Gegevensbescherming

Bedankt dat u wilt deelnemen aan deze filiaalbeoordeling.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom proberen we uw recht van zelfbeschikking over uw persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder leggen we uit wanneer en voor welke doeleinden we welke persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7 van de AVG

Tenzij anders vermeld in de individuele hoofdstukken (aangegeven door de titels) van deze principes inzake gegevensbescherming is
Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Datenschutz
Guldensporenpark 90 Gebouw J
9820 Merelbeke
privacy@lidl.be 

 

de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van artikel 4, punt 7 van de AVG.

2. Gebruik van de evaluatietool

2.1 Protocolbestanden

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Als u onze website bezoekt, zal de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het aanvragende toestel;
 • de datum en het tijdstip van de toegang;
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand;
 • de website/applicatie van waar u onze website bezoekt (referrer URL);
 • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer; en
 • de naam van uw toegangsprovider

naar de server van onze website sturen en tijdelijk in een zogenaamde logfile opslaan. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • een vlotte verbinding garanderen;
 • een comfortabel gebruik van onze website/applicatie garanderen; en
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem analyseren.

 

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

Bij deze klantenenquête doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:

De protocolgegevens worden gedurende zeven dagen opgeslagen en vervolgens automatisch gewist.

2.2 Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Wij, , zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen van https://lidl.mcxplatform.de/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=4GKXVB&design=1&COUNTRY=be&prize_draw=yes&LANGUAGE=be-nl.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke toestel opgeslagen. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie waartoe het cookie of de andere technologie behoort:

 • Technisch noodzakelijk: zonder deze cookies en soortgelijke methoden kunt u niet van onze diensten gebruikmaken.
 • Statistieken: met deze technieken kunnen we anonieme statistieken over het gebruik van onze diensten opstellen. Op basis hiervan kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze website nog beter op de gewoontes van de gebruikers kunnen afstemmen.

Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technieken, naast de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, de opslagtermijnen en de eventueel geïntegreerde externe aanbieders, vindt u in deze alinea.

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, naargelang het doel, met name de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk:

 • de door de gebruiker ingevoerde informatie om deze informatie op verschillende subpagina's en/of ingeval de browser voortijdig wordt afgesloten, te bewaren (bv. uw toestemming voor het gebruik van cookies opslaan);

Statistieken:

 • uw individuele user-ID;
 • aantal bezoeken aan de website (dagelijks/wekelijks);
 • duur van het gebruik van de website/van de antwoorden op het onderzoek;
 • gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze informatie omvat in het bijzonder:
  • browsertype/versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer URL (de hiervoor bezochte website);
  • hostname van de gebruikte computer (IP-adres);
  • tijdstip van serveraanvraag;
  • individuele user-ID; en
  • handelingen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt hierbij regelmatig geanonimiseerd, zodat uw identiteit niet langer te achterhalen is.
 • Enkel als u daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft, voegen we de user-ID samen met andere gegevens over u (bv. naam, e-mailadres enz.; zie bv. punt 12 van deze bepalingen inzake gegevensbescherming). Aan de hand van de user-ID op zich kunnen wij uw identiteit niet achterhalen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van statistische cookies is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, letter a) van de AVG. De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, letter f) van de AVG. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwerken op basis van ons (gelijklopende) gerechtvaardigde belang om gegevens te verzamelen met als doel om het aanbod van onze filialen te verbeteren.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken/aanpassen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van uw toestemming reeds werd uitgevoerd tot aan de intrekking.Dit brengt u terug naar het begin van de desbetreffende enquête, d.w.z. de selectie van het respectieve filiaal. Daar kunt u, nadat u het bezochte filiaal hebt geselecteerd, opnieuw aangeven welke cookies moeten worden opgeslagen. Wijzigt u de keuze van cookies tijdens een onvoltooide enquête? Dan worden uw vorige antwoorden verwijderd en moet u de enquête opnieuw starten. Klik hier.

 

 

Cookielijst:

Category

Name

Provider

Type

Purpose

Expiry

 

Statistiek

Sessie

lidl.mcxplatform.com

Sessie

Cookie wordt toegevoegd om te identificeren of cookies in de browser zijn geactiveerd. 

Als de browser wordt afgesloten. 

 

Statistiek

mcxSurveyFingerprintDaily

lidl.mcxplatform.com

HTTP 

Cookie wordt toegevoegd om te registreren hoeveel keer de enquête op één dag op het toestel werd geopend. 

Op het einde van de dag waarop de enquête werd geopend (tijdstip is afhankelijk van de browsertijd (11:59:59 p.m.).

 

Statistiek

mcxSurveyFingerprint

lidl.mcxplatform.com

HTTP

Cookie wordt toegevoegd om te registreren hoeveel keer de enquête in zeven dagen op het toestel werd geopend

Zeven dagen nadat de enquête werd geopend (tijdstip is afhankelijk van de browsertijd (11:59:59 p.m.).

