A. Deelnamevoorwaarden Lidl Plus

Stand: Oktober 2020

1. Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

Deze deelnamevoorwaarden regelen de deelname aan het klantendienstprogramma (hierna “dienst” genoemd). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘Lidl Stiftung’ of ‘wij’), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst is bedoeld voor consumenten (hierna “gebruiker” of “u”) die gepersonaliseerde informatie over aanbiedingen en acties van Lidl en geselecteerde partners willen ontvangen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de desbetreffende persoon. De dienst beoogt dat de gebruikers relevantere content ontvangen en Lidl geen informatie stuurt als die niet relevant is voor de desbetreffende gebruiker. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande deelnamevoorwaarden.

 

2. Vereisten voor deelname

U moet 18 jaar oud zijn en een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER zijn om u voor onze dienst te kunnen aanmelden. Deelname is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Een commerciële deelname als ondernemer in de zin van artikel I.1, 1° WER is uitgesloten.

 

3. Registratie en account

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, moet u een account aanmaken. Aangezien wij de dienst vrijwillig en kosteloos verlenen, hebben wij het recht om in individuele gevallen het aanmaken van een account zonder opgave van redenen te weigeren.

Het e-mailadres en het gsmnummer dat u opgeeft, mogen nog niet aan een andere account zijn toegewezen. Het is ook verboden om een e-mailadres, een gsm-nummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, waarbij we met name ook aan zogenaamde “e-mailadressen voor eenmalig gebruik” denken.  U moet uw toegangsgegevens veilig bewaren. Het is verboden om andere personen toegang te geven tot uw account.

Elke interactie met Lidl via uw account zal aan u worden toegeschreven. Dit geldt ook als derden via uw account hebben gehandeld, indien zij uw account hebben kunnen gebruiken door fouten die u hebt begaan. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw account door derden wordt gebruikt.

U kunt zich op de volgende manieren registreren voor Lidl Plus:

 • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms.

Wanneer u zich registreert, krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.

 

4. Voorwerp van de geleverde prestatie

4.1 Informatie op maat

Het doel van de dienst is om u zo relevant mogelijke informatie toe te sturen of via de ‘Lidl Plus’-app te tonen en om - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren.

De deelname aan Lidl Plus is gratis.

Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, kortingen en speciale acties. In die optiek zullen wij proberen om uw interesses en voorkeuren te bepalen met betrekking tot de producten en diensten die Lidl aanbiedt.

Indien wij uw toestemming vragen voor de hieronder beschreven verwerkingen van uw gegevens, wordt die informatie enkel verwerkt voor de doeleinden van Lidl Plus waarvoor u toestemming gegeven heeft. Aangezien Lidl Plus ontwikkeld werd om u op basis van uw aangeduide behoeften en wensen zoveel mogelijk informatie en aanbiedingen op maat te bezorgen, kunt u jammer genoeg enkel de basisversie gebruiken als u niet instemt met de analyse van uw gebruiksgedrag. In dat geval kunt u nog informatie over onze producten lezen, maar kunt u niet meer deelnemen aan kortingen en speciale acties en kunt u geen kortingsbonnen activeren.

De gegevens in deze sectie vormen de basis voor onze bepaling van de aanbiedingen die voor u geschikt zijn:

4.2.1.    Registratie voor Lidl Plus 
Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van de klanten: voornaam, fami-lienaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huis-nummer, postcode, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.

4.2.2.   Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klantenaccount streven wij de onder punt 4.1 genoemde doeleinden na, namelijk u aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.

U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

4.2.3    Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.

4.2.4 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader bezorgt.

4.2.5 Gebruik van de app

Telkens u de ‘Lidl Plus’-app gebruikt, registreren we de informatie over het filiaal waarin u aankopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt.

4.2.6 Logingegevens

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.

4.2. 7. Partneraanbiedingen

Binnen de ‘Lidl Plus’-app kunt u af en toe kortingsacties van partners ontvangen met wie wij samenwerken, zoals speciale aanbiedingen. Doorgaans bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna promotiecode) dat door de betreffende partner is toegekend en dat u aan de partner in kwestie moet bezorgen of dat uitgelezen wordt, wanneer u van de aanbieding gebruik wenst te maken. Bij sommige van deze aanbiedingen moet u zich identificeren als ‘Lidl Plus’-klant met uw digitale klantenkaart in plaats van de promotiecode om er gebruik van te kunnen maken. De coupons zijn geen aanbieding van ons; de ontvangst en het gebruik dat u ervan zou maken, is daarom uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve partner. De partner zal ons informeren omtrent het inwisselen van coupons, vouchers, promotiecodes etc. Voor zover de functie ‘Partneraanbiedingen’ externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitant. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gegeven voor het gebruik van contracterende diensten bij onze partners, zullen deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.

4.2.8 Online shop/andere digitale diensten

Vanuit Lidl ontvangen we informatie omtrent uw gebruik op de Lidl webshop en andere apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, bloemenshop, reizen, online kastickets, fotoproducten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, etc. Het gaat hierbij om informatie zoals geselecteerde en aangekochte producten, betalings- en leveringswijze, uw gebruik van deze diensten, ingewisselde coupons of vouchers en hun bedrag. Indien mogelijk wijzen we deze gegevens toe aan uw persoon, e-mailadres of klantennummer.

4.2.9. Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl webshop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment van openen van de nieuwsbrief, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.

4.2.10. Nieuwsbrief / push-berichten / sms

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderdelen, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.

4.3. Gegevensanalyse

De bij punt 4.2 beschreven gegevens slaan we op in onze databank. Vervolgens evalueren we de gegevens in kwestie teneinde informatie te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat wij u alleen die informatie toesturen of tonen. Om de producten te kunnen bepalen, waarin u eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw  persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn. Lidl verbindt er zich echter geenszins wettelijk toe om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking altijd op de beschreven manier verloopt en dat u alleen aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Verder creëren wij segmentatieprofielen bij het gebruik van de app, met als doel statistische analyses uit te voeren. Deze profielen wijzen we, indien mogelijk, toe aan uw persoon, e-mailadres of klantennummer.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG worden niet mee geëvalueerd.

 

4.4 Toesturen van aanbiedingen

Afhankelijk van waar en in welke mate u Lidl Plus-diensten gebruikt, wordt bepaalde informatie door Lidl Stiftung doorgegeven aan specifieke ondernemingen van de Lidl-groep om u de respectieve aanbiedingen te kunnen toesturen.

Binnen de Lidl-groep geven wij uw productvoorkeuren door aan de respectieve dochtermaatschappij met het oog op een doelgerichte presentatie van inhoud die mogelijk interessant voor u kan zijn.

 

5    Algemene vereisten voor het gebruik van de dienst

Om gebruik te kunnen maken van de ‘Lidl Plus’-dienst zijn een geldig gsm-nummer en e-mailadres vereist.

Om daarnaast ook de ‘Lidl Plus’-app te kunnen gebruiken, moet de deelnemer de software in kwestie downloaden in een App Store. Er zijn specifieke softwareversies beschikbaar voor verschillende soorten gsm’s. Voor sommige soorten kan om technische redenen geen geschikte software worden aangeboden. Als er geen geschikte softwareversie beschikbaar is voor de gsm van de deelnemer, dan kan deze geen gebruik maken van de diensten. Lidl Stiftung streeft er echter naar om de software voor zoveel mogelijk verschillende soorten modellen aan te bieden. Door de voortdurend veranderende productassortimenten op de markt voor mobiele apparaten, kan Lidl Stiftung geen up-to-date lijst aanbieden van alle mobiele telefoons waarmee de diensten kunnen worden gebruikt.

De installatie van de software en het gebruik van de diensten vereisen een regelmatige gegevensoverdracht van de gsm van de deelnemer. De omvang en frequentie van deze datatransmissie is afhankelijk van het type en de mate van gebruik van de diensten. De verbindingskosten die bij deze gegevensoverdracht ontstaan, zijn voor rekening van de deelnemer. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van het bestaande contract tussen de deelnemer en de desbetreffende aanbieder van mobiele telefonie.

De kosten voor het maken en in stand houden van een internetverbinding langs de gebruikerskant behoren niet tot de diensten van Lidl Stiftung. Hiervoor is alleen de contractuele relatie tussen de deelnemer en zijn internetprovider verantwoordelijk.

Het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst vereist daarnaast ook een toereikend batterijvermogen en voldoende schermhelderheid om de QR-codes bij het afrekenen te kunnen scannen.

De deelnemer verbindt zich ertoe de door Lidl aangeboden updates te installeren. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens het gebruik van de software. Het is niet toegelaten om de Lidl Plus-dienst op gemanipuleerde toestellen (bv. door jailbreaking / rooting) te gebruiken.

 

6. Uw verplichtingen

U moet

 • bij de registratie correcte gegevens invoeren en uw profiel up-to-date houden,
 • uw wachtwoord geheim houden en het bij misbruik of vermoeden van misbruik wijzigen en
 • de dienst conform het toepasselijke recht gebruiken.

 

7. Aansprakelijkheid

 • de app niet of slechts in beperkte mate werkt;
 • er geen of maar een beperkte WLAN-verbinding beschikbaar is;
 • de scanfunctie aan de kassa niet naar behoren werkt;
 • de aanbiedingen niet beschikbaar zijn.

De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverminderd van kracht.

 

8. Beëindiging, wissen van gegevens

De deelnemer heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen zijn deelname te beëindigen door gebruik te maken van de functie ‘Benutzerkonto löschen’ (gebruikersaccount wissen). Een opzegging door Lidl Stiftung is ook te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 dagen zonder dat hiervoor een belangrijke reden opgegeven hoeft te worden. Dit onverminderd het recht van de partijen om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen wegens dwingende reden.

 

9. Wijzigingen aan de deelnamevoorwaarden

Lidl Stiftung kan de huidige deelnamevoorwaarden overeenkomstig dit deel wijzigen. De up-to-date versie van de deelnamevoorwaarden kan altijd geraadpleegd worden. De versie van de deelnamevoorwaarden wordt altijd in de voorwaarden zelf vermeld.

Wij kunnen deze deelnamevoorwaarden wijzigen, voor zover wij een gewettigd belang hebben om dat te doen en de wijziging ons in het bijzonder toelaat om betere prestaties te leveren en we daarbij op gepaste wijze rekening houden met de belangen van onze klanten.

Wanneer Lidl Stiftung de deelnamevoorwaarden wijzigt, zal ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengen door middel van een overeenkomstige mededeling in de app en zal zij de gebruikers verzoeken de nieuwe deelnamevoorwaarden te bevestigen.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde deelnamevoorwaarden, staat het Lidl Stiftung vrij om de verbintenis te beëindigen.

 

10. Slotbepalingen

10.1. De ongeldigheid, nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aan.

De partijen verplichten zich ertoe een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare regeling, die de oorspronkelijk gewenste regeling uit economisch oogpunt het dichtst benadert. Dit geldt ook voor leemten in de overeenkomst.

10.2. Op huidige overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.3 De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

B. Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account

Versie: Oktober 2020

 1. Toepassingsgebied en verhouding tot andere regelingen

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst ‘My Lidl Account’ (hierna ‘My Lidl’ of ‘dienst’). De dienst wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna ‘exploitant’, ‘wij’ of “ons”), maar bij de levering ervan zijn ook nog andere ondernemingen van de Lidl-groep (hierna samen ‘Lidl’ genoemd) betrokken. De dienst biedt een uniforme toegang tot tal van online aanbiedingen van de Lidl-groep (hierna "aanbiedingen" genoemd). Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Single Sign On’-dienst waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van meerdere aanbiedingen (bv. webshops, boekingsportalen, enz.) van verschillende ondernemingen van de groep via dezelfde logingegevens. Bovendien biedt de dienst gebruikers de mogelijkheid om vrijwillig informatie over hun omstandigheden en interesses in een gebruikersprofiel te verstrekken. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter niet van toepassing op afzonderlijke contractuele banden die in het kader van de aanbiedingen met derden zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen of diensten. Hiervoor zijn alleen de specifieke voorwaarden van het desbetreffende aanbod doorslaggevend (zie voor de respectieve prestaties A. hierboven).

 

2. Registratie en account

Om My Lidl te kunnen gebruiken, is een registratie vereist waarbij de gebruiker een wachtwoord moet aanmaken voor zijn My Lidl Account. Het registratieproces is pas voltooid, nadat het in dit verband opgegeven telefoonnummer van de gebruiker gevalideerd werd en de registratie definitief bevestigd werd langs de kant van de exploitant.

De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt, moeten inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt. Indien deze gegevens achteraf veranderen, moet de gebruiker ze onmiddellijk in zijn account aanpassen.

De toegangsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de desbetreffende gemachtigde gebruiker en dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden beschermd tegen kennisname door derden. Mochten er aanwijzingen zijn voor misbruik van de dienst, dan moet de gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden of te weinig gedaan zou hebben om dit te voorkomen.

Het gebruik van My Lidl Account op toestellen met Android besturingssysteem is enkel mogelijk indien het toestel gebruik maakt van Google Chrome browser.

 

3. Voorwerp van de geleverde prestatie

My Lidl heeft tot doel om een uniforme ‘Single Sign On’-dienst ter beschikking te stellen voor verschillende aanbiedingen van de Lidl-groep. Dit betekent in wezen dat het My Lidl Account gebruikt kan worden voor alle aanbiedingen die het bevat, zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven.

