Deelnamevoorwaarden Lidl Plus

Versie: December 2021

Deze deelnamevoorwaarden voor Lidl Plus ( hierna “deelnamevoorwaarden” ge-noemd) regelen de deelname aan het klantendienstprogramma Lidl Plus (“dienst”). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘Lidl Stiftung’ of ‘wij’). Lidl heeft echter het recht onderaannemers en/of andere ondernemingen van de Lidl-groep (Lidl Belgium GmbH & Co. KG, hierna samen met Lidl Stiftung “Lidl-groep”, “Lidl-bedrijven” of “Lidl” genoemd) te betrekken. De dienst is bedoeld voor consumenten (hierna “gebruiker” of “u”) die gepersonaliseerde informatie over aan-biedingen en acties van Lidl en geselecteerde partners willen ontvangen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de desbetreffende persoon. De dienst beoogt dat de gebruikers relevantere content ontvangen en Lidl geen informatie stuurt die niet relevant is voor de desbetreffende gebruiker. Op basis van uw aankoop- en ge-bruiksgedrag met betrekking tot producten en diensten van de Lidl-groep wordt de relevante inhoud bepaald, zoals hieronder beschreven. De dienst zelf wordt ter be-schikking gesteld op basis van onderstaande deelnamevoorwaarden.

U moet 18 jaar oud zijn en een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER zijn om u voor onze dienst te kunnen aanmelden. Deelname is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Een commerciële deelname als ondernemer in de zin van artikel I.1, 1° WER is uitgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, moet u een account aanmaken.


Door op “Doorgaan” te klikken in de app en alle gevraagde informatie in te vullen, een gebruikersnaam en een wachtwoord voor uw My Lidl Account in te geven (“Loginge-gevens”) en op “registreren” te klikken, dient u een bindende verzoek in om u aan te melden voor de dienst en om de functies van de dienst te gebruiken (“aanvraag”). De-ze aanvraag brengt geen kosten met zich mee. Voordat u op “Doorgaan” klikt, kunt u het registratieproces te allen tijde annuleren of de ingevulde gegevens aanpassen door de informatie in de velden te verwijderen, wijzigen of toe te voegen of door de app te sluiten. Nadat u het registratieproces afgesloten heeft, kunt u de informatie in uw per-soonlijke account steeds wijzigen.


Als wij uw verzoek om een contract te sluiten ontvangen hebben, zullen wij u een ont-vangstbevestiging (“orderbevestiging”) sturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie opgegeven heeft. Deze orderbevestiging betekent ook dat wij het verzoek om een overeenkomst af te sluiten accepteren (“sluiten van contract”) en bevat een verificatielink. U kunt de dienst gebruiken zodra u de orderbevestiging ontvangen heeft.

Aangezien wij de dienst vrijwillig en kosteloos verlenen, hebben wij het recht om in individuele gevallen het aanmaken van een account zonder opgave van redenen te weigeren.


Het e-mailadres en het gsmnummer dat u opgeeft, mogen nog niet aan een andere account zijn toegewezen. Het is ook verboden om een e-mailadres, een gsmnummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, waarbij we met name ook aan zogenaamde “e-mailadressen voor eenmalig gebruik” denken. U moet uw toegangs-gegevens veilig bewaren. Het is verboden om andere personen toegang te geven tot uw account.


Elke interactie met Lidl via uw account zal aan u worden toegeschreven. Dit geldt ook als derden via uw account hebben gehandeld, indien zij uw account hebben kunnen gebruiken door fouten die u hebt begaan. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en uw toegangsgege-vens te wijzigen, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw account door derden wordt gebruikt.


U kunt zich op de volgende manieren registreren voor Lidl Plus:

  • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms.

Wanneer u zich registreert, krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.

4.1 Informatie op maat

Het doel van de dienst is om u zo relevant mogelijke informatie toe te sturen of te to-nen en om - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personali-seren.


De deelname aan Lidl Plus is gratis.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, wedstrij-den, kortingen en speciale acties. In die optiek zullen wij proberen om uw interesses en voorkeuren te bepalen met betrekking tot de producten en diensten die Lidl aanbiedt. Indien wij uw toestemming vragen voor de hieronder beschreven verwerkingen van uw gegevens, wordt die informatie enkel verwerkt voor de doeleinden van Lidl Plus waar-voor u toestemming gegeven heeft.


4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De gegevens in deze sectie vormen de basis voor onze bepaling van de aanbiedingen die voor u geschikt zijn:


4.2.1 Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van de klanten: voor-naam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.

4.2.2 Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus

4.2.3 Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registre-ren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoe-veelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket als-ook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klantenaccount streven wij de onder punt 4.1 genoemde doelein-den na, namelijk u aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.


U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

4.2.4 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van de Lidl-groep, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader bezorgt.

4.2.5 Gebruik van de app

Telkens u de Lidl Plus-app gebruikt, registreren we de informatie over het filiaal waar-in u aankopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pa-gina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt. We verzamelen deze informatie over uw app-gebruik alleen voor het deel onderwor-pen aan uw toestemming volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Raad-pleeg onze informatie over gegevensbescherming.

4.2.6 Logingegevens

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingege-vens (versleuteld) opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.

4.2.7 Partneraanbiedingen

Binnen de ‘Lidl Plus’-app kunt u af en toe kortingsacties van partners ontvangen met wie wij samenwerken, zoals speciale aanbiedingen. Doorgaans bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna promo-tiecode) dat door de betreffende partner is toegekend en dat u aan de partner in kwes-tie moet bezorgen of dat uitgelezen wordt, wanneer u van de aanbieding gebruik wenst te maken. Bij sommige van deze aanbiedingen moet u zich identificeren als Lidl Plus-klant met uw digitale klantenkaart in plaats van de promotiecode om er gebruik van te kunnen maken. De coupons zijn geen aanbieding van ons; de ontvangst en het gebruik dat u ervan zou maken, is daarom uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve partner. Als zodanig kunnen Partneraanbiedingen van tijd tot tijd worden gewijzigd en / of verwij-derd door de aanbiedende samenwerkingspartner. De partner zal ons informeren om-trent het inwisselen van coupons, vouchers, promotiecodes etc. Voor zover de functie ‘Partneraanbiedingen’ externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de inhoudelijke verantwoordelijk-heid van de desbetreffende exploitant. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gegeven voor het gebruik van contracterende diensten bij onze part-ners, zullen deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.

4.2.8 Webshop/andere digitale diensten

Vanuit Lidl ontvangen we informatie omtrent uw gebruik op de Lidl webshop en ande-re apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoor-beeld click&collect diensten, online recepten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Fun-trips, etc. Het gaat hierbij om informatie zoals geselecteerde en aangekochte pro-ducten, betalings- en leveringswijze, uw gebruik van deze diensten, ingewisselde cou-pons of vouchers en hun bedrag. Indien mogelijk wijzen we deze gegevens toe aan uw persoon, e-mailadres of klantennummer. We combineren deze gegevens met de in-formatie over de artikelen die u in het filiaal gekocht heeft. Zo kunnen wij aanbiedin-gen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn, alsook kunnen we onze marketingcommunicatie meer op maat maken, voornamelijk in de vorm van nieuwsbrieven.

4.2.9 Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl webshop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment waarop u de nieuwsbrief opende, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.

4.2.10 Nieuwsbrief / push-berichten / sms

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toestu-ren, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderdelen, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.

4.3 Gegevensanalyse

De bij punt 4.2 beschreven gegevens slaan we op in onze databank. Vervolgens evalue-ren we de gegevens in kwestie teneinde informatie te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat wij u alleen die informatie toesturen of tonen. Om de producten te kunnen bepalen, waarin u eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw per-soonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn. Lidl verbindt er zich echter geenszins wettelijk toe om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking altijd op de beschreven manier verloopt en dat u alleen aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Verder creëren wij segmentatiepro-fielen bij het gebruik van de app, met als doel statistische analyses uit te voeren. Deze profielen wijzen we, indien mogelijk, toe aan uw persoon.


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG worden niet mee geëvalueerd.

Om gebruik te kunnen maken van de ‘Lidl Plus’-dienst zijn een geldig gsm-nummer en e-mailadres vereist.


Om daarnaast ook de ‘Lidl Plus’-app te kunnen gebruiken, moet de deelnemer de soft-ware in kwestie downloaden in een App Store. Er zijn specifieke softwareversies be-schikbaar voor verschillende soorten gsm’s. Voor sommige soorten kan om technische redenen geen geschikte software worden aangeboden. Als er geen geschikte software-versie beschikbaar is voor de gsm van de deelnemer, dan kan deze geen gebruik ma-ken van de diensten. Lidl Stiftung streeft er echter naar om de software voor zoveel mogelijk verschillende soorten modellen aan te bieden. Door de voortdurend verande-rende productassortimenten op de markt voor mobiele apparaten, kan Lidl Stiftung geen up-to-date lijst aanbieden van alle mobiele telefoons waarmee de diensten kun-nen worden gebruikt.

De installatie van de software en het gebruik van de diensten vereisen een regelmati-ge gegevensoverdracht van de gsm van de deelnemer. De omvang en frequentie van deze datatransmissie is afhankelijk van het type en de mate van gebruik van de dien-sten. De verbindingskosten die bij deze gegevensoverdracht ontstaan, zijn voor reke-ning van de deelnemer. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van het bestaande contract tussen de deelnemer en de desbetreffende aanbieder van mobiele telefonie.


De kosten voor het maken en in stand houden van een internetverbinding langs de ge-bruikerskant behoren niet tot de diensten van Lidl Stiftung. Hiervoor is alleen de con-tractuele relatie tussen de deelnemer en zijn internetprovider verantwoordelijk.


Het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst vereist daarnaast ook een toereikend batterijver-mogen en voldoende schermhelderheid om de QR-codes bij het afrekenen te kunnen scannen.


De deelnemer verbindt zich ertoe de door Lidl aangeboden updates te installeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens het gebruik van de soft-ware. Het is niet toegelaten om de Lidl Plus-dienst op gemanipuleerde toestellen (bv. door jailbreaking / rooting) te gebruiken.

U moet

  • bij de registratie correcte gegevens invoeren en uw profiel up-to-date houden,
  • uw wachtwoord geheim houden en het bij misbruik of vermoeden van misbruik wijzigen en
  • de dienst conform het toepasselijke recht gebruiken.

Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, behalve bij overlijden, lichamelijke letsels of gezondheids-schade, indien

  • de app niet of slechts in beperkte mate werkt;
  • er geen of maar een beperkte WLAN-verbinding beschikbaar is;
  • de scanfunctie aan de kassa niet naar behoren werkt;
  • de aanbiedingen niet beschikbaar zijn

De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij on-verminderd van kracht.

De deelnemer heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen zijn deelname te beëindigen door gebruik te maken van de functie ‘gebruikersaccount wis-sen’. Een opzegging door Lidl Stiftung is ook te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 dagen zonder dat hiervoor een belangrijke reden opgegeven hoeft te worden. Dit onverminderd het recht van de partijen om de over-eenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen wegens dwingende reden.

De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn echter niet verplicht deel te nemen aan ge-schillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Gebruiksvoorwaarden downloaden

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .