A. Gebruiksvoorwaarden Lidl Plus

Versie oktober 2019

1 Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst (hierna ‘dienst’). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘Lidl Stiftung’ of ‘wij’), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst richt zich tot de consument (hierna ‘gebruiker’ of 'u’) die van Lidl geïndividualiseerde informatie wenst te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl en specifieke partners waarmee Lidl samenwerkt, die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de desbetreffende persoon. De dienst is er bijgevolg op gericht om ervoor te zorgen dat gebruikers meer relevante inhoud ontvangen. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

 

2 Vereisten voor gebruik

U moet 18 jaar oud zijn om u voor onze dienst te kunnen aanmelden. (Gebruik is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Een commercieel gebruik door bedrijven is uitgesloten).

 

3 Registratie en account

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, moet u een account aanmaken. Aangezien wij de dienst vrijwillig en kosteloos verlenen, hebben wij het recht om in individuele gevallen het aanmaken van een account zonder opgave van redenen te weigeren. 

Het e-mailadres en het gsm-nummer dat u opgeeft, mogen nog niet aan een andere account zijn toegewezen. Het is ook verboden om een e-mailadres, een gsm-nummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, waarbij we met name ook aan e-mailadressen voor eenmalig gebruik denken. U moet uw toegangsgegevens op een veilige manier bewaren en het is verboden om anderen toegang te verlenen tot uw account.

Elke interactie met Lidl via uw account zal aan u worden toegeschreven. Dit geldt ook als derden via uw account hebben gehandeld, indien zij uw account hebben kunnen gebruiken door fouten die u hebt begaan. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw account door derden wordt gebruikt. 

U kunt zich op de volgende manieren registreren voor Lidl Plus:

  • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms. Via onze app hebt u toegang tot tal van diensten en aanbiedingen van Lidl.

Wanneer u zich registreert, krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.

 

4 Voorwerp van de geleverde prestatie

4.1 Informatie op maat

Het doel van de dienst is om u zo relevant mogelijke informatie toe te sturen of via de ‘Lidl Plus’-app te tonen en om - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren. 

Het gebruik van Lidl Plus is gratis. 

Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, kortingen en speciale acties. In die optiek zullen wij proberen om uw interesses en voorkeuren te bepalen met betrekking tot de producten en diensten die Lidl aanbiedt. 

4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De gegevens in deze sectie vormen de basis voor onze bepaling van de aanbiedingen die voor u geschikt zijn:

4.2.1 Registratie voor Lidl Plus 

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van de klanten: aanspreking/geslacht, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land), favoriete Lidl-winkel, geboortedatum, e-mailadres en gsm-nummer. Ter bepaling van adres en favoriete Lidl-winkel kan de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.

4.2.2 Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf identificeert bij een bezoek aan een winkel, door uw Lidl Plus klantenkaart te scannen aan de kassa,, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw aankoop toe te wijzen aan uw klantenaccount, streven wij de onder punt 1 genoemde doeleinden na, zoals het u kunnen voorstellen van aanbiedingen die specifiek op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en het kunnen deelnemen aan promoties.

U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

4.2.3 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van Lidl, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader bezorgt om uw verzoek te verwerken. Als wij u als ‘Lidl Plus’-klant kunnen identificeren aan de hand van de gegevens die u bij uw inschrijving bij Lidl Plus hebt verstrekt (zie "Registratie voor Lidl Plus" hierboven), slaan wij de informatie over eventuele bezwaren of klachten over uw 'Lidl Plus’-account op om onze aanbiedingen beter te kunnen afstemmen op uw interesses. Op deze manier voorkomen wij bijvoorbeeld dat u verdere informatie en aanbiedingen ontvangt over producten die niet met uw verwachtingen en interesses stroken. U kunt bezwaar maken tegen de koppeling van uw verzoek aan de klantendienst met uw 'Lidl Plus’-account door dit duidelijk aan te geven in uw verzoek.

4.2.4 Gebruik van de app

Telkens u de ‘Lidl Plus’-app gebruikt, registreren we de winkel waarin u aankopen doet. Daarnaast houden we bij welke coupons bekeken en geactiveerd werden, alsook uw klikgedrag en dedoor u geselecteerde thuiswinkel. Verder verzamelen we informatie over de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en de versie van de app die u gebruikt. 

4.2.5 Logingegevens

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.

4.2.6 Online bezoeken

Indien mogelijk wijzen we gegevens over uw gebruik op websites van Lidl, waaronder de Lidl Online Shop (met name bezochte websites, frequentie en duur van een bezoek, aangeklikte domeinen, geselecteerde en gekochte producten en betalingsinformatie) toe aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Wij verzamelen deze informatie over voormelde Lidl-diensten om u bijvoorbeeld aanbiedingen te kunnen voorstellen, die specifiek op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en om aan promoties te kunnen deelnemen.

4.2.7 Nieuwsbrief / pushberichten / sms

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij registreren we ook het tijdstip van opening en de door u gebruikte links en aangeklikte domeinen.

4.3 Gegevensanalyse

De bij punt 4.2 beschreven gegevens slaan we op in onze databank. Vervolgens evalueren we de gegevens in kwestie teneinde informatie te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat wij u alleen die informatie toesturen of tonen. Om de producten te kunnen bepalen, waarin u eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn. Lidl verbindt er zich echter geenszins wettelijk toe om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking altijd op de beschreven manier verloopt en dat u alleen aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) worden niet mee geëvalueerd.

4.4 Toesturen van aanbiedingen

Afhankelijk van waar en in welke mate u Lidl Plus-dienstengebruikt, wordt bepaalde informatie door Lidl Stiftung doorgegeven aan specifieke ondernemingen van de Lidl-groep om u de respectieve aanbiedingen te kunnen toesturen. Binnen de Lidl-groep geven wij uw productvoorkeuren door aan het respectieve Lidl-bedrijf in uw land met het oog op een doelgerichte presentatie van inhoud die mogelijk interessant voor u kan zijn. 

 

5 Algemene vereisten voor het gebruik van de dienst

Om gebruik te kunnen maken van de ‘Lidl Plus’-dienst zijn een geldig gsm-nummer en e-mailadres vereist. 

Om daarnaast ook de ‘Lidl Plus’-app te kunnen gebruiken, moet de gebruiker de software in kwestie downloaden in een App Store. Er zijn specifieke softwareversies beschikbaar voor verschillende soorten gsm’s. Voor sommige soorten kan om technische redenen geen geschikte software worden aangeboden. Als er geen geschikte softwareversie beschikbaar is voor de gsm van de gebruiker, dan kan deze geen gebruik maken van de diensten. Lidl streeft er echter naar om de software voor zoveel mogelijk verschillende soorten modellen aan te bieden. Door de voortdurend veranderende productassortimenten op de markt voor mobiele apparaten, kan Lidl geen up-to-date lijst aanbieden van alle mobiele telefoons waarmee de diensten kunnen worden gebruikt. 

De installatie van de software en het gebruik van de diensten vereisen een regelmatige gegevensoverdracht van de gsm van de gebruiker. De omvang en frequentie van deze datatransmissie is afhankelijk van het type en de mate van gebruik van de diensten. De verbindingskosten die bij deze gegevensoverdracht ontstaan, zijn voor rekening van de gebruiker. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van het bestaande contract tussen de gebruiker en de desbetreffende aanbieder van mobiele telefonie. 

De kosten voor het maken en in stand houden van een internetverbinding langs de gebruikerskant behoren niet tot de diensten van Lidl. Hiervoor is alleen de contractuele relatie tussen de gebruiker en zijn internetprovider verantwoordelijk. 

Het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst vereist daarnaast ook een toereikend batterijvermogen en voldoende schermhelderheid om de QR-codes bij het afrekenen te kunnen scannen. 

De gebruiker verbindt zich ertoe de door Lidl aangeboden updates te installeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens het gebruik van de software. 

