A. Deelnamevoorwaarden Lidl Plus

Stand: Mei 2021

Deze deelnamevoorwaarden regelen de deelname aan het klantendienstprogramma (hierna “dienst” genoemd). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘Lidl Stiftung’ of ‘wij’), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst is bedoeld voor consumenten (hier-na “gebruiker” of “u”) die gepersonaliseerde informatie over aanbiedingen en acties van Lidl en geselecteerde partners willen ontvangen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de desbetreffende persoon. De dienst beoogt dat de gebruikers relevantere content ontvangen en Lidl geen informatie stuurt als die niet relevant is voor de desbetreffende gebruiker. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande deelnamevoorwaarden. 

U moet 18 jaar oud zijn en een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER zijn om u voor onze dienst te kunnen aanmelden. Deelname is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Een com-merciële deelname als ondernemer in de zin van artikel I.1, 1° WER is uitgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, moet u een account aanmaken. Als u zich voor de eerste keer registreert bij een Lidl-onlinedienst, maakt u automatisch het My Lidl-account aan dat wordt beschreven in sectie B. Als u zich al hebt geregistreerd bij een andere online dienst die is geïntegreerd in My Lidl-account, kunt u zich eenvoudig aanmelden met uw bestaande inloggegevens.


Aangezien wij de dienst vrijwillig en kosteloos verlenen, hebben wij het recht om in individuele gevallen het aanmaken van een account zonder opgave van redenen te weigeren.


Het e-mailadres en het gsmnummer dat u opgeeft, mogen nog niet aan een andere account zijn toegewezen. Het is ook verboden om een e-mailadres, een gsm-nummer of andere contactge-gevens op te geven die niet van u zijn, waarbij we met name ook aan zogenaamde “e-mailadressen voor eenmalig gebruik” denken. U moet uw toegangsgegevens veilig bewaren. Het is verboden om andere personen toegang te geven tot uw account.


Elke interactie met Lidl via uw account zal aan u worden toegeschreven. Dit geldt ook als der-den via uw account hebben gehandeld, indien zij uw account hebben kunnen gebruiken door fouten die u hebt begaan. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw account door derden wordt gebruikt.


U kunt zich op de volgende manieren registreren voor Lidl Plus:

 • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms.

Wanneer u zich registreert, krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.

4.1 Informatie op maat


Het doel van de dienst is om u zo relevant mogelijke informatie toe te sturen of via de ‘Lidl Plus’-app te tonen en om - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te per-sonaliseren.


De deelname aan Lidl Plus is gratis.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, kortingen en speciale acties. In die optiek zullen wij proberen om uw interesses en voorkeuren te bepalen met betrekking tot de producten en diensten die Lidl aanbiedt.


Indien wij uw toestemming vragen voor de hieronder beschreven verwerkingen van uw gege-vens, wordt die informatie enkel verwerkt voor de doeleinden van Lidl Plus waarvoor u toe-stemming gegeven heeft. Aangezien Lidl Plus ontwikkeld werd om u op basis van uw aange-duide behoeften en wensen zoveel mogelijk informatie en aanbiedingen op maat te bezorgen, kunt u jammer genoeg enkel de basisversie gebruiken als u niet instemt met de analyse van uw gebruiksgedrag. In dat geval kunt u nog informatie over onze producten lezen, maar kunt u niet meer deelnemen aan kortingen en speciale acties en kunt u geen kortingsbonnen activeren.


4.2 Verzameling en opslag van gegevens


De gegevens in deze sectie vormen de basis voor onze bepaling van de aanbiedingen die voor u geschikt zijn:


4.2.1. Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van de klanten: voornaam, fami-lienaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huis-nummer, postcode, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.


4.2.2. Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klantenaccount streven wij de onder punt 4.1 genoemde doeleinden na, namelijk u aanbiedingen en acties aan-bieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.


U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.


4.2.3 Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


4.2.4 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader bezorgt.


4.2.5 Gebruik van de app

Telkens u de ‘Lidl Plus’-app gebruikt, registreren we de informatie over het filiaal waarin u aan-kopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrij-den, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het bestu-ringssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt. We verzamelen deze informatie over uw app-gebruik alleen voor het deel onderworpen aan uw toestemming volgens de wetgeving inzake gegevensbe-scherming. Raadpleeg onze informatie over gegevensbescherming.


4.2.6 Logingegevens

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld op-geslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.


