Privacybepalingen van de Lidl Shopping-app

Privacybepalingen van de Lidl Shopping-app
(versie 1.2; datum 25.05.2018)

Hartelijk bedankt voor het gebruik van onze Lidl Shopping-app (hierna 'App' genoemd) en uw interesse in onze privacyvoorschriften. Wanneer u onze app gebruikt, willen we dat u zich goed en veilig voelt en de manier waarop we gegevensbescherming in de praktijk brengen, als een klantgericht kwaliteitskenmerk beschouwt.

De hierna volgende privacybepalingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertellen u meer over de manier waarop en de mate waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden door Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG (in het kader van deze privacyverklaring ook 'Lidl', 'wij' of 'ons' genoemd). Met persoonsgegevens doelen we op informatie die direct of indirect aan uw persoon toe te wijzen is of toegewezen kan worden. Daarbij geldt met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag.  

Inhoudsopgave

1. Overzicht.

2. Downloaden van onze app in de respectieve App Store.

3. Gebruik van onze app.

4. Toegang tot functies en sensoren van uw mobiele eindtoestel

5. Gebruiksanalyse en reclame.

6. Overige functies.

7. Ontvangers buiten de EU..

8. Social Listening

9. Uw rechten als betrokkene.

10. Gesprekspartner.

11. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke alsook contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO) van de onderneming.

1. Overzicht

De gegevensverwerking die in het kader van het gebruik van onze app door Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG gebeurt, kan in wezen in drie categorieën onderverdeeld worden:

·       Bij het downloaden van onze app wordt de nodige informatie aan de respectieve App Store overgedragen.

·       Om u tal van features te kunnen aanbieden, zoals het zoeken naar Lidl-filialen in uw buurt, heeft onze app toegang tot verschillende functies en sensoren van uw mobiele eindtoestel nodig.

·       Door gebruik te maken van onze app worden er bovendien een heleboel gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld,. oOok persoonsgegevens. De gegevens die op deze manier verzameld worden, worden o.a. gebruikt om

·       uw aankopen in een Lidl-filiaal of op een van onze websites te vergemakkelijken,

·       onze app te optimaliseren en

·       reclame in de browser van uw eindtoestel of via zogenaamde push-berichten weer te geven.

2. Downloaden van onze app in de respectieve App Store

Bij het downloaden van onze app worden automatisch in het bijzonder de volgende gegevens door de desbetreffende beheerder van de App Store (Apple App Store of Google Play) verwerkt:

·       uw gebruikersnaam in de App Store,

·       het aan de App Store bezorgde e-mailadres,

·       het klantnummer van uw account bij de App Store,

·       het tijdstip waarop u de app downloadde,

·       de nodige betalingsgegevens en

·       het identificatienummer van het individuele toestel.

De verzameling van deze gegevens gebeurt buiten onze controle om en is iets waar we ook niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen we u graag naar de privacyverklaring van de beheerder van de App Store in kwestie:

·       Google Play Store

·       Apple App Store

3. Gebruik van onze app

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Bij het gebruik van onze app worden door ons automatisch en zonder uw toedoen de volgende gegevens verzameld:

het mobiele eindapparaat van waarop u onze app start,
het IP-adres van uw mobiele eindapparaat,
de datum en het tijdstip waarop u de app opent,
het geformuleerde verzoek om informatie,
de http-antwoordcode,
·       de overgedragen hoeveelheid gegevens alsook

·       de gebruikte app-versie.

Deze gegevens worden aan onze server bezorgd en tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen voor de volgende doeleinden:

·       bescherming van onze systemen;

·       analyse van eventuele fouten;

voorkomen van misbruik en bedrog.
De juridische basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang  ter zake vloeit daarbij voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de door ons verrichte gegevensverwerking.

Bewaringstermijn/criteria ter bepaling van de bewaringstermijn:

De gegevens worden voor een periode van veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

4. Toegang tot functies en sensoren van uw mobiele eindtoestel

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Locatiegegevens

Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele eindtoestel instemde met de zogenaamde geolokalisatieering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken we met name in het kader van de functie 'filiaal zoeken' op basis van gps- en overige netwerkinformatie uw locatie om u de dichtstbijzijnde filialen te kunnen tonen.

Foto's/media/bestanden van uw mobiele eindapparaat/inhoud van USB-geheugen (lezen, wijzigen, wissen)

Voor zover u via onze app een boodschappenlijstje of een winkelmandje samenstelde, worden deze - afhankelijk van de plaats van installatie van de app en de beschikbare opslagplaatsschijfruimte, rechtstreeks in het geheugen van uw mobiele eindapparaat of op een aangesloten opslagmedium bewaard.

Camera (foto's en video-opnames maken)

De camera van uw mobiele eindtoestel wordt voor het scannen van QR-codes en de functie 'Snap'n Buy' gebruikt (details zie hieronder bij cijfer punt 7.1).

WLAN-verbindingsinformatie

Onze app maakt gebruik van de WLAN-verbinding van uw mobiele eindapparaat om verbinding met het internet te maken.

Overige toestelfuncties of toestelsensoren

Via de toegang tot de overige toestelfuncties en toestelsensoren van uw mobiele eindtoestel krijgt onze app specifiek de mogelijkheid om gegevens via het internet op te vragen en foutmeldingen te verwerken. Daarnaast wordt het zo eveneens mogelijk om onze app meteen bij het opstarten te lanceren en de stand-bymodus van het apparaat eventueel te deactiveren. Tot slot kunt u onze app - mits u daarvoor de benodigde toestemming gaf - zogenaamde push-berichten laten ontvangen om u over actuele aanbiedingen en acties te informeren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw locatiegegevens is de door u gegeven toestemming conform artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG.

Bewaringstermijn/criteria ter bepaling van de bewaringstermijn:

Uw locatiegegevens worden na het sluiten van onze app gewist.

5. Gebruiksanalyse en reclame

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Om de functies van onze app alsook ons aanbod en de marketing errond te verbeteren, stellen we ter bepaling van het gebruiksgedrag gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op om het gebruiksgedrag te bepalen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. De op de behoeften afgestemde vormgeving en voortdurende optimalisering van onze app voor om een betere aankoopbeleving te garanderen en het vermijden van voor u niet interessante reclameboodschappen-inlassingen die voor u niet interessant zijn te vermijden, is daarbij zowel in uw als in ons belang en moet zodoende als gerechtvaardigd in de zin van voormelde bepaling beschouwd worden. Voor de gebruiksanalyse en de reclame doen we een beroep op de volgende diensten:

Google Analytics

In het kader van deze app wordt er gebruikgemaakt van Google Analytics, een dienst van Google LLC ('Google') voor het analyseren vanom het gebruiksgedrag te analyseren. Google verwerkt hiertoe de volgende informatie:

•       het mobiele eindapparaat van waarop u onze app start,

•       het type/de versie van uw browser;

•       het gebruikte besturingssysteem;

•       uw IP-adres;

•       het tijdstip van het serververzoek.

De informatie in kwestie wordt gebruikt om

·       het gebruik van onze app te evalueren,

·       rapporten over de app-activiteiten op te stellen en

·       bijkomende, met het gebruik van de app en het internet gepaard gaande diensten voor marktonderzoek en vormgeving op maat van deze websites te kunnen leveren.

De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet langer toegewezen kunnen worden (zogenaamde IP-masking). U kunt het gebruik van Google Analytics in het menupunt 'juridische tips/tracking' van deze app op elk moment voor de toekomst herroepen.

adjust

Voorts Onze app maakt onze app eveneens gebruik van de analysedienst adjust, een product van de firma adjust GmbH. Wanneer u onze app installeert, slaat adjust installatie- en gebeurtenisgegevens op (bv. gebruik van de app). Daarmee kunnen we de manier begrijpen, waarop hoe u met onze app werktgebruikt. Verder kunnen we onze mobiele reclamecampagnes hierdoor analyseren en verbeteren. Voor deze analyse maakt adjust gebruik van

·       de IDFA ('Identifier for Advertising' = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de advertentie-ID van Android,

·       het IP-/MAC-adres,

·       de http-header alsook

·       een vingerafdruk van uw eindapparaat (aanvullend: tijdstip van opening, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en -versie alsook de app-versie).

Deze gegevens worden voorafgaand aan de verwerking voor voormelde doelen geanonimiseerd, d.w.z. dat noch wij, noch adjust u aan de hand van deze gegevens kan identificeren.

De IDFA en de advertentie-ID van Android kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren.

Wanneer u niet wilt dat adjust u volgt, kunt u bovendien op elk moment voor de toekomst bezwaar maken tegen een dergelijke tracering onder het menupunt 'Juridische informatie/Tracking' van deze app.

Push-berichten via Accengage

Met uw toestemming tonen we u zogenaamde gepersonaliseerde Push-berichten (meldingen op uw mobiele eindtoestel die zonder onze app te openen, zowel op het vergrendelscherm, het beginscherm als bij gebruik van een andere app getoond worden). Door een keer te klikken/tikken op het Push-bericht wordt onze app, voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn, geopend en wordt het respectieve bericht daarin getoond. Voor de opstelling en weergave vanOm deze Push-berichten op te stellen en weer te geven, maken we gebruik van de tool Accengage van Accengage SAS. Deze tool stelt aan de hand van de volgende gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op en wijst deze eenduidige identificatienummers toe:

Apple IDFA ('Identifier for Advertisers'; identificatienummer van het besturingssysteem iOS voor reclamedoeleinden);
Google GAID ('Google Advertising ID'; identificatienummer van het besturingssysteem Android voor reclameadvertentiedoeleinden);
Push Notification Token;
Mobile Session ID;
·       gebruiksgedrag binnen de app.

Deze informatie wordt aan de hand van een algoritme door Accengage geanalyseerd om u vervolgens doelgerichte productaanbevelingen als voor u interessante Push-berichten te kunnen tonen. In geen geval worden deze gegevens gebruikt om u persoonlijk te identificeren. En er worden ook geen gebruiksprofielen met uw persoonlijke gegevens samengesteld.

De IDFA en de advertentie-ID van Android kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren.

Wanneer u niet wil dat Accengage een profiel van u opstelt of u Push-berichten toestuurt, kunt u op elk moment voor de toekomst bezwaar maken tegen deze tracering onder het menupunt 'Juridische informatie/Tracking' van deze app.

U ontvangt onze Push-berichten van onze app alleen, wanneer u hierin toegestemdhiermee ingestemd hebt. Als u geen Push-berichten meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u uw toestemming intrekken door bv.

in de systeeminstellingen de ontvangst van Push-berichten op uw mobiele eindtoestel in het algemeen of
·       onder het menupunt 'Push-berichten' in onze Android-app

de ontvangst van onze Push-berichten te blokkeren.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

De door Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 in de VS en daar opgeslagen. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd. De door adjust gegenereerde informatie over uw gebruik wordt aan servers van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlijn, overgedragen en daar bewaard. De door Accengage gegenereerde informatie over uw gebruik wordt aan servers van Accengage SAS, 31 Rue du 4 Septembre F-75002 Parijs, Frankrijk, overgedragen en daar bewaard. Verder kan deze informatie eventueel ook overgedragen worden aan derden, voor zover dit wettelijk opgelegd wordt of voor zover derden deze gegevens in opdracht van ons en conform onze instructies dienen te verwerken.

Bewaringstermijn/criteria ter bepaling van de bewaringstermijn:

Na de anonimisering van uw persoonsgegevens kunnen ze niet langer gebruikt worden om individuele personen te identificeren. De statistisch verwerkte gegevens worden in Google Analytics, in de software van adjust en in de software van Accengage na 26 maanden gewist. In op basis van Google Analytics, adjust of Accengage opgestelde rapporten worden er geen personen meer geïdentificeerd.

Mogelijkheid tot bezwaar/opt-out

Wanneer u niet gevolgd wenst te worden, kunt u te allen tijden tegen alle hierboven vermelde of individuele trackingmaatregelen bezwaar maken voor de toekomst:

·       bij Google Analytics en adjust: door het deactiveren van de respectieve knop bij het menupunt 'Juridische informatie/Tracking' van deze app.

·       bij Accengage: door het deactiveren van de respectieve knop 'Gegevens versturen' bij het menupunt 'Juridische informatie/Tracking/Accengage'.

6. Overige functies

6.1 Snap'n Buy

Via de functie Snap'n Buy kunt u foto's maken van producten of productafbeeldingen (bv. uit folders) om informatie over de producten in kwestie op te vragen en deze direct online via onze webshop of een partnerwebsite te bestellen. De door u met Snap'n Buy gemaakte foto die u met Snap’n Buy maakt, wordt automatisch met de informatie van onze productdatabank vergeleken. Voor zover de foto aan een product gekoppeld kan worden, tonen we u de respectieve productinformatie en bestelmogelijkheden. Uw foto's worden daarbij uitsluitend voor de vergelijking met de productdatabank verwerkt en na de vergelijking gewist.

6.2 Websites die u via de In-App-browser kunt openen

Voor zover u via onze app een andere functie (bv. inloggen op uw klantaccount, plaatsen van een bestelling) uitvoert of speciale aanbiedingen (bv. onder het menupunt 'Lidl-koken') selecteert, belandt u via de In-App-browser (iOS: Safari/ Android: Chrome) op de desbetreffende subpagina van onze website www.lidl.de of de zich daar bevindende partnerwebsite. Ons app-aanbod en onze via de In-App-browser opvraagbare online content kunnen soms ook links naar andere websites bevatten.

Voor zoverIndien u via de In-App-browser websites (bv. via links) opent, worden uw persoonsgegevens op deze websites op een andere manier verwerkt dan in de huidige privacybepalingen uiteengezet wordt.  Deze  voorliggende privacybepalingen gelden dan ook uitsluitend voor onze app. We raden u bijgevolg aan om ook de privacybepalingen van de gelinkte website door te nemen. Voor externe content die via links voor gebruik ter beschikking gesteld wordt en die als zodanig ook aangegeven wordt, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid en eigenen we ons de inhoud ervan geenszins toe. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud alsook voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de respectieve informatie zijn alleen de aanbieders van de website waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk.

7. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de bij punt 5 vermelde verwerkingen door Google Analytics geven we uw gegevens niet door aan ontvangers die aan buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijne ontvangers. De hierboven vermelde verwerkingen leiden evenwel tot een overdracht van gegevens aan de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten heeft de Europese Commissie met haar besluit van 12.07.2016 echter de beslissing genomen dat er krachtens de bepalingen van het EU-U.S. Privacy Shield sprake is van een gepaste mate van gegevensbescherming (zgn. 'Adequaatheidsbesluit' volgens art. 45 van de AVG). We maken dan ook gebruik van de dienstverlener Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, die volgens het EU-U.S. Privacy Shield gecertificeerd is.      

8. Social Listening

Doeleinden van de gegevensverwerking/ rechtsgrondslagen:

Naast de informatie die u ons direct via sociale netwerken verstrekt, maken we ook gebruik van de zogenoemde Social Listening om een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Daarbij worden berichten op online platformen (Xing, Facebook e.a.) aan de hand van een zoekopdracht (vb. over een nieuwe productlijn) geanalyseerd. Hierbij worden enkel berichten bekeken die u zelf openbaar ter beschikking heeft gesteld.

De omvang van de verzamelde gegevens wordt in de eerste plaats bepaald door de soort en de inhoud van het overeenkomstige bericht; zo kan het bijvoorbeeld gaan om een post in tekstvorm of een geüploade afbeelding. In sommige gevallen kan ook de gebruikte User-ID relevant zijn, wanneer Lidl hulp wil bieden bij eventuele problemen. Wij krijgen ook gedeeltelijk informatie over de reikwijdte van de desbetreffende berichten van de betrokken platformbeheerders.

Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Social Listening is Art. 6 lid 1 letter f van de AVG, omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben in openbare berichten mogelijke tekortkomingen van onze producten en diensten te herkennen en hier adequaat op te kunnen reageren.

Ontvangers/ categorieën van ontvangers:

De persoonsgegevens die in het kader van Social Listening worden verwerkt, worden niet aan externe derde partijen doorgegeven.