De gebruikersgegevens worden centraal beheerd via My Lidl. Bij de gebruikmaking van specifieke aanbiedingen worden deze aan de desbetreffende aanbieders doorgegeven om de respectieve transactie mogelijk te maken (zie punt 6 hieronder).

Bovendien stelt het My Lidl-account de respectieve gebruiker in staat om bepaalde vragen over zijn of haar situatie en interesses te beantwoorden door middel van voorgestelde keuzes. Hierdoor kan de gebruiker op elk moment zijn of haar klantprofiel inzien, wijzigen of verwijderen. Als de gebruiker zich ook heeft geregistreerd voor de "Lidl Plus"-dienst van Lidl Stiftung, wordt deze informatie in Lidl Plus gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Meer gedetailleerde voorschriften hierover zijn te vinden in de Lidl Plus Gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van My Lidl zelf is gratis. Wel kunnen er met specifieke aanbiedingen bepaalde kosten verbonden zijn. Die worden in dat geval echter op transparante wijze vermeld in overeenstemming met de wettelijke vereisten ter zake. Hetzelfde geldt voor alle benodigde diensten die door derden verstrekt worden, zoals een internetverbinding..

 

4. Garantie, aansprakelijkheid

De exploitant streeft ernaar om My Lidl zo onafgebroken en probleemloos mogelijk ter beschikking te stellen. Door technische omstandigheden zoals configuratiewijzigingen, onderhoud, apparaatstoringen, enz. kan dit echter niet volledig worden gegarandeerd. Bij een eventuele storing zal de exploitant in elk geval trachten het vlekkeloos gebruik van de dienst zo snel mogelijk te herstellen. De exploitant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die er uit een gebrek aan (volledige) bruikbaarheid zouden voortvloeien.

De exploitant behoudt zich het recht voor om My Lidl in de toekomst alleen nog maar te voorzien van beperkte en/of aangepaste functies of om het aanbieden ervan volledig stop te zetten. De gebruiker kan geen contractuele aanspraak maken op de (verdere) bruikbaarheid van deze (gratis) dienst.

 

Voor de dienstverlening in het kader van de aanbiedingen van derden zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele hieruit voortvloeiende claims. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen van onafhankelijke derden, zoals een internetprovider.

 

Voor het overige kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van:

 • een overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade
 • omwille van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen ('Kardinalpflichten')
 • voor overige schade die volgt uit een opzettelijke inbreuk op of bedrog of een zware fout of grove nalatigheid ten aanzien van haar verplichtingen door de exploitant, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers berust.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die nageleefd moeten worden om het doel van de overeenkomst te kunnen bereiken. Bij een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen kan de exploitant alleen aansprakelijk worden gesteld voor contracttypische, voorzienbare schade, wanneer deze uit gewone nalatigheid voortvloeit, tenzij het om schadevergoedingsaanspraken van de gebruiker omwille van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade zou gaan.

 

5. Beëindiging, wissen van gegevens, wijziging

Zowel de exploitant als de gebruiker kan de gebruikersrelatie voor My Lidl op elk moment en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn beëindigen. In het kader van het beheer van het My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde de aanzet geven tot het wissen van datzelfde account.

Een beëindiging door de exploitant is vooral mogelijk als de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Totdat de relevante incidenten zijn opgehelderd, kunnen de gebruikersgegevens in eerste instantie gewoon geblokkeerd worden.

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst aan te passen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een overeenkomstige melding in de app en wordt verzocht de nieuwe deelnamevoorwaarden te bevestigen. Dit omvat geen fundamentele wijzigingen zoals een verplichte vergoeding, waarvoor altijd uitdrukkelijke toestemming vereist is. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit tot een beëindiging van de gebruikersrelatie door de exploitant leiden.

 

6. Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de u bij wet toegekende rechten op het vlak van gegevensbescherming. Om de dienst te kunnen leveren moeten we de door u bezorgde gegevens aan de aanbieder van de respectieve aanbieding bezorgen opdat die de gebruiker zou kunnen authentificeren en de in het kader van de aanbieding gevraagde diensten (bv. verzending en afrekening van bestelde goederen) zou kunnen verstrekken.

Voor meer informatie ter zake verwijzen we naar onze privacyverklaring.

 

7. Slotbepalingen

Downloadbare versie van de deelnamevoorwaarden

De downloadbare pdf-versie van de deelnamevoorwaarden van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier.