Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Bedankt dat u wilt deelnemen aan deze filiaalbeoordeling.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom proberen we uw recht van zelfbeschikking over de persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder leggen we uit, wanneer en voor welke doeleinden we welke persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

1.  Verantwoordelijke volgens Art. 4, lid 7 AVG

Indien er in de afzonderlijke alinea’s (aangeduid door titels) van deze privacyverklaring niets afwijkends aangegeven wordt, is

Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Privacy
Guldensporenpark 90, blok J
9820 Merelbeke
privacy@lidl.be

verantwoordelijk voor de gegevensverwerking volgens Art. 4 lid 7 AVG.

2. Gebruik van de beoordelingstool

Telkens u deze website bezoekt, slaan we toegangsgegevens op in de vorm van logbestanden.

Elk logbestand bestaat uit:

Datum en tijdstip van het bezoek
Duur van het bezoek

3. Klantenenquête over de winkelervaring

In het kader van de klantenenquête over de winkelervaring verzamelen we uw persoonsgegevens pas als u deze met ons deelt, in het bijzonder bij de vraag "Wilt u ons nog iets meedelen?".

4. Contact met onze klantendienst

Doel van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Indien u uw naam, e-mailadres of telefoonnummer ingeeft, sturen we die gegevens en de door u ingevulde enquête enkel door naar de klantendienst zodat ze contact met u kunnen opnemen. Wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f) AVG.

Ontvangers/ categorieën van ontvangers:

We geven uw informatie uitsluitend door aan onze klantendienst. Als een dienstverlener in de werking van deze website is ook de MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg in actie.

Opslagduur/Criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Na het contact worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

 

5. Wedstrijd

Doel van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Indien in het kader van de wedstrijd persoonsgegevens van de deelnemers (naam, voornaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode en woonplaats) opgeslagen worden, worden deze enkel voor de afwikkeling van de wedstrijd gebruikt. Wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 b) AVG..

Ontvangers/ categorieën van ontvangers:

Voor het beheer van de website fungeert ook MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg als dienstverlener.

Opslagduur/Criteria voor het bepalen van de opslagduur:

De gegevens worden alleen zolang bewaard als vereist volgens deze overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Eens het doel van de wedstrijd bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

6. Rechten van de gebruiker

U heeft het recht, volgens art. 15 lid 1 AVG, gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over u opgeslagen zijn. Daarnaast heeft u, overeenkomstig de wetgeving (art. 16 AVG), het recht om deze persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of de verwerking te beperken (Art. 16 AVG, Art. 17 AVG, Art. 18 AVG).

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1 e) of f) AVG, hebt u een recht van bezwaar krachtens artikel 21 AVG. Indien u bezwaar maakt tegen een gegevensverwerking, wordt deze daarna niet meer uitgevoerd, tenzij de verantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Als u de verwerkte gegevens zelf hebt verstrekt, hebt u recht op overdracht van gegevens volgens artikel 20 AVG.

Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) of artikel 9 lid 2 a) AVG, kunt u de toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect, zonder de legaliteit van de verwerking tot dan toe aan te tasten.

Neem in de bovengenoemde gevallen of indien u vragen of klachten heeft, schriftelijk of per mail contact op met de Data protection officer.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de autoriteit van het land, waar u woont woont of waar de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is.

7. Geen verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken

Tenzij anders vermeld in de vorige alinea’s, is het verstrekken van persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist of vereist om een contract te sluiten. Een niet-verstrekking van uw persoonlijke gegevens heeft in sommige gevallen als gevolg dat we u niet kunnen contacteren of dat u niet kunt deelnemen aan de wedstrijd.

8. Andere vragen

Indien u nog andere vragen heeft over het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u zich tot onze Data protection officer wenden:

Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Privacy
Guldensporenpark 90, blok J
9820 Merelbeke
privacy@lidl.be

Stand: 13.08.2020