4.2. 7. Partneraanbiedingen

Binnen de ‘Lidl Plus’-app kunt u af en toe kortingsacties van partners ontvangen met wie wij samenwerken, zoals speciale aanbiedingen. Doorgaans bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna promotiecode) dat door de betref-fende partner is toegekend en dat u aan de partner in kwestie moet bezorgen of dat uitgelezen wordt, wanneer u van de aanbieding gebruik wenst te maken. Bij sommige van deze aanbiedin-gen moet u zich identificeren als ‘Lidl Plus’-klant met uw digitale klantenkaart in plaats van de promotiecode om er gebruik van te kunnen maken. De coupons zijn geen aanbieding van ons; de ontvangst en het gebruik dat u ervan zou maken, is daarom uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve partner. Als zodanig kunnen Partneraanbiedingen van tijd tot tijd worden gewijzigd en / of verwijderd door de aanbiedende samenwerkingspartner. De partner zal ons informeren omtrent het inwis-selen van coupons, vouchers, promotiecodes etc. Voor zover de functie ‘Partneraanbiedingen’ externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitant. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gegeven voor het gebruik van con-tracterende diensten bij onze partners, zullen deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewij-zen.


4.2.8 Online shop/andere digitale diensten

Vanuit Lidl ontvangen we informatie omtrent uw gebruik op de Lidl webshop en andere apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, online recepten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Funtrips, etc. Het gaat hierbij om informatie zoals geselecteerde en aangekochte producten, betalings- en leveringswijze, uw gebruik van deze diensten, ingewisselde coupons of vouchers en hun bedrag. Indien mogelijk wijzen we deze gegevens toe aan uw persoon, e-mailadres of klantennummer. We combineren deze gegevens met de informatie over de artikelen die u in het filiaal gekocht heeft. Zo kunnen wij aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn, alsook kunnen we onze marketingcommunicatie meer op maat maken, voornamelijk in de vorm van nieuwsbrieven.


4.2.9. Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl web-shop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, kun-nen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment van openen van de nieuwsbrief, de links of sec-ties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.


4.2.10. Nieuwsbrief / push-berichten / sms

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gege-vens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderde-len, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.


4.3. Gegevensanalyse

De bij punt 4.2 beschreven gegevens slaan we op in onze databank. Vervolgens evalueren we de gegevens in kwestie teneinde informatie te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat wij u alleen die informatie toesturen of tonen. Om de producten te kun-nen bepalen, waarin u eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken we gebruik van wiskun-dig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere pro-ducten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn. Lidl verbindt er zich echter geenszins wettelijk toe om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking altijd op de beschreven manier verloopt en dat u alleen aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Verder creëren wij segmentatieprofielen bij het gebruik van de app, met als doel statistische analyses uit te voeren. Deze profielen wijzen we, indien mogelijk, toe aan uw persoon.


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG worden niet mee geëvalueerd.

Om gebruik te kunnen maken van de ‘Lidl Plus’-dienst zijn een geldig gsm-nummer en e-mailadres vereist.


Om daarnaast ook de ‘Lidl Plus’-app te kunnen gebruiken, moet de deelnemer de software in kwestie downloaden in een App Store. Er zijn specifieke softwareversies beschikbaar voor verschillende soorten gsm’s. Voor sommige soorten kan om technische redenen geen geschik-te software worden aangeboden. Als er geen geschikte softwareversie beschikbaar is voor de gsm van de deelnemer, dan kan deze geen gebruik maken van de diensten. Lidl Stiftung streeft er echter naar om de software voor zoveel mogelijk verschillende soorten modellen aan te bie-den. Door de voortdurend veranderende productassortimenten op de markt voor mobiele ap-paraten, kan Lidl Stiftung geen up-to-date lijst aanbieden van alle mobiele telefoons waarmee de diensten kunnen worden gebruikt.


De installatie van de software en het gebruik van de diensten vereisen een regelmatige gege-vensoverdracht van de gsm van de deelnemer. De omvang en frequentie van deze datatrans-missie is afhankelijk van het type en de mate van gebruik van de diensten. De verbindingskos-ten die bij deze gegevensoverdracht ontstaan, zijn voor rekening van de deelnemer. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van het bestaande contract tussen de deelnemer en de desbe-treffende aanbieder van mobiele telefonie.


De kosten voor het maken en in stand houden van een internetverbinding langs de gebruikers-kant behoren niet tot de diensten van Lidl Stiftung. Hiervoor is alleen de contractuele relatie tussen de deelnemer en zijn internetprovider verantwoordelijk.


Het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst vereist daarnaast ook een toereikend batterijvermogen en voldoende schermhelderheid om de QR-codes bij het afrekenen te kunnen scannen.


De deelnemer verbindt zich ertoe de door Lidl aangeboden updates te installeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens het gebruik van de software. Het is niet toege-laten om de Lidl Plus-dienst op gemanipuleerde toestellen (bv. door jailbreaking / rooting) te gebruiken.

U moet

 • bij de registratie correcte gegevens invoeren en uw profiel up-to-date houden,
 • uw wachtwoord geheim houden en het bij misbruik of vermoeden van misbruik wijzigen en
 • de dienst conform het toepasselijke recht gebruiken.

Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudi-ge nalatigheid, behalve bij overlijden, lichamelijke letsels of gezondheidsschade, indien

 • de app niet of slechts in beperkte mate werkt;
 • er geen of maar een beperkte WLAN-verbinding beschikbaar is;
 • de scanfunctie aan de kassa niet naar behoren werkt;
 • de aanbiedingen niet beschikbaar zijn.

De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverminderd van kracht.

De deelnemer heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen zijn deelname te beëindigen door gebruik te maken van de functie ‘gebruikersaccount wissen’. Een opzegging door Lidl Stiftung is ook te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 dagen zonder dat hiervoor een belangrijke reden opgegeven hoeft te worden. Dit on-verminderd het recht van de partijen om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeg-gen wegens dwingende reden.

Lidl Stiftung kan de huidige deelnamevoorwaarden overeenkomstig dit deel wijzigen. De up-to-date versie van de deelnamevoorwaarden kan altijd geraadpleegd worden. De versie van de deelnamevoorwaarden wordt altijd in de voorwaarden zelf vermeld.


Wij kunnen deze deelnamevoorwaarden wijzigen, voor zover wij een gewettigd belang hebben om dat te doen en de wijziging ons in het bijzonder toelaat om betere prestaties te leveren en we daarbij op gepaste wijze rekening houden met de belangen van onze klanten.


Wanneer Lidl Stiftung de deelnamevoorwaarden wijzigt, zal ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengen door middel van een overeenkomstige mededeling in de app en zal zij de ge-bruikers verzoeken de nieuwe deelnamevoorwaarden te bevestigen.


Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde deelnamevoorwaarden, staat het Lidl Stiftung vrij om de verbintenis te beëindigen.

10.1. De ongeldigheid, nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aan.


De partijen verplichten zich ertoe een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervan-gen door een geldige en afdwingbare regeling, die de oorspronkelijk gewenste regeling uit economisch oogpunt het dichtst benadert. Dit geldt ook voor leemten in de overeenkomst.


10.2. Op huidige overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


10.3 De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Er bestaat geen verplichting tot medewerking in hoofde van Lidl aan de consumentenge-schillenbeslechting voor een consumentenarbitragecommissie.

B. Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account

Versie: Mei 2021

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst ‘My Lidl Account’ (hierna ‘My Lidl’ of ‘dienst’). De dienst wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna ‘exploitant’, ‘wij’ of “ons”), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst biedt een uniforme toegang tot tal van online aanbiedingen van de Lidl-groep (hierna "aanbiedingen" genoemd). Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Single Sign On’-dienst waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van meerdere aanbiedingen (bv. webshops, boekingsportalen, enz.) van verschillende ondernemingen van de groep via dezelfde logingegevens. Bovendien biedt de dienst gebruikers de mogelijkheid om vrijwillig informatie over hun omstandigheden en interesses in een gebruikersprofiel te verstrekken. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke contractuele banden die in het kader van de aanbiedingen met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van het desbetreffende aanbod doorslaggevend (zie voor de respectieve prestaties A. hierboven).

Om My Lidl te kunnen gebruiken, is een registratie vereist waarbij de gebruiker een wachtwoord moet aanmaken voor zijn My Lidl Account. Dit wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl-klantaccount. Het registratieproces is pas voltooid, nadat het in dit verband opgegeven telefoonnummer van de gebruiker gevali-deerd werd en de registratie definitief bevestigd werd langs de kant van de exploitant.


De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt. Indien deze gegevens achteraf veranderen, moet de gebruiker ze onmiddellijk in zijn My Lidl account aanpassen.


De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemach-tigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname door derden. Mochten er aanwijzingen zijn voor misbruik van de dienst, dan moet de gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aanspra-kelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.


Het gebruik van My Lidl Account op toestellen met Android besturingssysteem is enkel moge-lijk indien het toestel gebruik maakt van Google Chrome browser.

My Lidl heeft tot doel om een uniforme wachtwoordbeveiligde ‘Single Sign On’-dienst ter be-schikking te stellen voor verschillende aanbiedingen van de Lidl-groep. Dit betekent in wezen dat het My Lidl Account gebruikt kan worden voor het registreren / inloggen voor alle aanbie-dingen die geïntegreerd zijn in My Lidl, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.


Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder bij andere Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, maakt u automatisch het My Lidl-account aan. Als u zich eerder hebt gere-gistreerd bij een andere online service die is geïntegreerd met My Lidl-account, kunt u zich een-voudig registreren bij de doeldienst met uw bestaande inloggegevens. Als Lidl in de toekomst nieuwe online diensten aanbiedt, kunt u deze mogelijk eveneens gebruiken via uw My Lidl-account. In dit geval kunnen bijkomende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.


De gebruikersgegevens worden centraal beheerd via My Lidl. Bij de gebruikmaking van speci-fieke aanbiedingen worden deze aan de desbetreffende doeldienst doorgegeven om de res-pectieve transactie mogelijk te maken (zie punt 6 hieronder). In My Lidl worden zowel de klant-gegevens die zijn verzameld voor het gebruik van deze aanbieding, als de klantgegevens die u heeft opgegeven bij het registreren / inloggen op andere Lidl-onlinediensten, opgeslagen.


Bovendien stelt het My Lidl-account de respectieve gebruiker in staat om bepaalde vragen over zijn of haar situatie en interesses te beantwoorden door middel van voorgestelde keuzes. Hier-door kan de gebruiker op elk moment zijn of haar My Lidl klantprofiel inzien, wijzigen of verwij-deren. Als de gebruiker zich ook heeft geregistreerd voor de "Lidl Plus"-dienst van Lidl Stiftung, wordt deze informatie in Lidl Plus gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Meer gedetailleerde voorschriften hierover zijn te vinden in de Lidl Plus Gebruiksvoorwaarden.


Het gebruik van My Lidl zelf is gratis. Wel kunnen er met specifieke aanbiedingen bepaalde kosten verbonden zijn. Die worden in dat geval echter op transparante wijze vermeld in over-eenstemming met de wettelijke vereisten ter zake. Hetzelfde geldt voor alle benodigde diensten die door derden verstrekt worden, zoals een internetverbinding..

De exploitant streeft ernaar om My Lidl zo onafgebroken en probleemloos mogelijk ter be-schikking te stellen. Door technische omstandigheden zoals configuratiewijzigingen, onder-houd, apparaatstoringen, enz. kan dit echter niet volledig worden gegarandeerd. Bij een even-tuele storing zal de exploitant in elk geval trachten het vlekkeloos gebruik van de dienst zo snel mogelijk te herstellen. De exploitant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die er uit een gebrek aan (volledige) bruikbaarheid zouden voortvloeien.


De exploitant behoudt zich het recht voor om My Lidl in de toekomst alleen nog maar te voor-zien van beperkte en/of aangepaste functies of om het aanbieden ervan volledig stop te zetten. De gebruiker kan geen contractuele aanspraak maken op de (verdere) bruikbaarheid van deze (gratis) dienst.


Voor de dienstverlening in het kader van de aanbiedingen van derden is uitsluitend de exploi-tant van de desbetreffende doeldienstverantwoordelijk. De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.


Voor het overige kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoe-dingsaanspraken van de gebruiker omwille van:

 • een overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade
 • omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen ('Kardinalpflichten')
 • voor overige schade die volgt uit een opzettelijke inbreuk op of bedrog of een zware fout of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door de exploitant, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers berust.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die nageleefd moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken. Bij een inbreuk op wezenlijke contractuele ver-plichtingen kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor contractuele, voorzien-bare schade, wanneer deze uit gewone nalatigheid voortvloeit, tenzij het om schadevergoe-dingsaanspraken van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheids-schade zou gaan.


Zowel de exploitant als de gebruiker kan de gebruikersrelatie voor My Lidl op elk moment en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van het My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde de aanzet geven tot het wissen van datzelfde account.


Een beëindiging door de exploitant is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de ge-bruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.


De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst aan te passen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een overeenkom-stige melding in de app en wordt verzocht de nieuwe deelnamevoorwaarden te bevestigen. Dit omvat geen fundamentele wijzigingen zoals een verplichte vergoeding, waarvoor altijd uitdruk-kelijke toestemming vereist is. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit tot een beëindiging van de gebruikersrelatie door de exploitant leiden.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toege-kende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de dienst te kunnen leveren moeten we de door u bezorgde gegevens aan de aanbieder van de respectieve aanbieding bezorgen opdat die de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding ge-vraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrek-ken.

Voor meer informatie ter zake verwijzen we naar onze privacyverklaring.

Ten aanzien van consumenten geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover hen dit niet de bescherming ontneemt die hen door de dwingende bepalingen van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben toekomt.


De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Er bestaat geen verplichting tot medewerking in hoofde van Lidl aan de consumentengeschillenbeslechting voor een consumentenarbitragecommis-sie.

De downloadbare pdf-versie van de deelnamevoorwaarden van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .