Wedstrijdreglement "Kleurwedstrijd Mr. Spaghetti restaurant"

1. Deelnemingsvoorwaarden

In afwijking van wat uiteengezet wordt in ‘2. Deelnemingsvoorwaarden / Algemeen wedstrijdreglement’ is de wedstrijd enkel toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die op het moment van de deelname maximum 12 jaar oud is en die gedomicilieerd is in België.

Deze wedstrijd is ook toegankelijk voor de in België gedomicilieerde kinderen van personeelsleden van Lidl Belgium (hierna Lidl genoemd), van diens 5 distributiecentra en van de personen die op hetzelfde adres als deze personen gedomicilieerd zijn.
 

2. Wedstrijdduur

De wedstrijd loopt vanaf zaterdag 21/12/2019 tot en met zondag 31/05/2020.
 

3. Prijzen

Per hierna vermelde periode zullen 4 prijzen weggegeven worden aan de mooist ingekleurde kleurplaat binnen zijn leeftijdscategorie, 2 per leeftijdscategorie:


Deelnames tussen 21/12/2019 & 31/01/2020
Deelnames tussen 01/02/2020 & 31/03/2020
Deelnames tussen 01/04/2020 & 31/05/2020


Leeftijdscategorie 0 – 6 jaar : Houten speelgoedkeuken van Playtive junior (49.99) en winkelmandje van Playtive junior (4.99)

Leeftijdscategorie 7 – 12 jaar: houten barbecue van Playtive junior (29.99), Playtive 10-in-1-spelletjesdoos (19.99) en winkelmandje van Playtive junior (4.99)

 

4. Wedstrijdverloop

4.1 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de kleurplaat die in het ‘mr spaghetti restaurant’ in het Studio 100 pop-up theater in Puurs beschikbaar wordt gesteld en daar in de voorziene urne wordt achtergelaten.

4.2 De kleurplaat dient origineel, esthetisch en creatief ingekleurd te zijn.

4.3 Alle nodige contactgegevens omschreven in punt 5 moeten correct en volledig ingevuld zijn.

4.4 De kleurplaten worden elke laatste dag van de periode opgehaald om hieruit de 4 winnaars van die periode te selecteren, 2 per leeftijdscategorie. De tekeningen zullen worden beoordeeld op hun originaliteit, esthetiek en creativiteit. De beoordeling zal gebeuren door een door de organisator samengestelde jury bestaande uit 3 leden. Elk jurylid kan 1 stem uitbrengen per tekening. De beslissing van de jury is onherroepelijk en onbetwistbaar. Hierover wordt geen schriftelijke noch telefonische communicatie gevoerd.

5. Contactgegevens - Bekendmaking winnaars

Onderstaande contactgegevens moeten correct invullen worden om  kans te maken op de prijs:

 • voornaam en leeftijd van het kind dat deelneemt;
 • een telefoonnummer en e-mailadres van ouders of voogd waarop Lidl de winnaar kan contacteren;

Alleen volledig en correct ingevulde kleurplaten dingen mee naar de wedstrijdprijs.

De winnaars van de wedstrijd worden daar per e-mail over ingelicht. De winnaars zullen ook telefonisch gecontacteerd worden om verdere afspraken te maken i.v.m. het verdere verloop en overhandiging van de wedstrijdprijs.

Deelnames tussen 21/12/2019 & 31/01/2020 zullen hiervan ten laatste in februari van op de hoogte gebracht worden.
Deelnames tussen 01/02/2020 & 31/03/2020 zullen hiervan ten laatste in april van op de hoogte gebracht worden.
Deelnames tussen 01/04/2020 & 31/05/2020 zullen hiervan ten laatste in juni op de hoogte gebracht worden

Indien Lidl er niet in slaagt om een winnaar vóór 30/06/2020 telefonisch te bereiken vervalt de prijs voor de deelnemer in kwestie.

Algemeen wedstrijdreglement

1. Inleiding

1.1. Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met vaste inrichting in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J en met ondernemingsnummer 0451.881.923 (hierna “LIDL” genoemd).

1.2. De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een bijzonder wedstrijdreglement. Het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Het Wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden op www.lidl.be .
 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België of het Groothertogdom Luxemburg is gedomicilieerd (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

 • de personeelsleden, wettelijk vertegenwoordigers en bestuurders van de LIDL-groep,
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, waaronder eveneens de personeelsleden van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor,
 • de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen,
 • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het bijzonder wedstrijdreglement op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat LIDL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. LIDL houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door LIDL bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. LIDL kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste door LIDL ontvangen deelname weerhouden. 

