WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD DOOR LIDL

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT “Vaderdag”

1. Deelnemingsvoorwaarde

In afwijking van wat uiteengezet wordt in ‘2. Deelnemingsvoorwaarden / Algemeen wedstrijdreglement’ is de wedstrijd enkel toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België met uitzondering van werknemers van Lidl die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan de wedstrijd evenals de werknemers van Lidl die directe of indirecte toegang hebben tot antwoorden op de wedstrijdvragen, familieleden van de twee voormelde ‘uitgesloten werknemersgroepen’ evenals personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de twee voormelde ‘uitgesloten werknemersgroepen’.


Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen.

2. Wedstrijdduur

De wedstrijd loopt vanaf 31/05/2023 om 10u00 tot en met 07/06/2023 om 09u00.

3. Prijzen

Wedstrijdprijs: Op 11 juni een ontbijtpakket met daarin twee tickets voor de UEFA EURO 2024™ kwalificatiematch België - Oostenrijk. Op 17 juni vervoer van en naar het stadion voor het bijwonen van de wedstrijd. In de auto zal een aperopakket voorzien worden met Crius bier en hapjes.

Er zijn in totaal 2 winnaars: 1 winnaar voor de Nederlandstalige post, 1 winnaar voor de Franstalige post*.


*Deze persoon is telkens een vader die werd ingeschreven door een andere persoon.


4. Wedstrijdverloop

1. Elke deelnemer heeft toegang tot de Facebook- en Instagrampagina van Lidl België en kan de oproeppost om deel te nemen aan de wedstrijd terugvinden op de Facebook- of Instragrampagina vanaf 31/05.


2. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dienen fans het wedstrijdforumlier in te vullen op https://www.lidl.be/c/nl-BE/vaderdagwedstrijd/s10022257 tijdens de onder titel 2 vermelde wedstrijdduur. Enkel deelnames binnen deze wedstrijdduur betreffen geldige deelnames. Inzendingen verzonden via DM’s, via sociale media of per mail of andere, zijn ongeldig;


3. De deelnemer dient het volgende in te vullen:

 • Naam deelnemer, voornaam deelnemer, e-mailadres en gsm-nummer.
 • Creatief/leuk antwoord op volgende vraag: “Waarom verdient je papa het om dit Vaderdagcadeau te winnen?
 • Antwoord op de multiple choice kennisvraag: “Welk dier ligt aan de oorsprong van het Crius-bier logo?”
 • Antwoord op de schiftingsvraag: “Hoeveel mensen zullen aan deze vaderdagwedstrijd deelnemen?”


4. Alleen volledig en correct ingevulde wedstrijdformulieren dingen mee naar de wedstrijdprijs.

Inzendingen worden geëvalueerd op basis van creativiteit & inspanning en het correcte antwoord geven op de kennis- en schiftingsvraag. De leukste Nederlandstalige en Franstalige inzending winnen elk de Vaderdag prijs(zie titel 3).


5. De beoordeling van de inzendingen gebeurt intern door het Brand & Media team van Lidl. Bij gelijke antwoorden of gelijke beoordeling, wint de deelnemer die als eerste zijn deelname indiende.


6. Na bekendmaking van de prijs wordt de wedstrijdpagina offline gehaald en worden alle gegevens verwijderd.


5. Contactgegevens - bekendmaking winnaars

De winnaars (personen die hun papa hebben ingeschreven) worden via opgegeven e-mailadres of gsmnummer gecontacteerd binnen de 24u na bekendmaking door onze partner Citycubes nv, d.w.z. voor 08/06/2023, 9u00. Zij dienen voor 08/06/2023, 17u00 hun winst te bevestigen. Indien blijkt dat het opgegeven e-mailadres of gsmnummer niet correct is, vervalt de prijs voor de deelnemer in kwestie. In een dergelijk geval wordt een nieuwe winnaar gekozen. Bij het contacteren van de winnaar worden de gegevens (naam, adres, gsmnummer) gevraagd.


Jonger dan 18? Zorg dan dat je toestemming hebt van een volwassene om deel te nemen voor je papa.


De contactgegevens worden bijgehouden tot de gewonnen prijzen zijn bezorgd bij de winnaars. Dan worden deze geschrapt uit onze database. (Deze gegevens worden maximum 1 maand bijgehouden)


6. Andere

De wedstrijd is niet verbonden met Facebook of Instagram en wordt op geen enkele manier door Facebook of Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Niet Facebook/ Instagram, maar Lidl Belgium GmbH & Co. KG als beheerder van de Lidl Belgium Facebook-/ Instagram-pagina ontvangt de informatie die de deelnemers beschikbaar stellen. Voor de inhoud van de wedstrijd is uitsluitend de organisator – en niet Facebook/ Instagram – verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van Facebook of Instagram als gevolg van en in verband met deze wedstrijd is uitgesloten.


Lidl wijst de deelnemer op het feit dat het ‘posten’ van een foto/reactie op de post rond de wedstrijd impliceert dat de privacy policy van Facebook of Instagram van toepassing wordt en Lidl hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Inleiding

1.1. Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met vaste inrichting in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J en met ondernemingsnummer 0451.881.923 (hierna “LIDL” genoemd),

1.2. De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een bijzonder wedstrijdreglement. Het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Het Wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden onder de Facebookpost van de desbetreffende wedstrijd.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België of het Groothertogdom Luxemburg is gedomicilieerd (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

 • de personeelsleden, wettelijk vertegenwoordigers en bestuurders van de LIDL-groep,
 • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, waaronder eveneens de personeelsleden van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor,
 • de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen,
 • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het bijzonder wedstrijdreglement op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat LIDL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. LIDL houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door LIDL bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. LIDL kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste door LIDL ontvangen deelname weerhouden.

In het geval de Deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de Deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door LIDL werd ontvangen.

2.4. LIDL kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

2.5. Er kan enkel geldig aan de wedstrijd worden deelgenomen binnen de door het bijzonder wedstrijdreglement bepaalde duur van de wedstrijd.

2.6. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, ….) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan LIDL voor de deelname aan een wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement is deelname aan een wedstrijd niet afhankelijk van enige aankoopverplichting.

2.7. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan LIDL een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt.

Worden onder andere - doch niet uitsluitend - aanzien als misbruik, misleiding of kwade trouw:

 • pogingen tot fraude of het aanwenden van een ongeoorloofd manoeuvre om de winstkansen om te verhogen;
 • inzendingen die in strijd zijn met de openbare orde of andere wettelijke bepalingen dan wel de rechten van derden;
 • inzendingen die aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.

3.2. LIDL behoudt zich in geval van uitsluiting het recht voor om de Deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door LIDL geleden schade.

3.3. De uitsluiting van de Deelnemer aan de wedstrijd gebeurt onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die LIDL gebeurlijk ten aanzien van de uitgesloten Deelnemer zou kunnen ondernemen.

4. Wedstrijdverloop

4.1. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie, ...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

4.2. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de Deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere Deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of de schiftingsvraag bepaald uit alle Deelnemers met het juiste antwoord.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de Deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben.

4.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de Deelnemer betreft, zoals een foto, tekst of video, wordt de winnaar of worden de winnaars bepaald door LIDL in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de Deelnemer LIDL de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken, te verwerken, te publiceren of te laten reproduceren op welke drager dan ook en deze desgevallend te (laten) distribueren.

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart LIDL tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de Deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

LIDL is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien LIDL vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet (meer) gepast wordt bevonden.

4.4. Indien tijdens een wedstrijd georganiseerd via de social media rekening wordt gehouden met het aantal ‘likes’ dan worden hiermee alle standaard-emoji's bedoeld die aangeduid kunnen worden.

4.5. Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

4.6. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.

4.7. Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd.

5. Prijzen

5.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

5.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5.4. LIDL kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat LIDL bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Bijvoorbeeld indien de prijs:

 • een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, ...) dan behelst deze louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,
 • een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,
 • een gezinsticket betreft, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement.

5.6. De prijs wordt door LIDL overhandigd of geleverd aan de klant.

Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

Indien LIDL de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door LIDL. Eventueel bijkomende kosten of taksen vallen ten laste van de winnaar.

5.7. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de Deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Indien dit voor de Deelnemer onmogelijk is, kan LIDL de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan LIDL de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

6. Aansprakelijkheid

6.1. LIDL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs.

6.2. LIDL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

6.3. LIDL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van LIDL.

6.5. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

6.6 Indien LIDL genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij annulering of afgelasting lastens LIDL geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

6.8. LIDL verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

6.9. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website.

6.10. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LIDL doet geen afbreuk aan het feit dat LIDL in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers.

6.11. Wanneer een wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt LIDL zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7. Persoonsgegevens

7.1 Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan LIDL persoonsgegevens mee.

7.2 De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort AVG) strikt nageleefd.

7.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

7.4 De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

7.5 De winnaars van de wedstrijd verlenen LIDL de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

7.6 De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de registratiepagina zal de LIDL nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van LIDL ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

7.7 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar privacy@lidl.be of een brief naar Lidl Belgium GmbH & Co. KG, t.a.v. de Privacy Officer, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat LIDL de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van LIDL te worden gelezen als verwijzend naar zowel LIDL als haar mede-organisator(en).

9. Aanvaarding – aanvraag Wedstrijdreglement

9.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die LIDL, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

9.2. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.3. LIDL kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen.

9.4. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.5 Na expliciete vraag daartoe wordt het Wedstrijdreglement kosteloos toegezonden aan wie daarom verzoekt.

10. Toezicht - Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van LIDL.

11. Geschillen

Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen LIDL en de Deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit Wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen LIDL en de Deelnemer aangaande de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit Wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

De Deelnemer verbindt zich er toe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met LIDL een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.