Gegevensbeschermingsbepalingen

Gegevensbescherming op www.lidl.be, Lidl-winkels en handelspartners

(Versie 1.1; toestand 09.09.2021)Gegevensbeschermingsbepalingen

Het verheugt ons dat u belangstelling hebt voor de gegevensbescherming op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich op uw gemak en veilig voelt, en dat u onze uitvoering van de gegevensbescherming als klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.


De volgende privacyverklaringen lichten u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Lidl webshop, de Lidl-winkels en in de relatie met zakelijke partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks met uw persoon gelinkt moeten worden resp. gelinkt kunnen worden. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lidl-webshop

De gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG kan in wezen in twee categorieën onderverdeeld worden:

 • Ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst worden alle gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Lidl Belgium GmbH & Co. KG verwerkt. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke bedrijven, informatiebureaus of betaaldienstverleners, dan worden uw gegevens in de telkens vereiste omvang aan deze laatste doorgegeven en door deze laatste voor een bepaald doel verwerkt.
 • Bezoekt u de website van Lidl Belgium GmbH & Co. KG dan worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparaat te tonen.


Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Bezoekt u onze website dan zal de op uw eindapparaat aangewende browser automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het oproepende internetcompatibele apparaat,
 • de datum en het uur van het bezoek,
 • de naam en de URL van de opgevraagde bestanden,
 • de website/applicatie van waaruit het bezoek gebeurde (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetcompatibele computer
 • de naam van uw internetprovider
 • naar de server van onze website sturen voor tijdelijke opslag in een zogenaamde log-file voor de volgende doeleinden:
 • het waarborgen van een vlekkeloze verbinding,
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat heeft ingestemd met de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele services die op uw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:


Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


De gegevens worden voor een periode van maximum 1 jaar bewaard en daarna automatisch gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden je gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. Beëindigt u het gebruik van onze website, dan worden de geolokalisatiegegevens gewist.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


De hoofdactiviteit van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is de verkoop op afstand van goederen en diensten binnen de grenzen van de door de autoriteiten verleende vergunningen. In dit verband verwerken wij de gegevens die vereist zijn voor het sluiten, het uitvoeren of het beëindigen van een overeenkomst. Hiertoe behoren in het bijzonder:


 • Voornaam, familienaam,
 • Factuur- en leveringsadres,
 • E-mailadres,
 • Factuur- en betaalgegevens,
 • Geboortedatum,
 • Telefoonnummer (facultatief).


De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. u stelt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons ter beschikking.


Ontvangers / categorieën van ontvangers:


In het kader van de hierboven genoemde gegevensverwerkingen worden uw gegevens in onze opdracht door verwerkers, in het bijzonder op logistiek gebied, verwerkt. Deze laatsten worden telkens zorgvuldig gekozen en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.


Gegevens over uw leveringsadres geven wij ten behoeve van de afhandeling van de koopovereenkomst aan een logistiek bedrijf dat in onze opdracht werkt. Alleen in het geval van volumineuze goederen, bederfelijke goederen of vergelijkbare situaties geven wij uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer door aan het logistieke bedrijf dat in onze opdracht werkt om ervoor te zorgen dat de bezorging van de goederen zoals gepland kan plaatsvinden. Het logistieke bedrijf zal voorafgaand aan de levering met u contact opnemen om de details van de levering met u af te spreken. De gegevens worden alleen met dit doel doorgegeven aan het logistieke bedrijf dat de opdracht kreeg en worden door dit laatste louter voor het vastgestelde doel verwerkt.


Als u de betaling met kredietkaart of een online-betalingswijze (bv. Bancontact) hebt geselecteerd, leiden wij u na het voltooien van de bestelling verder naar de overeenkomstige betalingsdienstverlener (in het geval van betaling met kredietkaart nu: Adyen). Daar kunt u na het invoeren van uw inloggegevens aan de dienstverlener de betalingsopdracht geven.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Als wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, bewaren wij de voor de afhandeling van de overeenkomst verzamelde gegevens tot aan het einde van de wettelijke resp. eventuele contractuele waarborg- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens het handels- en fiscaal recht vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de wettelijk bepaalde periode. Gedurende deze periode (gewoonlijk tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen in het geval van een controle door het financieel beheer alsook bij vragen van klanten opnieuw verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Om het bestellingproces te beveiligen en te optimaliseren en om u verschillende betalingswijzen te kunnen aanbieden, controleren wij tijdens het bestellingsproces op basis van de informatie waarover wij reeds beschikken, zoals bestelde hoeveelheid of leveringsadres, of er anomalieën zijn bij de concrete bestelling. Bovendien slaan wij bij het beëindigen van een bestelling de tot aan het beëindigen van de bestelling verzamelde gegevens op voor de (technische) optimalisering van het bestellingsproces, voor de herkenning van (mogelijke) fraudepatronen en om vragen van klanten over het bestellingsproces te kunnen beantwoorden.


In het geval van een betalingsachterstand sturen wij, wanneer de overige wettelijke voorwaarden vervuld zijn, de vereiste gegevens aan een bedrijf dat met het instellen van de vordering belast is. Rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel artikel 6 lid 1 letter b) als artikel 6 lid 1 letter f) AVG. De instelling van een contractuele vordering is als een rechtmatig belang in de zin van het tweede genoemde voorschrift te beschouwen. Gegevens over de betalingsachterstand of een mogelijke oninbare vordering sturen wij, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, ook mee aan met ons samenwerkende informatiebureaus. De rechtsgrondslag hiervoor is meer bepaald artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het hiernaar vereiste rechtmatige belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij een beperking van de contractuele risico's voor toekomstige overeenkomsten.


Bewaartermijn/ Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


De gegevens die voor de beveiliging van het bestellingsproces verzameld zijn, inclusief de persoonsgegevens uit afgebroken bestellingen, bewaren wij gedurende een periode van maximaal twaalf maanden. Na afloop van deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens volledig verwijderd.

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Indien artikelen niet beschikbaar zijn, bieden we u op de productpagina de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen als het gewenste artikel weer beschikbaar is. Als u met deze beschikbaarheidsmededelingen ingestemd heeft, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam om de informatie over de productbeschikbaarheid te bezorgen. Om de e-mail te kunnen versturen, bewaren en verwerken wij uw gegevens.


Rechtsgrond voor deze gegevensverwerkingen is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.


Om er zeker van te zijn dat bij de invoer van het e-mailadres geen fout is opgetreden, maken wij gebruik van de zogenaamde 'double opt-in': Nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het aanmeldingsveld, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u die bevestigingslink aanklikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze mailinglist.


U kunt uw toestemming voor deze beschikbaarheidsmededelingen te allen tijde voor de toekomst intrekken, bv. door te klikken op de afmeldlink op het einde van elke e-mail. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar de onder punt 17 vermelde contactgegevens.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:


Voor zover externe verwerkers worden ingeschakeld om e-mails te verzenden, zijn die volgens artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Indien u uw toestemming voor het ontvangen van beschikbaarheidsmededelingen intrekt of het gewenste artikel na 90 dagen nog steeds niet beschikbaar is, worden de beschikbaarheidsmededelingen voor uw e-mailadres stopgezet. Uw gegevens en aanmelding voor de beschikbaarheidsmededeling worden vervolgens onmiddellijk gewist.


Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Persoonsgegevens die u ons bij het invullen van contactformulieren, telefonisch, via e-mail of via sociale media bezorgt, bv. bij vragen aan onze klantendienst, behandelen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een bepaald doel, om uw aanvraag te verwerken.

Als u aan een van onze klantenenquêtes deelneemt, gebeurt dit op louter vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevraging worden geen gegevens bewaard die conclusies over de deelnemer aan de bevraging mogelijk maken. Alleen de datum en het tijdstip van uw deelneming worden bewaard. U kunt concretere informatie meedelen via de vrije tekstvelden of door screenshots bij te voegen. Alle persoonlijke inlichtingen die u meedeelt, worden beschouwd als vrijwillig verstrekt en overeenkomstig de AVG bewaard. Gelieve in de vrije tekstvelden of screenshots geen persoonsgegevens over uzelf of andere personen te delen.

Rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven gegevensverwerkingen is artikel 6 lid 1 letter f) en artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG. Ons en uw gelijklopende (gerechtvaardigde) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel, uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden of te verbeteren. In het geval dat u een toestemmingsverklaring in het kader van een klantenenquête hebt gegeven, is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Als er in het kader van een klantenenquête toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In de bijzondere privacyverklaring van de desbetreffende klantenenquête is hieromtrent meer geregeld.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:


Om uw vragen te beantwoorden en klantenenquêtes te analyseren worden uw gegevens in onze opdracht door verwerkers uit het domein van klantendienst en klantenenquêtes verwerkt. Deze zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Bovendien kan het vereist zijn dat wij uittreksels van uw vraag aan contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) ter verwerking van uw vraag doorgeven. In dat geval wordt de vraag van tevoren geanonimiseerd, zodat de derde u niet kan identificeren. Indien in afzonderlijke gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens vereist zou zijn, zullen wij u hierover vooraf inlichten en indien nodig uw toestemming verkrijgen.

De resultaten van onze klantenenquêtes zullen in principe louter voor interne evaluaties worden gebruikt. Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven als u niet uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Alle persoonsgegevens die u ons bij vragen (suggestie, lof of kritiek) via deze website of per e-mail bezorgt, zullen door ons uiterlijk 95 dagen na het gegeven definitieve antwoord gewist of geanonimiseerd worden. De ervaring heeft aangetoond dat er in de regel na 95 dagen geen vragen op onze antwoorden meer zijn. In het geval u uw rechten als betrokkene wil doen gelden (zie hieronder), worden uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na ons laatste antwoord bewaard als bewijs dat wij u uitvoerige informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. De bewaartermijn van persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van klantonderzoeken, wordt voorafgaandelijk meegedeeld in het kader van een specifiek klantenonderzoek.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslagen


Naast de informatie die u ons direct via sociale netwerken verstrekt, maken we ook gebruik van de zogenoemde Social Listening om een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Daarbij worden berichten op online platformen (Instagram, Facebook e.a.) aan de hand van een zoekopdracht (vb. over een nieuwe productlijn) geanalyseerd. Hierbij worden enkel berichten bekeken die u zelf openbaar ter beschikking heeft gesteld.


De omvang van de verzamelde gegevens wordt in de eerste plaats bepaald door de soort en de inhoud van het overeenkomstige bericht; zo kan het bijvoorbeeld gaan om een post in tekstvorm of een geüploade afbeelding. In sommige gevallen kan ook de gebruikte User-ID relevant zijn, wanneer Lidl hulp wil bieden bij eventuele problemen. Wij krijgen ook gedeeltelijk informatie over de reikwijdte van de desbetreffende berichten van de betrokken platformbeheerders.


Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Social Listening is Art. 6 lid 1 letter f van de AVG, omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben in openbare berichten mogelijke tekortkomingen van onze producten en diensten te herkennen en hier adequaat op te kunnen reageren.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers


De persoonsgegevens die in het kader van Social Listening worden verwerkt, worden niet aan externe derde partijen doorgegeven.


Bij het uitvoeren van social listening worden de bovengenoemde gegevens ook namens ons verwerkt door verwerkers van de marketingafdeling. Deze worden zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en ook contractueel verplicht conform artikel 28 van de AVG. De gegevens worden meestal ook verwerkt door verwerkers op servers in Canada.


Bewaartermijn/Criteria voor vastlegging bewaartermijn:


De relevante gegevens worden door Lidl niet permanent opgeslagen, maar worden alleen doelgericht geanalyseerd met het oog op eventueel noodzakelijke tegenmaatregelen.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


U hebt de mogelijkheid om op onze site vanuit onze Newsletter of via de Lidl-app aan verschillende kansspelen deel te nemen. Voor zover er niets anders bepaald is in bijzondere gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel, of u ons niet een uitgebreidere uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, worden de in het kader van de deelneming aan een kansspel door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van het kansspel (bv. mededeling van de winnaars, inlichten van de winnaars, toesturen van de winst) gebruikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van kansspelen is in principe artikel 6 lid 1 letter b) AVG. In het geval van overhandiging van een toestemmingsverklaring in het kader van een kansspel is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Indien in het kader van een kansspel toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen voor de toekomst te herroepen. In de speciale gegevensbeschermingsbeginselen van het desbetreffende kansspel is daarover meer terug te vinden.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers:


Het doorgeven aan derden gebeurt alleen indien dit voor de afhandeling van het kansspel (bv. toesturen van de winst via een logistiek bedrijf) vereist is. Het doorgeven aan derden buiten dit kader sluiten wij principieel uit.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Na beëindiging van het kansspel en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemer gewist. De gegevens van de winnaar worden bij materiële winsten voor de duur van de wettelijke waarborgrechten bewaard, om bij een defect eventueel voor een reparatie of een vervanging te kunnen zorgen.

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:


Als u met ons een overeenkomst hebt gesloten, beheren wij u als bestaande klanten. In dit geval verwerken wij uw postcontactgegevens buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, om u via deze weg informatie over nieuwe producten en diensten te bezorgen alsook u op de hoogte te brengen van nieuwe promoties of producten en/of diensten die door u in het verleden zijn afgenomen. Deze gegevens zullen voor geen andere directmarketingdoeleinden worden gebruikt, tenzij u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw e-mailadres verwerken wij om u buiten de aanwezigheid van een concrete toestemming, informatie voor eigen, soortgelijke producten te bezorgen.


Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de door ons beheerde websites en de door ons verzonden Newsletters. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder in welke gebieden u vertoeft en welke links u daar activeert. Wij maken daarmee gepersonaliseerde gebruiksprofielen toegewezen aan uw persoon en/of e-mailadres, om een eventuele reclamemededeling door Lidl Belgium GmbH & Co. KG in de vorm van een newsletter, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om ons website-aanbod te verbeteren.


De rechtsgrondslag voor de voornoemde verwerkingen is telkens artikel 6 lid 1 letter f) AVG resp. in aanwezigheid van een overeenkomstige toestemming, artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden dient als rechtsbelang te worden beschouwd.


Recht van bezwaar en recht van intrekken toestemming


Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde gratis, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart, en met gevolgen in de toekomst bezwaar aantekenen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 17 genoemde contactgegevens.


U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken/aanpassen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast. Klik hier om uw voorkeuren in te stellen. U kunt eenvoudig en makkelijk uw toestemming voor bepaalde verwerkingsdoeleinden intrekken door het betreffende vinkje te verwijderen. Als u uw toestemming intrekt of zich verzet tegen bovenstaande directmarketingdoeleinden, zullen uw gegevens worden gewist.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door verwerkers verwerkt. Deze laatste zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming voor afzonderlijke reclamemaatregelen intrekt of zich verzet tegen bepaalde reclamemaatregelen, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-mail-distributielijst worden gewist.


Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres voor latere reclamegegevensverwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dit komt technisch door de nodige doorlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet ter harte nemen. Wij danken u voor uw begrip.

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Met uw toestemming stellen wij u in staat om aankoopbeoordelingen in te zenden nadat u een bestelling heeft geplaatst. Via e-mail sturen we u een link waarmee u het gekochte product direct kunt beoordelen. In het geval van beoordelingen die op problemen met de bestelling of artikelen wijzen, neemt de klantendienst van Lidl achteraf per e-mail contact met u op om de kwestie op te lossen. Deelnemen aan deze correspondentie is geheel vrijwillig. We zijn u erkentelijk voor uw medewerking. Uw beoordeling wordt in deze gevallen uiteraard zo snel mogelijk openbaar gemaakt en wordt daarna niet meer gewijzigd.


Om de beoordeling aan specifieke verkopen te kunnen toewijzen en om meerdere beoordelingen van individuele aankopen te voorkomen, wordt het klantnummer dat aan de verkoop is gekoppeld, toegevoegd aan de betreffende beoordeling (verificatie van de verkopen).


Uw beoordeling wordt geheel anoniem op onze website getoond.


Rechtsgrond voor de bovenvermelde gegevensverwerkingen is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a van de AVG.


U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor is bijv. een e-mail naar de contactgegevens vermeld onder sectie 17 voldoende.


Ontvangers/ontvangerscategorieën:


Indien een beroep wordt gedaan op externe verwerkers om de inzending van aankoopbeoordelingen mogelijk te maken, zijn zij contractueel verplicht te handelen overeenkomstig artikel 28 van de AVG.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Als u uw toestemming voor het ontvangen van e-mails met aankoopbeoordelingen intrekt, wordt uw e-mailadres geblokkeerd voor het ontvangen van deze e-mails. Uw gegevens worden aansluitend na zes maanden verwijderd uit de overeenkomstige mailinglijst.


Na inzending van de productbeoordeling wordt het klantnummer voor een periode van zes maanden opgeslagen voor de verificatie van de verkopen en wordt daarna verwijderd.

11.1 Newsletter

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:


Op onze website/in onze mobiele applicaties/mobiele applicaties van partnerbedrijven en via embedded frames op onze sociale media bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze newsletter. Wanneer u met het ontvangen van onze newsletter hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het toesturen van (indien mogelijk individuele) informatie over producten, acties, en nieuwigheden uit het filiaal- en onlineshopaanbod, alsook voor enquêtes over klanttevredenheid. Wij bewaren en verwerken deze gegevens ten behoeve van de verzending van de newsletter. Na een bestelling maken wij het voor u mogelijk om kopersbeoordelingen te geven.


De inhoud van de newsletter omvat acties (aanbiedingen, kortingacties, wedstrijden, enz.) alsook goederen en diensten van de Lidl-filialen in België van Lidl Belgium GmbH & Co. KG ( www.lidl.be, www.dekeukenvanlidl.be).


Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de onder www.lidl.be aangesloten websites, mobiele apps alsook newsletters van Lidl Belgium GmbH & Co. KG ( www.lidl.be, www.dekeukenvanlidl.be) De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder, op welke gebieden van de desbetreffende website, mobiele app resp. newsletter u zich ophoudt, en welke links u daar activeert. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen met verwijzing naar uw persoon en/of e-mailadres gemaakt, om een eventuele reclamemededeling, in het bijzonder in de vorm van newsletters, on-site-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om het website-aanbod te verbeteren.


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de verzending van newsletters is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG.


Om er zeker van te zijn dat er bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten insluipen, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-In-procédé: nadat u uw e-mailadres in het login-veld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres in onze distributielijst opgenomen.


U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of voor het maken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen te allen tijde met gevolgen in de toekomst intrekken, bv. indien u zich uit de newsletter schrapt. De link naar de logout-pagina vindt u aan het eind van elke newsletter. De intrekking leidt tot het wissen van de verzamelde gebruikersgegevens.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Als voor de verzending van de newsletter externe verwerkers worden ingeschakeld, zijn deze laatste volgens artikel 28 AVG contractueel verbonden.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming met de ontvangst van de Lidl newsletter intrekt, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-maildistributielijst worden gewist en zullen uw gegevens niet meer gebruikt worden voor dit doeleinde. Uw gegevens worden vervolgens na zes maanden verwijderd uit de betreffende mailinglists. Bij het inschrijven op de newsletter van een socialemediasite zijn aanvullend de bepalingen inzake gegevensbescherming van de exploitant van de betreffende socialemediasite van toepassing.


11.2 Productbeoordelingen

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft geschreven, heeft u de mogelijkheid aankoopbeoordelingen in te zenden nadat u een bestelling heeft geplaatst.


We sturen u e-mails met een link naar het e-mailadres dat is opgeslagen in uw klantaccount, waarmee u het gekochte product direct kunt beoordelen. In het geval van beoordelingen die op problemen met de bestelling of artikelen wijzen, nemen we achteraf per e-mail contact met u op om de kwestie op te lossen. Deelnemen aan deze correspondentie is geheel vrijwillig. We zijn u erkentelijk voor uw medewerking. Uw beoordeling wordt in deze gevallen uiteraard zo snel mogelijk openbaar gemaakt en wordt daarna niet meer gewijzigd.


Om de beoordeling aan specifieke verkopen te kunnen toewijzen en om meerdere beoordelingen van individuele aankopen te voorkomen, wordt het klantnummer dat aan de verkoop is gekoppeld, toegevoegd aan de betreffende beoordeling (verificatie van de verkopen). Uw beoordeling wordt geheel anoniem op onze website getoond.


Na inzending van de productbeoordeling wordt het klantnummer voor een periode van zes maanden opgeslagen voor de verificatie van verkopen en wordt daarna verwijderd.

Verantwoordelijke entiteiten voor en doeleinden van gegevensverwerking/rechtsgrondslagen:


Wij, Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J 9820 Merelbeke, België, zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsactiviteiten in het kader van het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen onder www.lidl.be.


Naast ons geldt Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 van de AVG, voor de gegevensverwerking in verband met de cookies 'Criteo_write_test' en 'uid' (zie onze cookiebepalingen). Een uittreksel van de overeenkomst betreffende de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid waarop de samenwerking gebaseerd is, kunt u hier vinden.


Voor het gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel worden, met uw toestemming, cookies geïnstalleerd door onze website (zie cookies met aanbieder of naam "Facebook" in onze cookiebepalingen). Voor de gegevensverwerkingen met betrekking tot deze pixel is, naast ons, ook Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, GrandCanal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook), gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 van de AVG. U kunt de overeenkomst die de basis vormt voor onze samenwerking met Facebook hier raadplegen. Aan de hand van de pixel worden gegevens verzameld over uw gebruik van onze website en vergeleken met gegevens van Facebook, om u op de websites van Facebook aan u aangepaste reclame te tonen. Facebook gebruikt de gegevens daarnaast ook voor eigen reclamedoeleinden alsook voor reclamedoeleinden van derden conform het gegevensbeleid van Facebook. Daar vindt u meer informatie over uw rechten als betrokkene met betrekking tot de gegevens die door Facebook verwerkt worden en hoe u deze rechtstreeks tegenover Facebook kunt doen gelden.


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsactiviteiten in het kader van het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens op de 'My Lidl'-website. 'My Lidl' is het klantenaccount voor online aanbiedingen van de Lidl-bedrijvengroep en omvat onder andere de website www.lidl.be. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken op de website www.lidl.be (zie hieronder), geldt deze toestemming ook voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens door Lidl Stiftung & Co. KG op de 'My Lidl'-website.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere soorten malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die betrekking heeft op het specifieke apparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks geïnformeerd worden over uw identiteit.


Het gebruik van cookies en andere technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van cookie of andere techniek:


Technisch noodzakelijk: dit zijn cookies en soortgelijke methoden zonder welke u geen gebruik kunt maken van onze diensten (bijv. om onze website/functies die u hebt aangevraagd correct weer te geven, om uw registratie in het logingedeelte te onthouden, om het winkelmandje te vullen bij het online winkelen, enz.).


Voorkeuren: deze technologieën stellen ons in staat om rekening te houden met uw werkelijke of veronderstelde voorkeuren voor het gebruiksgemak van onze websites. Zo laten uw voorkeuren ons bijvoorbeeld toe om onze webpagina's in een voor u geschikte taal weer te geven. Verder helpt het ons ook om te voorkomen dat we u producten tonen die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw omgeving.


Statistieken: deze technologieën laten ons toe om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van onze diensten, zodat we deze op uw behoeften kunnen afstemmen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.


Marketing: hiermee kunnen we u op basis van de analyse van uw gebruikspatroon voor u geschikte reclamecontent tonen. In dit kader kan uw gebruikspatroon ook via verschillende websites, browsers of eindapparaten worden gevolgd met behulp van een gebruikers-ID (unieke identificatiecode).


Een overzicht van de informatie over de gebruikte cookies en andere technieken, met inbegrip van het respectieve verwerkingsdoel, de bewaartermijn en de eventueel betrokken derden, vindt u hier.


In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, afhankelijk van het doel, met name de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:


Technisch noodzakelijk:

 • Gebruikersinvoer om de input over meerdere subpagina's te onthouden (bijv. om geselecteerde goederen over te brengen naar het winkelmandje, om uw voorkeurswinkel in de Lidl Store Finder te selecteren);
 • Authenticatiegegevens om een gebruiker na registratie te identificeren en zo bij verdere bezoeken toegang te krijgen tot geautoriseerde inhoud (bijv. toegang tot het 'My Lidl'-klantenaccount);
 • Beveiligingsgerelateerde incidenten (bijv. detectie van meerdere mislukte aanmeldingspogingen):
 • Gegevens voor het afspelen van multimediacontent (bijv. afspelen van door de gebruiker geselecteerde (product)video's).

Voorkeuren:

 • Aanpassingsinstellingen van de gebruikersinterface die niet zijn gekoppeld aan een permanente identificatie (bijv. de actieve taalkeuze of de specifieke weergave van zoekopdrachten of kaarten in de winkelzoeker)

Statistieken:

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze websites. Deze omvatten in het bijzonder:

 • browsertype/-versie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de referrer-URL (de website die u voor de onze bezocht);
 • hostnaam van de computer waarmee u zich toegang verschaft (IP-adres);
 • tijdstip van het serververzoek;
 • persoonlijke gebruikers-ID; en
 • getriggerde gebeurtenissen op de website (browsingpatronen).

Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd, zodat het over het algemeen niet naar uw persoon kan terugleiden.


Wij combineren de gebruikers-ID alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met andere gegevens van u (bijv. naam, e-mailadres, enz.) (zie bijv. paragraaf 12 van deze gegevensbeschermingsverklaring). Louter op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon.


Marketing:

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:

 • IP-adres;
 • individuele gebruikers-ID;
 • potentiële productinteresses;
 • getriggerde gebeurtenissen op de website (browsingpatronen).

De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat ze over het algemeen niet naar uw persoon kunnen terugleiden.


Wij combineren de gebruikers-ID alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met andere gegevens van u (bijv. naam, e-mailadres, enz.) (zie bijv. paragraaf 12 van deze gegevensbeschermingsverklaring). Louter op basis van de gebruikers-ID zelf kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon. Waar gepast, delen wij de gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden via aanbieders van advertentienetwerken.


De wettelijke basis voor het gebruik van gemaks-, statistische en marketingcookies (en soortgelijke technieken) is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, a), van de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzak elijke cookies (en soortgelijke technieken) is artikel 6, lid 1, b), van de AVG, d.w.z. dat wij uw gegevens verwerken om onze diensten te verlenen in de loop van de initiëring of uitvoering van het contract.


U kunt uw toestemming ten opzichte van alle verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. naast ons Lidl Stiftung & Co. KG en Criteo nv) ten allen tijde voor de toekomst herroepen/aanpassen, zonder dat hiermee afbreuk gedaan wordt aan de legitimiteit van de verwerking op basis van de toestemming tot aan het moment van herroeping. Daarvoor klikt u simpelweg hier en maakt u uw keuze. Door het uitvinken van de desbetreffende vakjes kunt u uw toestemming voor de respectieve verwerkingsdoeleinden op een eenvoudige manier herroepen.


Op onze websites nemen we regelmatig ook inhoud van partnerbedrijven op. Meer informatie over deze partnerbedrijven vindt u in deel 15 van deze gegevensbeschermingsverklaring. In het kader van dergelijke opgenomen inhoud kunnen onze partners op eigen verantwoordelijkheid gebruikmaken van hun eigen cookies en, indien nodig, toestemming verkrijgen. Niettegenstaande het feit dat deze cookies om technische redenen ook in het bovengenoemde informatieoverzicht zijn opgenomen, hebben wij geen toegang tot deze cookies en zijn wij niet (mede)verantwoordelijk voor de desbetreffende gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit heeft betrekking op de cookies van de volgende partners: Qualifio. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van deze partners.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens maken wij gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, met name uit de sector van de online marketing. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers. Zij worden telkens zorgvuldig geselecteerd en krijgen bepaalde contractuele verplichtingen opgelegd in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Alle bedrijven die in onze cookiebepalingen als dienstverlener zijn opgenomen, treden voor ons op als verwerker, tenzij zij aan het begin van deze paragraaf als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke genoemd werden.


Voor zover dit door uw toestemming wordt gedekt, worden uw gegevens ook verzameld zoals hierboven beschreven door Lidl Stiftung & Co. KG en/of Criteo nv als afzonderlijke of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Indien u toestemming hebt gegeven voor een verwerking voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw gebruikers-ID en de bijbehorende gebruikersprofielen via aanbieders van advertentienetwerken met derden delen.


Bewaartermijn/criteria om de bewaartermijn te bepalen:

U kunt de bewaartermijn voor cookies in onze cookiebepalingen terugvinden. Als in de kolom "Afloop" "persistent" vermeld wordt, wordt de cookie permanent opgeslagen totdat de desbetreffende toestemming wordt ingetrokken.


Google Signals

Deze website gebruikt de functie “Google Signals” om statistische rapporten die met Google Analytics opgesteld werden, uit te breiden met een toesteloverkoepelende analyse van de bezoekerstromen. Google Signals wordt enkel toegepast bij gebruikers die tijdens hun sessie ingelogd zijn met een Google-account en in dat account de functie “gepersonaliseerde reclame” geactiveerd hebben. Wij ontvangen geen diepgaande informatie over bepaalde individuen van Google Signals, noch hebben wij de mogelijkheid om u of het door u gebruikte eindtoestel eenduidig te identificeren. Wij krijgen enkel algemene demografische informatie (geslacht, leeftijdsgroep), mogelijke interesses en eventueel de informatie of Lidl-filialen al dan niet bezocht werden. Als u deze functie wilt deactiveren, kunt u dat doen in uw Google-account. Meer informatie over de aanpassingsmogelijkheden van de reclame-instellingen van Google vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662856. Meer informatie over Google Signals vindt u op Google-signalen activeren - Google Analytics Help.

Als we gegevens doorgeven aan ontvangers in een derde land (woonplaats buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dit vinden in de informatie over de ontvangers / categorieën van ontvangers in de beschrijving van de respectieve gegevensverwerking. De Europese Commissie bevestigt dat sommige derde landen een gegevensbeschermingsnorm hebben die vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. Een lijst van deze landen is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Als er in een land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming bestaat, zorgen wij ervoor dat gegevensbescherming door andere maatregelen voldoende wordt gegarandeerd. Dat kan bijvoorbeeld via bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming (punt 17) als u hier meer informatie over wilt.

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en rechtstreeks vanop onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal opgenomen in de "geavanceerde gegevensbeschermingsmodus" d.w.z dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube overgedragen worden als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt, worden de gegevens doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deze website maakt gebruik van de diensten van Bing Maps. Daarmee kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks weergeven op de website en kunt u de kaartfunctie gebruiken om bijvoorbeeld gemakkelijk een Lidl-vestiging in uw buurt te vinden.

We gebruiken Bing Maps om ons onlineaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en om ervoor te zorgen dat u de op de website vermelde locaties gemakkelijk kunt terugvinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Door onze website te bezoeken, wordt de aanbieder van Bing Maps, Microsoft Corporation, erover geïnformeerd dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Om de functies van Bing Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken in het kader van de internetcommunicatie. Dat gebeurt doorgaans op een server van Microsoft in de VS.

Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerking door Bing Maps. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Bing Maps. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Om u als Lidl Plus-gebruiker te kunnen identificeren, geven wij uw klantnummer door aan Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (“Lidl Stiftung”). De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 (1) (f) van de AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, de volgende gegevensoverdracht te beperken tot klanten die effectief Lidl Plus-gebruikers zijn.


Als u deelneemt aan het loyaliteitsprogramma “Lidl Plus” van Lidl Stiftung informeren we hen over de producten die u gekocht / in het winkelmandje geplaatst heeft, met vermelding van type, hoeveelheid en prijs, alsook de door u gebruikte coupons, het tijdstip van de betaling, de gebruikte betaalmethode en de geselecteerde leveringswijze. Als u instemt met de verwerking van gebruiksgegevens voor statistische en/of marketingdoeleinden (zie punt 12), sturen wij deze gegevens ook door naar Lidl Stiftung. Daarnaast informeren we Lidl Stiftung over uw gebruiksgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie over het tijdstip waarop de nieuwsbrief geopend werd, op welke links of onderdelen u geklikt heeft, alsook de duur en frequentie van het gebruik.


Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van Lidl Plus vindt u hier.


De rechtsgrondslag voor de voorgenoemde verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Lidl Stiftung, artikel 6 lid 1 letter b) van de AVG.

Deze bepalingen over gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 Gebouw J, 9820 Merelbeke (“Verantwoordelijke“) en voor de website www.lidl.be. De bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is op het bovengenoemde adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, resp. op privacy@lidl.be bereikbaar.

Aanmelden voor en deelnemen aan een tevredenheidsenquête over de klantendienst

1. Een tevredenheidsenquête uitvoeren


Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

In het kader van de behandeling van uw vragen aan de klantendienst krijgt u de mogelijkheid om aan een tevredenheidsenquête deel te nemen. Indien u telefonisch wilt deelnemen, kunt u hiermee instemmen op het einde van het gesprek. Indien u per e-mail wenst deel te nemen, sturen we u nadien een vragenlijst naar het door u opgegeven e-mailadres. Het doel van deze volledig anonieme tevredenheidsenquête is onder andere onze service voor u als klant verbeteren.


De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gelijklopende gerechtvaardigde belang om uw ervaring met onze klantendienst te verbeteren, in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:

Uitzonderlijk worden gegevens namens ons verwerkt door verwerkers uit het domein van de klantendienst. Deze dienstverleners werden telkens zorgvuldig uitgezocht en bovendien door ons gecontroleerd en contractueel verplicht zoals beschreven in artikel 28 van de AVG.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

De resultaten van de klantenenquête worden anoniem verzameld. Het e-mailadres of telefoonnummer worden niet opgeslagen.


2. Een tevredenheidsenquête openen


Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u onze klantenenquête opent, wordt door de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het aanvragende toestel,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand,
 • de website/applicatie van waar onze website wordt bezocht (referrer-url),
 • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer; en
 • de naam van uw toegangsprovider,

naar de server van onze website gestuurd en tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • een vlotte verbinding garanderen,
 • gebruiksvriendelijkheid van onze website/applicatie verzekeren
 • fraude bij enquêtes uitsluiten en
 • de systeemveiligheid en -stabiliteit analyseren.


De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 letter f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverwerking. Deze verwerking is dan ook technisch noodzakelijk om onze website te beheren doordat op deze manier de systeemveiligheid gegarandeerd wordt.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

Bij deze klantenenquête doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van de klantendienst. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

De gegevens worden voor een periode van zeven dagen bewaard en daarna automatisch gewist.


3. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens


Om de klantenenquête aan te bieden gebruiken we zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën op alle (sub-) domeinen onder: https://www.lidl.be/c/nl-BE/cookieverklaring/s10005724


Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) opgeslagen worden als u een website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke eindtoestel opgeslagen. Dat betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.


Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en de andere technisch noodzakelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens dient om onze enquête ter beschikking te stellen.


In onze cookielijst vindt u een informatieoverzicht van de individuele cookies en andere technologieën met de overeenkomstige verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele derde aanbieders die betrokken zijn.


In het kader van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, naargelang het doel, met name de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

 • Ingevulde gegevens van de gebruiker om de informatie over meerdere subpagina’s te behouden (bv. uw cookie-toestemming);
 • Veiligheidsrelevante gebeurtenissen (bv. erkenning van frauduleus invulgedrag);

Wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 letter f) AVG. We verwerken onze gegevens dus op basis van ons gerechtvaardigde belang alsook op basis van een technisch noodzakelijkheid om de website te beheren.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes.

Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

De bewaartermijn voor cookies vindt u in de cookieverklaring.


Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Om regelmatig informatie van ons te ontvangen over nieuwtjes met betrekking tot onze webshop en bijzondere aanbiedingen (zoals coupons of acties) en herinneringen over niet afgeronde bestellingen, kunt u zich aanmelden om pushnotificaties te ontvangen.


Hiervoor moet u het verzoek van uw browser of eindtoestel om pushnotificaties te ontvangen bevestigen. Vervolgens worden het tijdstip van registratie en een pushtoken of uw apparaat ID opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om de pushnotificaties te kunnen versturen en anderzijds als bewijs van uw registratie.


Wij analyseren de statistische gegevens van de pushnotificaties en kunnen zo zien of en wanneer pushnotificaties weergegeven werden en of erop geklikt werd. Zo kunnen wij de vermoedelijke interesses van alle ontvangers vaststellen en op die manier de belangstelling voor onze pushnotificaties vergroten.


Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens om pushnotificaties te sturen, is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG.


U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde voor de toekomst intrekken. U kunt uw toestemming intrekken in de instellingen van uw browser of eindtoestel of door hier te klikken.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:

Indien externe verwerkers ingeschakeld worden om de pushnotificaties te versturen, zijn ze contractueel verplicht conform artikel 28 van de AVG.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

Uw gegevens worden bewaard zolang uw registratie voor pushnotificaties actief is.

Lidl-winkels

Bij de verkoop van producten met een leeftijdsbeperking, zoals alcohol (18 jaar) / tabaksproducten (18 jaar) / verkoop van computerspellen en consolegames, dvd’s, video’s met een leeftijdsbeperking, wordt door ons kassapersoneel een visuele controle van de identiteitskaart uitgevoerd met het oog op het controleren van de leeftijd. De rechtsgrondslag hiervoor is de uitvoering van een wettelijke (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG).

Onze filialen zijn uitgerust met een camerabewakingssysteem. Lidl verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers en klanten, alsook met het oog op het voorkomen en opsporen van misdrijven tegen onze medewerkers, tegen onze klanten en tegen onze eigendommen. Lidl wenst hierdoor diefstal, beschadiging, inbraak, hold-up en agressie te voorkomen en strafbare feiten gepleegd door derden en/of onze medewerkers te bewijzen.

De rechtsgrondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang om een veilige omgeving te bieden aan iedereen die onze filialen betreedt (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).


Het gebruik van bewakingscamera’s in onze filialen wordt aangegeven door een duidelijk zichtbaar pictogram. Camerabeelden worden gedurende 5 kalenderdagen in onze systemen bewaard en worden daarna automatisch overschreven.


Indien een (mogelijk) incident heeft plaatsgevonden, kunnen de beelden met toestemming van de data protection officer worden bekeken door de daartoe bevoegde personen. In voorkomend geval kunnen deze langer worden bewaard, namelijk zolang als dit nodig is om het (mogelijke) incident op te lossen en daarvoor kunnen op vordering van de politie ook beelden aan de politie worden verstrekt. De wettelijke basis voor deze verstrekking van gegevens is de uitvoering van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG).


Ook door ons ingeschakelde onderhoudsbedrijven hebben in het kader van installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk toegang tot opgeslagen gegevens.

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van camerabewaking kunt u richten aan de data protection officer op het volgend e-mailadres: privacy@lidl.be

Als u met uw kaart betaalt, verzamelen wij als handelaar uw persoonsgegevens via de betaalterminal en worden deze gegevens overgedragen aan de netwerkexploitant. De gegevens worden verder verwerkt door de netwerkexploitant en de respectieve betalingsdienstaanbieders die instaan voor de aanvaarding en verrekening van de betalingstransacties (bv. acquirer). Dit gebeurt meer bepaald in het kader van de verwerking van betalingen, om misbruik van de kaart te voorkomen, het risico op betalingsproblemen te beperken en voor wettelijke voorgeschreven doeleinden, zoals de bestrijding en vervolging van witwaspraktijken. Voor deze doeleinden worden uw gegevens ook doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, zoals de bank die uw kaart heeft uitgegeven.


Wij als handelaar en de netwerkexploitant of acquirer zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens:


Wij voor het gebruik van de betaalterminal aan de kassa en eventueel voor ons interne netwerk, tot aan de beveiligde overdracht via internet of telefoonlijn aan de netwerkexploitant, netwerkexploitant en acquirer voor de afhandeling en verrekening van de betalingstransacties.


We verwerken uw kaartgegevens (IBAN-nummer of rekeningnummer en BIC-code, vervaldatum en volgnummer van de kaart) en andere betaalgegevens (bedrag, datum, tijdstip, terminal-ID, locatie, bedrijf en vestiging waar de betaling plaatsvindt, uw handtekening). Dit doen we in het kader van de afwikkeling van de betaling (artikel 6, lid 1, punt b) AVG) en de uitvoering van de betalingsprocedure met de betalingsdienstaanbieder (artikel 6, lid 1, punt f) AVG), en eventueel voor de verwerking van een geldopname of het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole.


Het gerechtvaardigd belang ligt in de afhandeling van de geldopname of het betaalproces. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling en aan de wettelijke bewaartermijnen is voldaan.


Bij betaling met een debet-/creditkaart (bv. Bancontact, Visa, Mastercard, American Express) worden de volgende betaalgegevens overgedragen aan Worldline, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel, België: IBAN-nummer, vervaldatum en volgnummer van de kaart, kaartnummer, PAN, datum, tijdstip, betalingsbedrag, terminal-ID, locatie, bedrijf en vestiging. Informatie over de gegevensverwerking door Wordline vindt u op https://be.worldline.com/nl/home/privacy.html.


In het kader van reparatiewerkzaamheden aan de kaartterminals, kan niet worden uitgesloten dat de dienstverlener Worldline, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel, België toegang krijgt tot de betaalgegevens op de betaalterminals.


Als een automatische afschrijving niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende saldo of omdat u ze hebt herroepen (terugboeking), worden uw gegevens door Worldline, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel, België meegedeeld aan uw bank. Dit gebeurt met het oog op het controleren en doen gelden van de koopprijsvordering. Voor op handtekeningen gebaseerde betalingstransacties worden tevens documenten gearchiveerd door de dienstaanbieder


Om misbruik van de kaart te voorkomen en het risico op betalingsproblemen te beperken, hebben we het aantal terugboekingen binnen een bepaalde periode vastgelegd om afwijkingen te kunnen vaststellen en, indien nodig, strafrechtelijke stappen te ondernemen. Met dit oogmerk wordt het IBAN-nummer opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van het AVG.


Bij betaling met elektronische maaltijdcheques worden uw gegevens door Worldline, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel, België meegedeeld aan de respectievelijke uitgever van de maaltijdcheques. Informatie over de gegevensverwerking door Wordline vindt u op https://be.worldline.com/nl/home/privacy.html.


Bij betaling met papieren maaltijdcheques sturen wij de uw gegevens naar de respectievelijke uitgever van de maaltijdcheques.

In bepaalde wettelijk voorgeschreven gevallen worden uw gegevens overgemaakt aan rechtshandhavingsinstanties en financiële-inlichtingeneenheden.


U bent wettelijk noch contractueel verplicht om ons uw gegevens te verstrekken. Betalingen met een kaart of maaltijdcheques zijn echter niet mogelijk zonder deze gegevens. Als alternatief kunt u steeds met contant geld betalen.

Via onze dienstverlener (Frederix Computer GmbH, Oskar-Winter-Straße 9, 30161 Hannover, Duitsland) bieden wij bezoekers van onze vestigingen gratis toegang tot het internet door middel van een WLAN-netwerk. Hieronder vindt u de informatieverplichtingen krachtens artikel 108 e.v. van Wet betreffende de elektronische communicatie.


Daartoe hebben we onze vestigingen uitgerust met WLAN-toegangspunten waarmee WLAN-compatibele eindapparaten (zoals tablets, smartphones) toegang kunnen krijgen tot het internet. De WLAN-toegangspunten registreren het MAC-adres en het door Frederix toegewezen IP-adres van de WLAN-compatibele eindapparaten van bezoekers. Om verbinding te maken met het toegangspunt moet het apparaat zich binnen het bereik ervan bevinden, moet de WLAN-functie ingeschakeld zijn en moet u actief verbinding hebben gemaakt met het WLAN-netwerk. Het MAC-adres (Media Access Control-adres) is het hardware-adres van een netwerkadapter (bv. de WLAN-adapter in uw smartphone) dat fungeert als uniek identificatienummer van het apparaat in een computernetwerk. Deze gegevens kunnen door ons niet rechtstreeks aan uw persoon worden toegewezen.


De verzamelde gegevens die door ons aan Frederix worden doorgegeven, zijn verkeersgegevens in de zin van de de Belgische wet elektronische communicatie. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een verbinding met het internet tot stand te brengen via de telecommunicatieaanbieder en is wettelijk gebaseerd op de gebruikersovereenkomst die u met Frederix hebt gesloten. Pas wanneer u actief verbinding heeft gemaakt met ons WLAN-klantennetwerk en u zich heeft geregistreerd via het inlogscherm of de gebruiksvoorwaarden van Frederix heeft aanvaard, geven we uw MAC-adres door aan onze dienstverlener zodat deze u toegang tot het internet kan verlenen. Tijdens het inloggen vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Frederix bij gebruik van het WLAN-klantennetwerk.


Afhankelijk van de component worden de gegevens gewist na vijf minuten van inactiviteit of wanneer het opslaggeheugen wordt overschreven.


U kunt de registratie van uw MAC-adres verhinderen door uw apparaat geen verbinding te laten maken met WLAN-netwerk. Als u bij een eerder bezoek aan een van onze vestigingen verbinding hebt gemaakt met het WLAN-netwerk, moet u bij een volgend bezoek de WLAN-functie op uw eindapparaat uitschakelen.

De verantwoordelijke organisatie is de respectieve Lidl Belgium GmbH & Co. KG. De contactgegevens worden uitgehangen in onze filialen of kunt u opvragen via de klantenservice: service@lidl.be


Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de data protection officer van de bevoegde dienst via privacy@lidl.be .

Privacyverklaring handelspartners

De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor alle handelspartners van de Lidl-groep, of hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en, indien van toepassing, vennoten van handelspartners of economisch begunstigden. Handelspartners zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die met Lidl onderhandelingen voeren om een zakenrelatie op te starten of reeds deel uitmaken van een zakenrelatie met Lidl. Arbeids- of opleidingsovereenkomsten worden uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten.

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG)


Indien u zelf als natuurlijk persoon een handelspartner van Lidl bent, houden de doeleinden van de verwerking van uw gegevens over het algemeen verband met het feit dat we enerzijds precontractuele maatregelen, die aan een contractueel geregelde zakenrelatie voorafgaan, moeten uitvoeren en anderzijds de verplichtingen die voortvloeien uit de aangegane overeenkomst moeten nakomen.


Om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 6, lid 1, letter c) van de AVG)


Bovendien kan de verwerking van persoonsgegevens in de context van een zakenrelatie noodzakelijk zijn om aan de wettelijke richtlijnen te voldoen. In dit geval houden de specifieke doeleinden van de gegevensverwerking verband met de relevante wettelijke richtlijnen. Dergelijke wettelijke verplichtingen zijn onder meer: bewaar- en identificatieverplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de richtlijnen om witwaspraktijken te voorkomen, fiscale controle- en rapporteringsverplichtingen en gegevensverwerking in het kader van verzoeken van bevoegde instanties of van complianceaudits in combinatie met de relevante wetgeving.


Om aan de rechtmatige belangen te voldoen (artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG)


Als u een bediende, wettelijke vertegenwoordiger (bv. RD of executive consultant), vennoot of economisch begunstigde van een van onze handelspartners bent, verzamelen en verwerken wij de gegevens die u in het kader van de handelspartnerrelatie verstrekt, om aan onze rechtmatige belangen te voldoen. De rechtmatige belangen hebben in dit geval betrekking op de keuze van geschikte handelspartners, de uitvoering van sociale audits om te controleren of de sociale normen worden nageleefd, de uitvoering van enquêtes om bedrijven te evalueren, de verwerking van contactgegevens van contactpersonen, de toewijzing van arbeidsresultaten aan individuele handelspartners, de boeking van zakelijke transacties, de onderhandelingen met contactpersonen die geen directe handelspartners zijn of worden en de verwerking in het kader van het digitaliseringsproces. Andere rechtmatige belangen omvatten uitnodigingen voor evenementen, juridische claims indienen en juridische nadelen vermijden (bijvoorbeeld in het geval van insolventie), rechtmatigheidscontroles (bijvoorbeeld geldverstrekkers en geldtransportbedrijven), de verdediging tegen gevaren en aansprakelijkheidsclaims en juridische risico's en economische nadelen vermijden, de herkenning en verwerking van mogelijk schadelijke e-mails, toegangscontroles, de opheldering van mogelijke schendingen van de compliance via interne complianceonderzoeken (bijvoorbeeld documentatie van gedrag dat in strijd is met het kartelrecht), strafbare feiten voorkomen, de vereffening van schade als gevolg van de zakenrelatie, de efficiënte en snelle digitale verwerking van de ondertekening van de overeenkomst, de toepasselijke registratie van de ondertekeningsprocedure voor verificatiedoeleinden, alsook de geldigheidscontrole van de gekwalificeerde elektronische handtekening en andere interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld gebruikers- en contractadministratie, projectbeheer en -boekhouding, procesoptimalisatie, de gegevensverwerking in ticketsystemen en IT-portaalsites).


Op grond van toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG)

Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op een vrijwillige toestemming in de zin van art. 6, lid 1 a) van de AVG.

Welke gegevens in detail worden verwerkt, hangt grotendeels af van de overeengekomen diensten en het voorwerp van onze zakenrelatie. Bijgevolg zullen niet alle onderdelen van deze informatie voor u relevant zijn.


Doorgaans verzamelen we uw gegevens van uzelf. In bepaalde situaties kan het, op grond van wettelijke voorschriften of rechtmatige belangen (bv. in het kader van compliancecontrole van handelspartners), echter ook nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die wij van andere bedrijven, belastingdiensten, bevoegde instanties, kredietagentschappen, insolventieregisters, publiek toegankelijke bronnen (internet) of andere derden ontvangen. Dit omvat ook meldingen van mogelijke complianceovertredingen via de door ons opgezette klokkenluiderskanalen.


Relevante persoonsgegevens kunnen zijn:

Persoonlijke gegevens (bv. voornaam, naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), legitimatie- en authenticatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, gegevens van de identiteitskaart, bewijs van de handtekening), bedrijf, alsook positie, functie en afdeling in het bedrijf, leidinggevende, gegevens in het kader van onze zakenrelatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over bestellingen), gegevens over bedrijfsstructuren en eigendomsverhoudingen, foto- en video-opnamen (bv. van goederenleveringen), protocolgegevens, gebruikersnaam, gebruiker-ID, gegevens die relevant zijn voor de compliance (bv. informatie over referenties of over faillissementen, negatieve berichtgeving, informatie over strafrechtelijke onderzoeken met betrekking tot het voorwerp van de dienst), alsook andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.


Het is mogelijk dat we, om aan onze voornoemde rechtmatige belangen te voldoen, bij de afsluiting van een overeenkomst via de kredietagentschappen gegevens over uw kredietwaardigheid verzamelen. Deze gegevens van de kredietagentschappen gebruiken we om uw kredietwaardigheid te controleren. Kredietagentschappen bewaren gegevens die zij bijvoorbeeld van banken of bedrijven ontvangen. Deze gegevens omvatten meer bepaald naam, voornaam, geboortedatum, adres en informatie over het betalingsgedrag. Informatie over de over u opgeslagen gegevens kunt u rechtstreeks bij de kredietagentschappen verkrijgen.


Zodra u via een digitale handtekening met ons een overeenkomst aangaat, verwerken wij uw hieraan gerelateerde gegevens (meer bepaald e-mailadres, IP-adres, tijdstippen waarop u het respectieve overeenkomstdocument hebt bewerkt). Bovendien is het mogelijk om bepaalde overeenkomsten met een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening te ondertekenen. In dit geval verwerken wij naast de bovengenoemde gegevens ook de certificaatgegevens van uw handtekening. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle personen die betrokken zijn bij de vrijgave en de ondertekening van overeenkomsten.

Binnen ons bedrijf is de toegang tot de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel bestemd voor die afdelingen die deze gegevens nodig hebben om hun contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen of om hun rechtmatige belangen te behartigen, of afdelingen die u via een afzonderlijke toestemmingsverklaring toestemming hebt gegeven.

Dit zijn meestal de afdeling materiaalaankoop, of de inkoopafdeling en de dienstontvangers binnen de nationale Lidl-organisatie waarmee de handelspartner de zakenrelatie is aangegaan, en Lidl Stiftung & Co KG ter ondersteuning van de nationale Lidl-organisaties.


Ook verwerkers, de bevoegde instanties of leveranciers hebben in het kader van de contractuele relatie, om hun wettelijke verplichtingen na te komen of om rechtmatige belangen te behartigen, toegang tot uw persoonsgegevens.


Hierbij wordt er contractueel vastgelegd dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming moeten worden nageleefd. Met het oog op de contractuele verplichtingen kunnen de gegevens bovendien aan bedrijven binnen de Schwarz groep worden doorgegeven.

Als u een raamovereenkomst met de gehele Lidl-groep of met de Schwarz-groep als gerechtigde dienstontvanger hebt afgesloten, hebben zowel de afdeling materiaalaankoop als de inkoopafdeling van de Lidl-groep of de Schwarz-groep (Schwarz Beschaffung GmbH) toegang tot de relevante contactgegevens van de handelspartner. De nationale complianceafdelingen van de Schwarz-bedrijven hebben allemaal toegang tot de gegevens van de compliancecontrole van de handelspartners. De grondslag hiervoor is telkens art. 26 van de AVG in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Buiten onze groep worden de gegevens enkel doorgegeven als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht (bv. bij officiële onderzoeken).

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken. Relevant in dit verband zijn met name de wettelijke bewaarverplichtingen uit het Wetboek Economisch Recht en de fiscale wettelijke bepalingen die in een bewaarperiode van maximaal tien jaar voorzien. In individuele gevallen kunnen gegevens ook langer worden opgeslagen (bijvoorbeeld in het geval van bouwdocumenten).

In het kader van onze zakenrelatie moet u alle persoonsgegevens verstrekken die zijn vereist om een zakenrelatie aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen en om de hiermee gepaard gaande verplichtingen na te komen. Bovendien moet u alle persoonsgegevens verstrekken die wij wettelijk verplicht moeten verzamelen of waarop wij op grond van onze rechtmatige belangen recht hebben. Zonder deze gegevens is het doorgaans voor ons niet mogelijk om een zakenrelatie met u aan te gaan.

Als we persoonsgegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, gebeurt dit enkel als de Europese Commissie heeft bevestigd dat dit derde land over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikt, als er met de ontvanger van de gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming werd overeengekomen (bv. door middel van EU-standaardclausules) of als u ons hiertoe toestemming hebt gegeven of wij op grond van de geldende regelgeving wettelijk hiertoe zijn verplicht.

De verantwoordelijke partij is het bedrijf waarmee u een zakenrelatie aangaat of onderhoudt.


In geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ontvangt u de betreffende informatie van de verantwoordelijke partij waarmee u een zakenrelatie aangaat of onderhoudt. Het aangewezen bedrijf is eveneens ervoor verantwoordelijk dat de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien, worden nageleefd.


Als u nog andere vragen hebt over de manier waarop en de reden waarom uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, kunt u contact opnemen met de data protection officer van de respectieve verantwoordelijke partij:

voor Lidl Digital International GmbH & Co KG mailt u naar datenschutz@lidl-shop.de, voor Lidl Stiftung & Co KG naar datenschutz@lidl.com.

voor Lidl Belgium GmbH & Co kunt u de data protection officer contacteren via privacy@lidl.be.


Klantendienst

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Uw deelname aan een van onze klantenonderzoeken is volledig vrijwillig. Bij dit onderzoek wordt er (met uitzondering van deelname aan een wedstrijd, zie punt 9) in principe geen informatie opgeslagen aan de hand waarvan de identiteit van de deelnemers aan het onderzoek kan worden achterhaald. We gaan ervan uit dat u alle persoonlijke informatie/meningen bij het beantwoorden van onze vragen vrijwillig verstrekt. Deze informatie/meningen worden bewaard in overeenstemming met de AVG. We vragen om in de lege tekstvelden geen namen of andere informatie in te voeren aan de hand waarvan uw identiteit of die van andere personen kan worden afgeleid.


De volgende gegevens worden in de loop van het onderzoek in zogenaamde cookies (zie punt 13) opgeslagen:

 • individuele user-ID,
 • aantal bezoeken aan de website (dagelijks/wekelijks),
 • duur van het gebruik van de website/antwoorden op het onderzoek.

Wij gebruiken uw gegevens, die u in het kader van het onderzoek verstrekt, en de bovengenoemde gegevens uitsluitend om ons onderzoek uit te voeren/te evalueren en om de mogelijkheid uit te sluiten dat meerdere antwoorden op het onderzoek in de evaluatie worden opgenomen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Ons en uw parallelle (legitieme) belang bij deze gegevensverwerking vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

Bij het beantwoorden van uw vragen en voor de evaluatie van klantenenquêtes worden uw gegevens ook door verwerkers, ten behoeve van ons verwerkt. Deze zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd, worden door ons gecontroleerd en zijn contractueel gebonden conform artikel 28 AVG.


We gebruiken de resultaten van ons klantenonderzoek altijd louter voor interne evaluaties. We geven geen persoonsgegevens aan derden door, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.


Opslagtermijn/criteria voor het bepalen van de opslagtermijn:

De door middel van cookies opgeslagen gegevens worden na maximaal 7 dagen gewist. Bovendien worden uw gegevens in het kader van het onderzoek enkel anoniem opgeslagen.

Uw rechten als betrokkene

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een toestemming gebeurt, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming met werking voor de toekomst in te trekken.

Naast het recht op herroeping van de door u aan ons gegeven toestemmingen beschikt u mits vervulling van de desbetreffende wettelijke vereisten ook over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 OVG,
 • Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 AVG,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

Lidl verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag volledig is, dit houdt ook in dat wij van u een identiteitsbewijs verkregen hebben of dat wij op een andere manier zekerheid hebben gekregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stellen wij u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.


In het geval Lidl uw persoonsgegevens niet van uzelf heeft verkregen, verstrekt Lidl de informatie over de bij Lidl opgeslagen persoonsgegevens binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens (artikel 14 AVG).

U hebt het recht, volgens artikel 15 lid 1 AVG, om op verzoek gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Deze informatie omvat in het bijzonder:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover wie uw persoonsgegevens geopenbaard werden of nog geopenbaard zullen worden;
 • De geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vaststelling van de bewaarperiode;
 • Het bestaan van een recht op informatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 • Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – significante informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijde en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Worden persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven, dan hebt u het recht voorgelicht te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te vragen.

U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist om een van de volgende redenen:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden;
 • U trekt de toestemming in waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG steunde, en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking;
 • U dient volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn in het geval van artikel 21 lid 1 AVG geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De wissing van de persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten door het informatiebedrijf volgens artikel 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover wij de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u van die gegevens ook het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wenst.

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te vragen wanneer aan een van de volgende vereisten is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden;
 • De verwerking is onrechtmatig en u vraagt in plaats van het wissen de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene echter heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG, zo lang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons bezorgd hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • De verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG,
 • De verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces verloopt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch haalbaar is.

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.


Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gericht bijzonder recht van bezwaar (zie hierboven meer bepaald punten 12 en 13), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht tot realisatie van een dergelijk algemeen bezwaar wanneer u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft, bv. een mogelijk levensgevaar of gevaar voor de gezondheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde toezichthouder of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG .

U hebt daarenboven te allen tijde het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van het land wenden waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende overheid van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

 • Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 • Het berust op uw uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich tot de bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking wenden:


Lidl Belgium GmbH & Co.KG

Data protection officer

Guldensporenpark 90 Gebouw J

9820 Merelbeke

privacy@lidl.be