Bewaartermijn/ Criteria voor vastlegging bewaartermijn:

De relevante gegevens worden door Lidl niet permanent opgeslagen, maar worden alleen doelgericht geanalyseerd met het oog op eventueel noodzakelijke tegenmaatregelen.

9. Uw rechten als betrokkene

9.1 Overzicht
Naast uw recht om de door u aan ons gegeven toestemming opnieuw in te trekken, beschikt u ook nog over de volgende rechten als de respectieve wettelijke voorwaarden hiervoor vervuld zijn:

·     recht van inzage in uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 15 van de AVG en § 34 van de Duitse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens ('Bundesdatenschutzgesetz' of BDSG);

·     recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens conform artikel 16 van de AVG;

·     recht op wissing van uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 17 van de AVG en § 35 van de Duitse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens ('Bundesdatenschutzgesetz' of BDSG);

·     recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 van de AVG;

·     recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 van de AVG;

·     recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG.

9.2 Recht van inzage conform artikel 15 van de AVG

Overeenkomstig artikel 15, lid 1 van de AVG hebt u het recht om op verzoek kosteloos uitsluitsel teinformatie te krijgen verkrijgen over de bij ons over u bewaarde persoonsgegevens. Dit omvat in het bijzonder:

·       de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;

·       de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;

·       de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens verstrekt werden of nog zullen worden;

·       de periode gedurende welkeverwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

·       dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

·       dat u het recht hebt klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

·       wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

·       dat u het recht hebt in geval het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en - tenminste in die gevallen -– op nuttige informatie over de achteronderliggende logica, alsmede het belangde omvang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

9.3 Recht op rectificatie volgens artikel 16 van de AVG

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te verkrijgencorrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

9.4 Recht op gegevenswissing volgens artikel 17 van de AVG

U hebt het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

·       de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;

·       u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

·       u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 of lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn in het geval van artikel 21, lid 1 van de AVG geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

·       de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

·       de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

·       de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om derden die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ook hen verzoekt om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

9.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de AVG

U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen, als een van de volgende elementen van toepassing is:

·       de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;

·       de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

·       de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

·       u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

9.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 van de AVG

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien

·       de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG; en

·       de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten doorsturen.

9.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG

Onder de bij artikel 21, lid 1 van de AVG vermelde voorwaarden kan er bezwaar gemaakt worden tegen de gegevensverwerking omwille van met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden op basis van artikel  6, lid 1, f) van de AVG. In tegenstelling tot de situatie bij het specifieke recht van bezwaar dat op de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden van toepassing is (cf. hierboven met name punt 9 en 11.6), zijn wij volgens de AVG enkel verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar, wanneer u ons hiervoor redenen van prevalerend belang kunt aanreiken, bv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid. Verder hebt u de mogelijkheid om u tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde Toezichthoudende Autoriteit of de functionaris voor de gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO) privacy officer van Lidl Belgium GmbH & Co. KG te wenden.

10. Gesprekspartner

10.1 Gesprekspartner bij vragen over of voor de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten

Bij vragen over de website of over de online shop van Lidl of om uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) uit te oefenen, kunt u bij onze klantendienst terecht.

10.2  Gesprekspartner bij vragen over gegevensbescherming

Mocht u verder nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u hiermee terecht bij de functionaris voor de gegevensbeschermingprivacy officer van Lidl (zie punt 10).

10.3  Recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit

Verder hebt u ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit van de het land deelstaat  waar u woont of tot de Gegevensbeschermingsautoriteit in België,  als de deelstaat waar Lidl Belgium GmbH & Co. KG haar zetel heeft.

11. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming de functionaris voor de gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO) van de onderneming

Voorliggende gegevensbeschermingsbepalingen gelden voor de gegevensverwerking die door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J, 9820 Merelbeke ('Verwerkingsverantwoordelijke') en de Lidl Shopping-app verricht wordt. Met de door de onderneming aangestelde functionaris voor de gegevensverwerking van Lidl Belgium GmbH & Co. KG kunt u op het hierboven vermelde adres ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming of via privacy@lidl.be contact opnemen.