 Doel van het aanbieden van de e-mobiliteitsfunctie

De gegevens die wij verzamelen worden verwerkt om het e-mobiliteitsaanbod mogelijk te maken en de laadprocessen te analyseren.


De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 b) van de AVG, d.w.z. dat wij bovenstaande gegevens verwerken op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.

In het geval van rechtmatige verzoeken van de overheid geven wij de opgevraagde gegevens door. Daarnaast stellen we uw persoonsgegevens als volgt aan derden ter beschikking:


3.1 Doorgifte aan dienstverleners

Tot op zekere hoogte maken wij gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken.

De ondernemingen die daarbij voor ons werken worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden voor het begin van de gegevensverwerking en daarna regelmatig door ons gecontroleerd. Deze ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens binnen het kader van hun activiteiten voor ons nooit voor eigen doeleinden.

Wij sturen uw gegevens door naar ontvangers die:


 • opslagcapaciteit, databanksystemen e.d. ter beschikking stellen,
 • technische support aanbieden en
 • ons met betrekking tot marketing adviseren.


In verband met het gebruik van Meta-diensten worden gegevens doorgegeven aan Meta (zie pa-ragraaf 1.10 van dit privacybeleid).


3.2 Doorgifte aan exploitanten van verbonden Lidl-diensten

Binnen de Lidl-groep (zie paragraaf 1 hierboven) geven wij de volgende gegevens door aan het respectieve nationale bedrijf onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven:


 • Uw productvoorkeuren bedoeld voor de gerichte presentatie van inhoud die voor u relevant is
 • Indien u deelneemt aan een wedstrijd (“campagne”) die door de Lidl-bedrijven georganiseerd wordt, sturen wij de gegevensvelden door die in de gebruiksvoorwaarden van de campagne vermeld staan (bv. klantennummer (loyalty ID), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz.).
 • Enkel wanneer klanten voor de aankoop van een flash sales-product naar de webshop verwezen worden, sturen we de prijs van het product, artikelnummer en proces-ID naar de Lidl-bedrijven om de dienst uit te voeren, in het bijzonder voor de aankoop in de webshop, de weergave van de correcte prijs in de webshop, de weergave van de correcte voorraad in de Lidl Plus-app, enz. Er worden geen andere gegevens aan derden doorgegeven.
 • Enkel wanneer klanten webshop-coupons activeren, geven we de coupon-informatie, het artikelnummer en de transactie-ID door aan de Lidl-bedrijven om de service te verlenen, de kortingen in uw webshop toe te passen bij uw aankoop in de webshop, enz. We geven geen andere gegevens door aan derden.
 • Als het voor de behandeling van een aanvraag via onze klantendienst noodzakelijk is, bezorgen wij bovenstaande gegevens ook aan de overeenkomstige Lidl-bedrijven waarmee u in het kader van uw klantendienstverzoek contact heeft. Verder kan het ook zijn dat wij ons genoodzaakt zien om uittreksels van uw aanvraag aan contractuele partners (bv. leveranciers voor productspecifieke verzoeken) door te geven om uw aanvraag te kunnen verwerken.
 • Als u onze mobiele betaaldienst Lidl Pay gebruikt, geeft ons betaalplatform uw krediet- of debetkaartgegevens door aan het Lidl-bedrijf dat u de goederen of diensten verkoopt of rechtstreeks aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.
 • In geval van een vermoeden van fraude of economische schade voor Lidl zullen we de opgevraagde gegevens over uw koop-/retourgedrag doorgeven aan de Lidl-bedrijven.


In het kader van Lidl Pay (zie hierboven) wisselen wij bepaalde persoonsgegevens uit met uw bank of de uitgever van het door u gekozen betaalmiddel om de desbetreffende overeenkomst met u uit te voeren (inclusief de wettelijk voorgeschreven verificatieprocedure voorafgaand aan de uit-voering van individuele betalingstransacties).


Als u in het kader van de e-mobiliteitsdienst een laadstation en een stekker in Lidl Plus kiest, geven wij uw klantgegevens door aan Lidl Belgium GmbH & Co. KG als onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking.


Het gaat hierbij om de volgende gegevens: algemene laadgegevens (datum van laden, laadhoeveelheid (kWh), laadvermogen (kW), begin van het laden, einde van het laden) en uw E-Mobility klant-ID (zonder duidelijke naam).


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten or de Europese Economische Ruimte) kunt u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een pas-send niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van de landen met een adequaat-heidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Voor zover de Europese Commissie het bestaan van een adequaat beschermingsniveau voor een derde land niet heeft vastgesteld, garanderen wij een adequate bescherming van uw gegevens door middel van andere maatregelen, zoals bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalingen, certificeringsmechanismes of erkende gedragscodes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze data protection officer (pagina 1).

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers die gesensibiliseerd werden rond de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn vanaf het begin van hun dienstverband contractueel gebonden aan geheimhouding. En deze verplichting blijft ook na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst van kracht.

De veiligheid van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Daarom nemen wij technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen de gevaren bij overdracht van de gegevens en de ongeoorloofde raadpleging ervan door derden. Bovendien worden de aldus genomen voorzorgsmaatregelen regelmatig aangepast aan de stand van de techniek.

Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u deelneemt aan de dienst Lidl Plus. Als u gedurende 24 maanden inactief bent, zullen wij u informeren over het feit dat we uw account binnenkort zullen wissen. In dat geval kunt u de verwijdering van uw account tegengaan door de app opnieuw te openen of opnieuw in te loggen.


Voor het overige worden de gegevens 72 uur na uw annulering door Lidl Plus verwijderd. Binnen deze 72 uur hebt u de mogelijkheid om uw klantenaccount te herstellen door u opnieuw aan te melden. Het wisproces wordt dan afgebroken. Indien uw gegevens voor een langere periode nodig zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van juridische claims, zullen wij uw gegevens in het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften ook na uw opzegging van Lidl Plus bewaren, zolang dit wettelijk verplicht is of zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden.


Alle persoonsgegevens die u bij verzoeken aan de klantendienst deelt, worden ten laatste 90 dagen na het laatste toegestuurde antwoord gewist of geanonimiseerd. De ervaring leert ons dat na negentig dagen doorgaans geen vragen meer volgen over ons antwoord. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonlijke gegevens tot 3 jaar na het finale antwoord bewaard om aan te tonen dat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Uiteraard zullen wij u op verzoek informatie verstrekken conform art. 15 van de AVG (met name de persoonsgegevens die over u, de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgespeeld, het doel van de opslag, enz. verzameld worden). Deze informatie verstrekken wij gratis.

Daarnaast hebt u onder de respectieve wettelijke voorwaarden recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

En u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, sub e of f van de AVG of ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.


Voor zover u uw toestemming gegeven zou hebben, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst opnieuw intrekken, bijv. in de app onder ‘Help’ > ‘Contact’ of (als u rechtstreeks de selectie van specifieke meldingskanalen ongedaan wilt maken) onder ‘Instellingen’ > ‘Notificaties’ of door een e-mail te sturen naar: contactformulier.


Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruik van de app/uw My Lidl Account wilt intrek-ken, kunt u dit in de app onder ‘Meer’ > ‘Juridische informatie’ > ‘Gegevens in Lidl Plus delen’ doen.

Voor zover u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om de bovenstaande vrijwillige informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter niet de Lidl Plus-diensten aanbieden die erop gebaseerd zijn. Enkel optionele velden worden als zodanig aangeduid.

Een aanpassing van het privacybeleid kan nodig blijken als gevolg van wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij Lidl Plus.

Indien bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt, alsmede de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Download de Lidl Plus privacyverklaring

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.