 

6 Uw verplichtingen

U moet 

  • bij de registratie correcte gegevens invoeren en uw profiel up-to-date houden;
  • uw wachtwoord geheim houden en het bij misbruik of vermoeden van misbruik wijzigen;
  • de dienst conform het toepasselijke recht gebruiken. 

 

7 Aansprakelijkheid

Wij zijn enkel aansprakelijk voor opzet en grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor lichte fout,  indien hierdoor

  • de app niet of slechts in beperkte mate werkt;
  • er geen of maar een beperkte Wifi-verbinding beschikbaar is;
  • de scanfunctie aan de kassa niet naar behoren werkt;  
  • de aanbiedingen niet beschikbaar zijn.

In geval van aansprakelijkheid zal de schadeloosstelling zich beperken tot de rechtstreekse, materiële schade.

De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid, indien toepasselijk, blijft onverminderd van kracht.

 

8 Beëindiging, wissen van gegevens

De gebruiker heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen zijn gebruikte beëindigen door gebruik te maken van de functie ‘Account verwijderen’. Een opzegging door Lidl Stiftung is ook te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 dagen zonder dat hiervoor een belangrijke reden opgegeven hoeft te worden. Dit onverminderd het recht van de partijen om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen wegens dwingende reden. 

 

9 Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Lidl Stiftung kan de huidige gebruiksvoorwaarden overeenkomstig dit deel wijzigen. De up-to-date versie van de gebruiksvoorwaarden kan altijd geraadpleegd worden. De versie van de gebruiksvoorwaardenwordt altijd in de voorwaarden zelf vermeld. 

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, voor zover wij een gewettigd belang hebben om dat te doen en de wijziging ons in het bijzonder toelaat om betere prestaties te leveren en we daarbij op gepaste wijze rekening houden met de belangen van onze klanten.

Wanneer Lidl Stiftung de gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengen door middel van een overeenkomstige mededeling in de app en zal zij de gebruikers verzoeken de nieuwe gebruiksvoorwaarden te bevestigen.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, staat het Lidl Stiftung vrij om de verbintenis te beëindigen.

 

10 Slotbepalingen

10.1 Toepasselijk recht en rechtsmacht

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

10.2 lezing

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen, onderdelen daarvan en bijlagen, zijn enkel opgenomen om de lezing van de gebruiksvoorwaarden te vergemakkelijken. Zij maken geen deel uit van de gebruiksvoorwaarden en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de paragraaf waarop zij betrekking hebben.

De bepalingen van de gebruiksvoorwaarden moeten in de mate van het mogelijke zo worden geïnterpreteerd dat ze geldig en uitvoerbaar zijn krachtens de toepasselijke wetgeving.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden zullen de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden uitvoerbaar blijven, tenzij de bepaling dermate essentieel is dat de gebruiksvoorwaarden niet verder kunnen blijven bestaan zonder deze bepaling.  Partijen verbinden zich ertoe om in voorkomend geval de nietige of ongeldige clausule te vervangen door een wettelijke, geldige en uitvoerbare bepaling die door haar inhoud, toepassingsgebied en doel het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. Dit geldt ook voor leemten.

B. Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account

Versie: september 2019

1 Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

Deze gebruiksvoorwaardenzijn van toepassing op het gebruik van de dienst ‘My Lidl Account’ (hierna ‘My Lidl’ of ‘dienst’). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘exploitant’ of ‘wij’), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst biedt een uniforme toegang tot tal van online aanbiedingen van de Lidl-groep (hierna "aanbiedingen" genoemd). Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Single Sign On’-dienst waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van meerdere aanbiedingen (bv. online shops, boekingsportalen, enz.) van verschillende ondernemingen van de Lidl-groep via dezelfde logingegevens. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke contractuele banden die in het kader van de aanbiedingen met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van het desbetreffende aanbod doorslaggevend (zie voor de respectieve prestaties A. hierboven)

 

2 Registratie en account

Om My Lidl te kunnen gebruiken, is een registratie vereist waarbij de gebruiker een wachtwoord moet aanmaken voor zijn My Lidl Account. Het registratieproces is pas voltooid, nadat het in dit verband opgegeven telefoonnummer van de gebruiker gevalideerd werd en de registratie definitief bevestigd werd langs de kant van de exploitant.

De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Indien deze gegevens achteraf veranderen, moet de gebruiker ze onmiddellijk in zijn account aanpassen.

De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemachtigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname ervan door derden. Mochten er aanwijzingen zijn voor misbruik van de dienst, dan moet de gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.

 

3 Voorwerp van de geleverde prestatie

My Lidl heeft tot doel om een uniforme ‘Single Sign On’-dienst ter beschikking te stellen voor verschillende aanbiedingen van de Lidl-groep. Dit betekent in wezen dat het My Lidl Account gebruikt kan worden voor alle aanbiedingen die het bevat, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.

De gebruikersgegevens worden centraal beheerd via My Lidl. Bij de gebruikmaking van specifieke aanbiedingen worden deze aan de desbetreffende aanbieders doorgegeven om de respectieve transactie mogelijk te maken (zie punt 6 hieronder).

Het gebruik van My Lidl zelf is gratis. Wel kan het zijn dat er bepaalde kosten verbonden zijn aan specifieke aanbiedingen. Die zullen in dat geval echter op transparante wijze vermeld worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten ter zake. Hetzelfde geldt voor alle benodigde diensten die door derden geleverd worden, zoals een internetverbinding.

 

4 Garantie, aansprakelijkheid

De exploitant streeft ernaar om My Lidl zo onafgebroken en probleemloos mogelijk ter beschikking te stellen. Door technische omstandigheden zoals configuratiewijzigingen, onderhoud, apparaatstoringen, enz. kan dit echter niet volledig worden gegarandeerd. Bij een eventuele storing zal de exploitant in elk geval proberen om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de dienst opnieuw vlekkeloos gebruikt kan worden. De exploitant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die er uit een gebrek aan (volledige) bruikbaarheid zouden voortvloeien.

De exploitant behoudt zich het recht voor om My Lidl in de toekomst alleen nog maar te voorzien van beperkte en/of aangepaste functies of om het aanbieden ervan volledig stop te zetten. De gebruiker kan zich niet beroepen op enige contractuele aanspraak op de (verdere) bruikbaarheid van deze (gratis) dienst.

Voor de dienstverlening in het kader van de aanbiedingen van derden zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.

Voor het overige kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van een overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen of voor overige schade die op een opzettelijke inbreuk op of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door de exploitant, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers berust. Met wezenlijke contractuele verplichtingen wordt hier gedoeld op verplichtingen die nagekomen moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken. Bij een inbreuk kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, voorzienbare, materiële schade.

 

5 Beëindiging, wissen van gegevens, wijziging

Zowel de exploitant als de gebruiker kan de gebruikersrelatie voor My Lidl op elk moment en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van het My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde de aanzet geven tot het wissen van datzelfde account.

Een beëindiging door de exploitant is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de gebruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst aan te passen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een overeenkomstige melding in de app en wordt verzocht de nieuwe gebruiksvoorwaarden te bevestigen. Dit omvat geen fundamentele wijzigingen zoals een verplichte vergoeding, waarvoor altijd uitdrukkelijke toestemming vereist is. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit tot een beëindiging van de gebruikersrelatie door de exploitant leiden.

 

6 Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toegekende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de dienst te kunnen leveren, moeten de door u bezorgde gegevens aan de aanbieder van de respectieve aanbieding doorgegeven worden, opdat deze laatste de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding gevraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrekken.

Voor meer informatie ter zake verwijzen we naar onze privacyverklaring.

 

7 Slotbepalingen

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

 

 

Downloadbare versie van de gebruiksvoorwaarden

De downloadbare pdf-versie van de gebruiksvoorwaarden van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier.