Je browser is niet compatibel

Je browser is niet compatibel

Garantieregeling voor non-foodproducten

1. Algemeen retourrecht

Voor alle non-foodproducten geldt een algemeen retourrecht van 3 maanden vanaf de aankoop door de consument.
De consument krijgt de betaalde aankoopsom terug, mits het artikel wordt teruggebracht (i) in oorspronkelijke staat; (ii) in de originele verpakking; en (iii) met kasticket.

2. Geen afbreuk aan wettelijk kader

Als consument heeft U krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten dewelke deze garantie onverlet laat.

3. Garantie

Als consument beschikt U voor de aankopen in België over een garantie van 2 jaar op alle non-foodproducten, te rekenen vanaf aankoop en levering.
De garantietermijn is enkel langer dan 2 jaar indien zulks uitdrukkelijk vermeld wordt in de publiciteit of de handleiding van het artikel.

4. Voorwaarden om van de garantie te kunnen genieten

Bij vaststelling van een gebrek van een non-foodproduct, dient U dit te melden binnen de twee maanden vanaf de ontdekking. In geen geval mag het gebrekkig artikel verder gebruikt worden. Als consument moet U het kasticket bijhouden en voorleggen.
Indien U aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldoet, vervalt het recht om van de garantie te genieten.

5. Wie is te contacteren?

Bij klachten dient U zich binnen de voormelde termijnen te wenden tot de Lidl klantenservice.
Uw klacht richt U aan:                    

LIDL BELGIUM GmbH & CO
Klantendienst
Guldensporenpark 90 blok J
9820 Merelbeke

Uw schriftelijke klacht bevat steeds het gedocumenteerd bewijs van het gebrek en het Lidl-kasticket.

Uw gratis nummer vanuit België:              0800/73.520
Uw gratis nummer vanuit Luxemburg:       8002/8634

6. Herstelmaatregelen

Indien de klacht gegrond is en een gratis herstelling of vervanging van een artikel overeenkomstig bepaling 5 hierboven onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Lidl beslissen de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval bekomt U een terugbetaling a rato van 100 % van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, van 75 % bij ontdekking na één jaar tot 18 maanden en van 50 % bij ontdekking na 18 maanden.

7. Duplicaat kasticket

Het is aan te raden een kopie te nemen van het originele kasticket. Na verloop van tijd vervaagt de inkt van het kasticket waardoor dit onleesbaar wordt.