Algemene voorwaarden reservaties

Deze voorwaarden werden opgesteld door Lidl Belgium GmbH & Co. KG (hierna “Lidl” genoemd), vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1 en met vaste inrichting in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J en met ondernemingsnummer 0451.881.923.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de elektronische reservatie van vlees- en viswaren bij Lidl via www.delicieux.lidl.be en www.delicieux.lidl.lu.

Kennisname en aanvaarding

Door gebruik te maken van de online bestelsites www.delicieux.lidl.be en www.delicieux.lidl.lu verklaart de gebruiker / klant kennis te hebben genomen of dit redelijkerwijze te hebben kunnen doen van onderhavige voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.  Enkel onderhavige voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van om het even welke andere algemene voorwaarden ook al werden deze later overgemaakt.

Lidl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijziging wordt van kracht na publicatie ervan op de website. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke bestelling gedaan na de inwerkingtreding. 

Reservatievoorwaarden

Een reservatie is geen verplichting tot aankoop. De koop komt pas tot stand na afhaling en betaling van de gereserveerde artikelen in het geselecteerde afhaalfiliaal. Je kan op elk moment geheel of gedeeltelijk afzien van de aankoop.

De prijzen zijn inclusief BTW. De afgebeelde prijzen op de reservatiepagina zijn deze die gelden op de dag van reservatie. Deze kunnen verschillen van de dagprijs die van toepassing is op de dag van afhaling. De prijs die voor de bestelde artikelen dient betaald te worden is de prijs die van toepassing is op de dag van de afhaling en met als maximum de prijs die in het kerstmagazine (= prijs op de bestelwebsite) vermeld staat.

De bij reservatie opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Voor producten met een variabel gewicht wordt een prijsinschatting gegeven op basis van een ingeschatte hoeveelheid van het product. De bestelde hoeveelheden worden zoveel als mogelijk benaderd. Aan de kassa wordt de prijs voor het precieze gewicht aangerekend.


Het kan zijn dat op de dag van afhaling, een deel van de reservatie niet voorradig blijkt. Indien mogelijk zal op dat moment een alternatief worden voorgesteld. Er kunnen geen verdere rechten aan de reservatie worden ontleend.

De foto’s en andere afbeeldingen van de producten zijn een zo getrouw mogelijke weergave doch deze hebben geen verbindende waarde. De foto’s kunnen decoratieve elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Reservaties kunnen geweigerd worden ingeval van vastgestelde misbruiken of sterke vermoedens daartoe.

Lidl staat niet in voor de gevolgen van een laattijdige afhaling van de gereserveerde goederen bijvoorbeeld op het vlak van beschikbaarheid en verminderde kwaliteit ingevolge het tijdsverloop.

In geval van overmacht is Lidl niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Lidl die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder dient onder meer begrepen te worden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Reservatieprocedure

1 Bestelling plaatsen

Online

Om online te bestellen, surf je naar www.delicieux.lidl.be of www.delicieux.lidl.lu en kies je de artikelen die je wenst te bestellen. Vervolgens vul je het bestelformulier in. Op dit formulier dien je tevens een winkel van afhaling te selecteren en de afhaaldatum. Er zijn vier afhaalmomenten voorzien. Je kan kiezen om de bestelling af te halen op 23/12, 24/12, 30/12 of 31/12.

Nadat je het bestelformulier hebt ingevuld, kom je op een bevestigingspagina met een link om je bestelling definitief te bevestigen of een link om terug te keren en je bestelling aan te passen. Wanneer je je bestelling bevestigt, ontvang je een bevestigingsmail die je kan afprinten en meenemen om je bestelling op te halen.

Bestellingen met ophaaldatum 23/12 of 24/12 kunnen online geplaatst worden tot donderdag 19/12 om 23.59u. Bestellingen met ophaaldatum 30/12 of 31/12 kunnen online geplaatst worden tot donderdag 26/12 om 23.59u.

Telefonisch

De bestelling kan telefonisch worden doorgegeven via het nummer 0800/73520 (België) of 8002/8634 (Groothertogdom Luxemburg).

Je geeft de gewenste referenties en aantallen door. Indien je over een e-mailadres beschikt, ontvang je een bevestigingsmail die je kan afprinten en meenemen om je bestelling op te halen. Indien je geen e-mailadres hebt, kan je in uitzonderlijke gevallen een sms ontvangen met een dossiernummer en een overzicht van je bestelling. Deze zal je nodig hebben bij het ophalen van de bestelling.

Bestellingen met ophaaldatum 23/12 of 24/12  kunnen telefonisch geplaatst worden tot donderdag 19/12, 19u. Bestellingen met ophaaldatum 30/12 of 31/12 kunnen telefonisch geplaatst worden tot donderdag 26/12, 19u

2. Bestelling afhalen

Daags voor de gekozen afhaaldatum ontvang je een SMS om je eraan te herinneren je bestelling af te halen. Je dient de bestelling af te halen en te betalen in de door jou geselecteerde Lidl-winkel in België/het Groothertogdom Luxemburg. Je dient je in de winkel met de bevestigingsmail of de SMS met het dossiernummer te wenden tot de winkelmedewerker met zwarte schort. Bestelling wijzigen of annuleren

Wanneer je jouw bestelling wenst te wijzigen of annuleren kan je dit online doen via je persoonlijk account die je toegewezen is in de bevestigingsmail of dien je telefonisch contact op te nemen met de Lidl-klantendienst op het nummer 0800/73520 (België) of op het nummer 8002/8634 (Groothertogdom Luxemburg).

3. Bestelling wijzigen of annuleren

Online wijzigen of annuleren

In de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je jouw bestelling geplaatst hebt, staat er een link naar jouw persoonlijk account. Wanneer je hier op klikt, kan je jouw persoonlijk wachtwoord instellen en kom je op een overzicht van jouw bestellingen. Hierop kan je jouw bestelling aanpassen en indien nodig je bestelling annuleren. Om te annuleren moet je op “aanpassen” klikken en kan je onderaan de webpagina de bestelling annuleren.

Online wijzigen of annuleren kan online tot donderdag 19/12 (23.59u) voor de eerste afhaalmomenten (23/12 en 24/12) en tot donderdag 26/12 (23.59u) voor het tweede afhaalmoment (30/12 en 32/12)

Telefonisch wijzigen of annuleren

Wanneer je toch telefonisch wenst te wijzigen of annuleren kan je contact op nemen met de Lidl-klantendienst op het nummer 0800/73520 (België) of op het nummer 8002/8634 (Groothertogdom Luxemburg).

Telefonisch wijzigen of annuleren kan tot donderdag 19/12 (17u) voor de eerste afhaalmomenten (23/12 en 24/12) en tot donderdag 26/12 (17u) voor het tweede afhaalmoment (30/12 en 31/12)

Bescherming persoonsgegevens

Om de online bestelling geplaatst op www.delicieux.be of www.delicieux.lu correct te kunnen afhandelen, dient Lidl Belgium GmbH & Co. KG de verkregen persoonsgegevens te verwerken. De doorgegeven persoonsgegevens zullen in geen enkel geval voor andere doeleinden aangewend worden.

De verzamelde persoonsgegevens betreffen de naam en voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer.

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met alle geldende wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, o.m. de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27/04/2016. U hebt steeds het recht van inzage, het recht op verbetering en overdraagbaarheid van de verzamelde persoonsgegevens, alsook het recht op gegevenswissing en beperking van de verwerking.  Bijkomende inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u verkrijgen bij de Data Protection Officer ( privacy@lidl.be)

Lidl neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de betrokkene meegedeelde gegevens te waarborgen. De betrokkene erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico’s is. De betrokkene erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de betrokkene zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Lidl kan worden verhaald.

Intellectuele eigendom

De naam en het logo van Lidl, de website en de inhoud ervan is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Lidl, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbende liggen. Het is bijvoorbeeld verboden tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurcombinaties, etc. te kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lidl.

Klantendienst – Ombudsdienst - ODR

In geval van vragen of suggesties kan je steeds de Lidl-klantendienst contacteren op het nummer 0800/73520 (België) of op het nummer 8002/8634 (Groothertogdom Luxemburg).

Indien een geschil niet via de klantendienst kan worden opgelost kan je contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel via www.ombudsmanvoordehandel.be of info@ombudscom.be.

Indien je niet in België woont en een geschil niet via de klantendienst kan worden opgelost dan kan je terecht bij het Europese Online Dispute Resolution Platform via http://ec.europa.eu/odr.

Toepasselijk recht – rechtsmacht

Op deze voorwaarden en online bestellingen is het Belgisch recht van toepassing.

Alleen de rechtbanken gevestigd te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.