Lidl Plus Gebruiksvoorwaarden voor de functie "Kraskaart"

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van het Lidl Plus-programma, specifiek voor de functie ‘Kraskaart’.

Lidl Stiftung & Co. KG (‘Lidl Stiftung’) kondigt een gratis extra functie aan met de naam ‘Kraskaart’, die gebaseerd is op de vereisten die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd.

  • Via de kraskaartfunctie worden coupons met kortingen op verschillende individuele artikelen, productgroepen of het totale kasticketbedrag toegekend aan de Lidl Plus-klanten.
  • De toegekende coupon kan bij de volgende aankoop ingeruild worden, op voorwaarde dat de geldigheidstermijn niet verstreken is.
  • De coupons worden niet in fysieke vorm uitgereikt, maar worden ter beschikking gesteld in de ‘Lidl Plus’-applicatie van waaruit ze kunnen worden ingeruild.
  • De coupon is niet overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild of vervangen voor de contante waarde ervan. De gegevens kunnen niet gewijzigd worden en er kan geen vergoeding voor toegekend worden.
  • Elke poging om de coupon te vermenigvuldigen, op de markt te brengen en/of te verkopen is verboden.
  • De toewijzing wordt automatisch uitgevoerd in een vooraf bepaalde volgorde.

Digitale kraskaarten worden ter beschikking gesteld in en onder de voorwaarden van de ‘Lidl Plus’app.


Na het winkelen ontvangen klanten die zich aan de kassa hebben geïdentificeerd met hun digitale ‘Lidl Plus’-kaart (door middel van hun gsm of het opgeven van hun telefoonnummer) een digitale kraskaart in de mobiele app. De klant ontvangt enkel een kraskaart bij een aankoop, indien deze minimum een uur na de vorige aankoop plaatsvindt.


De klant ontvangt geen kraskaart indien de aankoop uitsluitend tabakswaren bevat.


Als de klant een van de kraskaarten in de ‘Lidl Plus’-app opent en deze nog niet vervallen is, krijgt hij een veld te zien waarin hij met zijn vinger kan ‘krabben’ om de achterliggende coupon te ontvangen. Door te beginnen krabben, verklaart de gebruiker in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden.


De klant wordt via een melding op de hoogte gebracht van de coupon die hij heeft ontvangen. De kraskaart verdwijnt met een kleine animatie, waarin de kaart verandert in een coupon die vervolgens in de lijst met coupons verschijnt. De coupon kan daarna ingewisseld worden door deze bij een volgende aankoop in te ruilen, tijdens de openingsuren en zolang de geldigheidsperiode niet verstreken is. De geldigheidsperiode wordt vermeld bij elke coupon. Indien de coupon aan het einde van deze periode niet gebruikt werd, zal deze gewoon uit de lijst van coupons verdwijnen.


Als een klant op een van de kraskaarten begint te krabben zonder het hele krabproces te voltooien en het scherm sluit, zal hij de melding krijgen dat hij het proces niet heeft voltooid. De kraskaart in kwestie zal daarbij niet uit de lijst verdwijnen, maar erin opgenomen blijven totdat het proces alsnog voltooid wordt of de actie afloopt.

De toegwijzingsvolgorde en inhoud van de coupons veranderen periodiek.

Elke gebruiker van de functie begrijpt en aanvaardt dat Lidl niet aansprakelijk is of gesteld kan worden voor fouten, verliezen en onregelmatigheden die zich kunnen voordoen bij het versturen van de informatie, indien deze veroorzaakt werden door een transmissie- of andere fout of nalatigheid die het gevolg is van problemen op het vlak van telecommunicatie, dataverkeer, overbelasting of internetverbinding of omwille van een andere reden die niet aan Lidl kan worden toegeschreven.


Lidl is noch direct noch indirect aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de kraskaartfunctie.


Lidl is alleen aansprakelijk voor rechtstreekse materiële schade veroorzaakt door kwaad opzet, grove nalatigheid of schending van wezenlijke contractuele voorwaarden.

Lidl behoudt zich het recht voor om de kraskaartfunctie zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten om redenen die buiten haar macht liggen. Lidl kan zich genoodzaakt zien deze beslissing te nemen om technische redenen (bv. als gevolg van virussen in het systeem, manipulatie of hardware- of softwarestoringen, enz.), of indien de functie om wettelijke redenen niet volgens de aangegeven voorwaarden kan worden uitgevoerd. Indien de stopzetting het gevolg is van onwettig gedrag van een gebruiker, heeft Lidl het recht om schadevergoeding te eisen van deze gebruiker.

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.


Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.


De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.