 

Noodzakelijk

McxAuth.ProdDe

mcxplatform.com

Sessie

Dit is een CrossDomain cookie dat MaritzCX gebruikt zodat gebruikers met authenticatie hun enquête kunnen vervolledigen nadat ze deze hebben afgesloten.

Als de browser wordt afgesloten. 

 
 

Statistiek

startTime

lidl.mcxplatform.com

Sessie

Cookie wordt toegevoegd om te berekenen hoelang het duurt om de enquête in te vullen (van begin tot einde).

Als de browser wordt afgesloten. 

 

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes.

Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze bovenstaande cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:

Voor de opslagtermijn voor cookies verwijzen we naar onze cookielijst hierboven.

3. Onderzoek naar de winkelervaring van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

In het kader van het klantenonderzoek verzamelen wij gegevens over uw subjectieve winkelervaring. Het doel is om uw winkelervaring in onze filialen voortdurend te verbeteren.                                                                          

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is ons gelijklopende gerechtvaardigde belang om uw winkelervaring in onze filialen te verbeteren, in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

We geven uw informatie uitsluitend door aan onze klantendienst. Indien er beroep wordt gedaan op een gespecialiseerde dienstverlener, zal deze laatste gegevens verwerken namens ons als verwerker. Zij wordt telkens zorgvuldig geselecteerd en conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:

De opslagtermijn voor deze enquêtegegevens bedraagt twaalf maanden. Daarna worden alle persoonsgegevens en de datum van aankoop tot het begin van de respectieve maand van de uitvoering van de enquête geaggregeerd, zodat er geen tijds- of persoonsreferentie van de enquêtegegevens mogelijk is.

4. Contact door onze klantenservice

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Indien u uw naam, e-mailadres of telefoonnummer doorgeeft om contact met u op te nemen, zullen wij deze en uw beoordeling als klant uitsluitend verwerken om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG, d.w.z. ons gemeenschappelijke gelijklopende belang om uw verzoek snel te verwerken of feedback om uw winkelervaring te verbeteren.

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenservice en klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:

Nadat we contact met u hebben opgenomen, worden uw persoonsgegevens na negentig dagen gewist.

5. Wedstrijd

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Indien persoonsgegevens van deelnemers (naam, voornaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode en woonplaats) in het kader van een wedstrijd worden opgeslagen, worden deze enkel voor de afwikkeling van de wedstrijd gebruikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG. 

Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:

We geven uw informatie uitsluitend door aan onze klantendienst. Indien er beroep wordt gedaan op een gespecialiseerde dienstverlener, zal deze laatste gegevens verwerken namens ons als verwerker. Zij wordt telkens zorgvuldig geselecteerd en conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:

Na afloop van de wedstrijd en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers gewist. In geval van winst worden de gegevens van de winnaars gedurende de volledige periode van de wettelijke garantieaanspraken bewaard. Bij defecten of gebreken kunnen we desgevallend een correctie of omruiling regelen.

6. Gegevensoverdracht naar niet-EER-landen

Indien wij gegevens naar ontvangers in een derde land (met zetel buiten de Europese Economische Ruimte) doorsturen, kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige derde landen bevestigt de Europese Commissie via zogenaamde 'adequaatheidsbesluiten' dat de gegevensbeschermingsnorm vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen vindt u op https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF. Als het land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming heeft, zorgen we er via andere maatregelen voor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele standaardclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze data protection officer (punt 8) als u hierover meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.

7. Rechten van de gebruiker

Bijkomend hebt u binnen de wettelijke voorwaarden een recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG), wissing (artikel 17 van de AVG) en beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) van uw persoonsgegevens.

Voor zover de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG stoelt, beschikt u volgens artikel 21 van de AVG over het recht om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen een gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet meer gebeuren, tenzij de verantwoordelijke dwingende redenen kan aantonen voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Indien u zelf de verwerkte gegevens ter beschikking hebt gesteld, hebt u een recht op overdraagbaarheid van de gegevens volgens artikel 20 van de AVG.

Voor zover de gegevensverwerking op grond van een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG stoelt, kunt u de toestemming op elk ogenblik intrekken voor de toekomst, zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van de verwerking tot nog toe.

Neem in de hierboven vermelde gevallen of indien u nog vragen of een klacht hebt schriftelijk of via e-mail contact op met de data protection officer.

Bovendien beschikt u over een recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woont of waar de verantwoordelijke zijn zetel heeft, is hiertoe bevoegd.

8. Verdere vragen

Als u nog andere vragen hebt over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze data protection officer:

Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Datenschutz
Guldensporenpark 90 Gebouw J
9820 Merelbeke
privacy@lidl.be

Versie: 27.11.2020