In het geval de Deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de Deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door LIDL werd ontvangen.

2.4. LIDL kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

2.5. Er kan enkel geldig aan de wedstrijd worden deelgenomen binnen de door het bijzonder wedstrijdreglement bepaalde duur van de wedstrijd.

2.6. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, ….) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan LIDL voor de deelname aan een wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement is deelname aan een wedstrijd niet afhankelijk van enige aankoopverplichting.

2.7. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.
 

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan LIDL een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt. 

Worden onder andere - doch niet uitsluitend - aanzien als misbruik, misleiding of kwade trouw:

 • pogingen tot fraude of het aanwenden van een ongeoorloofd manoeuvre om de winstkansen om te verhogen;
 • inzendingen die in strijd zijn met de openbare orde of andere wettelijke bepalingen dan wel de rechten van derden;
 • inzendingen die aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.

3.2 LIDL behoudt zich in geval van uitsluiting het recht voor om de Deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door LIDL geleden schade.

3.3 De uitsluiting van de Deelnemer aan de wedstrijd gebeurt onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die LIDL gebeurlijk ten aanzien van de uitgesloten Deelnemer zou kunnen ondernemen.
 

4. Wedstrijdverloop

4.1. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de kleurplaat die in het ‘mr spaghetti restaurant’ in het Studio 100 pop-up theater in Puurs beschikbaar wordt gesteld en daar in de voorziene urne wordt achtergelaten.

4.2. De kleurplaat dient origineel, esthetisch en creatief ingekleurd te zijn.

4.3. Alle nodige contactgegevens omschreven in punt 5 moeten correct en volledig ingevuld zijn.

4.4. De kleurplaten worden elke laatste dag van de periode opgehaald om hieruit de 2 winnaars van die periode te selecteren, 1 per leeftijdscategorie. De tekeningen zullen worden beoordeeld op hun originaliteit, esthetiek en creativiteit. De beoordeling zal gebeuren door een door de organisator samengestelde jury bestaande uit 3 leden. Elk jurylid kan 1 stem uitbrengen per tekening. De beslissing van de jury is onherroepelijk en onbetwistbaar. Hierover wordt geen schriftelijke noch telefonische communicatie gevoerd.

4.5. Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

4.6. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 

4.7. Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd. 
 

5. Prijzen

5.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

5.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5.4. LIDL kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat LIDL bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.  

Bijvoorbeeld indien de prijs:

 • een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, ...) dan behelst deze louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,
 • een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,
 • een gezinsticket betreft, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement.

5.6. De prijs wordt door LIDL overhandigd of geleverd aan de klant. 

Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

Indien LIDL de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door LIDL. Eventueel bijkomende kosten of taksen vallen ten laste van de winnaar.

5.7. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de Deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Indien dit voor de Deelnemer onmogelijk is, kan LIDL de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan LIDL de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.
 

6. Aansprakelijkheid

6.1. LIDL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs. 

6.2. LIDL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

6.3. LIDL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van LIDL.

6.5. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

6.6 Indien LIDL genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij annulering of afgelasting lastens LIDL geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

6.8. LIDL verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

6.9. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website.

6.10. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LIDL doet geen afbreuk aan het feit dat LIDL in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers.  

6.11.  Wanneer een wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt LIDL zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
 

7. Persoonsgegevens

7.1. Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan LIDL persoonsgegevens mee.

7.2. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  (afgekort AVG) strikt nageleefd. 

7.3.  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

7.4. Een aangifte voor de verwerking van persoonsgegevens werd ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

7.5. De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. 

7.6. De winnaars van de wedstrijd verlenen LIDL de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

7.7. De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de registratiepagina zal de LIDL nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van LIDL ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

7.8 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar privacy@lidl.be of een brief naar lidl Belgium GmbH & Co.KG t.a.v. de Privacy Officer, Guldensporenpark 90 blok, 9820 Merelbeke. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat LIDL de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van LIDL te worden gelezen als verwijzend naar zowel LIDL als haar mede-organisator(en).
 

9. Aanvaarding – aanvraag Wedstrijdreglement

 

9.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die LIDL, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

9.2. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.3. LIDL kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen. 

9.4. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.5. Na expliciete vraag daartoe wordt het Wedstrijdreglement kosteloos toegezonden aan wie daarom verzoekt. 
 

10. Toezicht - Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van LIDL.
 

11. Geschillen

Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen LIDL en de Deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit Wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen LIDL en de Deelnemer aangaande de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit Wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

De Deelnemer verbindt zich er toe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met LIDL een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.