E-mobiliteit - Privacyverklaring

(versie 1.0; bijgewerkt juni 2023)


Bedankt voor het gebruik van onze e-laadpunten en uw belangstelling voor ons privacybeleid.


Dit privacybeleid informeert u over de manier en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, (hierna ook 'Lidl', 'wij/we' of 'ons/onze' in het kader van de hierin opgenomen bepalingen); waarvan een deel ook onder gezamenlijke verantwoordelijkheid valt (zie paragraaf 5 hieronder). Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is in principe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

1. Laadpuntvinder

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Door gebruik te maken van de laadpuntvinder van de Lidl Plus-app, kunt u onze laadpunten zien op de kaarten van diverse kaartendiensten (te weten Google Maps, Apple Maps en Huawei Map) en de route naar de gekozen laadpunten plannen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Lidl Plus.

2. Verzoek tot verwerking

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om uw laadtransactie juist te verwerken, ontvangen we van Lidl Stiftung & Co. KG de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam
 • achternaam
 • geslacht (m/v/x)
 • e-mailadres
 • adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • land
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • verwerkingsgegevens van de Lidl Pay-transactie

De wettelijke basis voor het verwerken van de bovenstaande gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, namelijk dat we uw gegevens verwerken om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Om uw persoonsgegevens goed te beheren worden deze ook namens ons verwerkt door verwerkers gespecialiseerd in hosting, informatiebeheer en e-mobiliteit. Deze verwerkers worden zorgvuldig door ons gescreend en uitgekozen, en ze zijn ook contractueel aan ons verbonden conform artikel 28 van de AVG.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Wij bewaren de voor de uitvoering van de overeenkomst verzamelde gegevens tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en waarborgrechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de gegevens omtrent de contractuele relatie zoals vereist door de handels- en belastingwetgeving voor de wettelijk toegestane duur. Gedurende deze periode (normaal gesproken tot twaalf jaar na afsluiting van de overeenkomst) worden deze gegevens alleen verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst of bij vragen van klanten.

Indien de overeenkomst niet tot stand komt, zullen wij de aan ons verstrekte klantgegevens binnen een week wissen.


3. Verwerking/facturering en analyse van het laadproces

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om het laadproces bij een van onze laadpunten te starten, moet u inloggen bij het betreffende laadpunt via de Lidl Plus-app en daar het laadproces opstarten. Tijdens het laadproces worden naast de algemene statusgegevens van het laadpunt ook de volgende gegevens verwerkt, met verwijzing naar uw klant-ID voor interne administratiedoeleinden:

 • datum van het laadproces
 • laadhoeveelheid (kWh)
 • laadvermogen (kW)
 • start van het laden (tijdstip)
 • einde van het laden (tijdstip)
 • gebruikte laadstekker

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het laadproces voor administratiedoeleinden is artikel 6, lid 1, punt c van de AVG, namelijk dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.


Als u onze laadpunten niet gebruikt in het kader van een gratis abonnement, verwerken wij naast de in punt 3 genoemde gegevens (die u moet verstrekken wanneer u een betaald abonnement bij Lidl Pay afsluit), ook de volgende factuur- en betaalgegevens voor facturatiedoeleinden:

 • gegevens betreffende debet- of kredietkaart


U kunt uw betaalgegevens zelf aanpassen via Lidl Pay.


De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, namelijk dat we bovenstaande gegevens verwerken om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren.


Wij analyseren de gegevens van het laadproces in combinatie met uw klant-ID om het algehele gebruik van de laadpunten in kaart te brengen en de verdere uitbreiding van laadpunten in te plannen.


De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons en gelijktijdig ook uw (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit de wens om de infrastructuur van de laadpunten te verbeteren. Hiervoor worden bovengenoemde gegevens van u omgezet in geanonimiseerde statistieken over het gebruik de laadpunten.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:

In het kader van het laadproces worden uw gegevens ook namens ons verwerkt door verwerkers uit de e-mobiliteitssector. Deze verwerkers worden altijd zorgvuldig door ons gescreend en uitgekozen, en ze zijn ook contractueel aan ons verbonden conform artikel 28 van de AVG.


Bovendien sturen wij uw laadactiviteit en factuurgegevens door naar Lidl Stiftung & Co KG, zodat de orderbevestiging in de Lidl Plus-app kan worden getoond, uw gebruikersprofiel in de Lidl Plus-app van meer informatie wordt voorzien en de facturering via Lidl Pay plaats kan vinden. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Lidl Plus.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Indien wij uw gegevens gebruiken voor gegevensanalyse om ons aanbod verder te ontwikkelen, wissen wij de gegevens of verwijderen wij de verwijzing naar uw persoon zodra het desbetreffende doeleinde is bereikt. Voor zover wij uw gegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, bewaren wij de voor de verwerking van de overeenkomst verzamelde gegevens totdat u zich bij Lidl Plus afmeldt, of totdat de wettelijke of contractuele garantie- en waarborgrechten zijn verstreken. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Lidl Plus raadplegen.


Na het verstrijken van deze termijnen bewaren wij de gegevens omtrent de contractuele relatie zoals vereist door de handels- en belastingwetgeving voor de wettelijk toegestane duur. Gedurende deze periode (normaal gesproken tot twaalf jaar na afsluiting van de overeenkomst) worden deze gegevens alleen verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst of bij vragen van klanten.


4. Klantenservice

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het invullen van contactformulieren, per telefoon, per e-mail of via sociale media, bijvoorbeeld bij vragen aan onze klantenservice, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We gebruiken uw gegevens om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f dan wel artikel 6, lid 1, punt b van de AVG. Ons en uw gezamenlijke (gerechtvaardigde) belang in deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en om uw tevredenheid als gebruiker van onze dienst te handhaven en te stimuleren.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Bij het beantwoorden van uw vragen worden uw gegevens ook namens ons verwerkt door verwerkers die actief zijn bij de klantenservice, hosting en e-mobiliteit. Deze verwerkers worden zorgvuldig door ons gescreend en uitgekozen, en ze zijn ook contractueel aan ons verbonden conform artikel 28 van de AVG.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens die u via deze website of per e-mail aan ons verstrekt middels vragen, suggesties, complimenten of klachten worden uiterlijk 90 dagen na het definitieve antwoord door ons verwijderd of geanonimiseerd. De ervaring leert dat er normaal gesproken na 90 dagen geen vragen meer volgen op onze antwoorden. Als u uw rechten als een betrokkene (zie hieronder) uitoefent, worden uw persoonsgegevens voor een periode van 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard; dit als bewijs dat we u uitgebreide informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.


5. Uw rechten als betrokkene

5.1 Recht van inzage conform artikel 15 van de AVG

Op grond van artikel 15, lid 1 van de AVG hebt u het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. Het gaat hierbij bovenal om:

 • de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers die uw persoonsgegevens (zullen) ontvangen;
 • de beoogde bewaartermijn voor uw persoonsgegevens, of (indien hierover geen specifieke informatie kan worden verstrekte) de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 • verwijzingen naar het recht om rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verlangen, het recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke, en het recht om tegen dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • een verwijzing naar het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, mochten de persoonsgegevens niet door de betrokkene zijn verstrekt;
 • een verwijzing naar het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (zoals uiteengezet in artikel 22, lid 1 en lid 4 van de AVG), en indien hier sprake van is, zinvolle informatie over de beweegredenen hiervoor, alsook over de omvang van dergelijke verwerking en de beoogde gevolgen voor de betrokkene.


Indien de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om ingelicht te worden over de passende waarborgen in verband met de doorgifte, overeenkomstig artikel 46 van de AVG.


5.2 Recht op verbetering conform artikel 16 van de AVG

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens van u zonder onredelijke vertraging te corrigeren. Rekening houdende met de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om te verzoeken tot aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, eventueel door middel van een aanvullende verklaring.


5.3 Recht op gegevenswissing conform artikel 17 van de AVG

U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.


Indien we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen om de derde partijen die uw gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u ook hen hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.


5.4 Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 van de AVG

Als er aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan, hebt u het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzoekt om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van het wissen ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.


5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 van de AVG

U hebt het recht de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, mits

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b van de AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.


Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid geniet u tevens u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.


5.6 Recht van bezwaar conform artikel 21 van de AVG

Op grond van artikel 21, lid 1 en 2 van de AVG kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen.


In dit geval staken we de verwerking van uw persoonsgegevens. We zijn hier niet toe verplicht, mits we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


5.7 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform artikel 77 van de AVG

Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In dit geval kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in de deelstaat of het land waar u woonachtig bent, of met de autoriteit in België.

6. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris gegevensbescherming van het bedrijf

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG (de 'verwerkingsverantwoordelijke'). U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG via bovenstaand adres van de functionaris gegevensbescherming, of via privacy@lidl.be.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.