Maak Lidl nog beter!

Maak Lidl nog beter!

PRIVACYVERKLARING

Bedankt dat u wilt deelnemen aan deze filiaalbeoordeling.


Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom proberen we uw recht van zelfbeschikking over uw persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder leggen we uit wanneer en voor welke doeleinden we welke persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.


1. De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7 van de AVG

Tenzij anders vermeld in de individuele hoofdstukken (aangegeven door de titels) van deze principes inzake gegevensbescherming is


Lidl Belgium GmbH & Co.KG

Data protection officer

Guldensporenpark 90 Gebouw J

9820 Merelbeke

Privacy@lidl.be


de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 punt 7 van de AVG.


2. Gebruik van de beoordelingstool

2.1 Protocolbestanden

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Als u onze website bezoekt, zal de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen


de datum en het tijdstip van de toegang;

de naam en de URL van het opgevraagde bestand;

de website/applicatie van waar u onze website bezoekt (referrer URL);

de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer; en

de naam van uw toegangsprovider,

een unieke gebruikers-ID,

het aantal deelnames aan enquêtes,

de duur die u nodig had om de vragen te beantwoorden,

naar de server van onze website sturen en tijdelijk in een zogenaamde logfile opslaan. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:


een vlotte verbinding garanderen;

gebruiksvriendelijkheid van onze website/applicatie verzekeren;

pogingen van fraude uitsluiten bij enquêtes en

de systeemveiligheid en -stabiliteit analyseren.Gelieve er rekening mee te houden dat het binnen de eerste 7 dagen na het invullen van de enquête hypothetisch gezien mogelijk is om conclusies te trekken over het IP-adres dat u in de storefinder gebruikt heeft. Deze mogelijkheid wordt door ons niet gebruikt en wordt uitgesloten aan de hand van interne richtlijnen.


Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverwerking.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:


Bij deze klantenenquête doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze bovenstaande cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


De gegevens met betrekking tot de duur om de enquête in te vullen, worden na 90 dagen gearchiveerd en vervolgens na nog eens 14 dagen definitief gewist. Dat is noodzakelijk om de enquêtes op lange termijn te kunnen analyseren en daarbij pogingen tot fraude te kunnen uitsluiten.


De overige protocolgegevens worden na 7 dagen gearchiveerd en na 14 dagen definitief gewist.


2.2 Gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


Wij, Lidl Belgium GmbH & Co.KG, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen van www.lidl.be.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke toestel opgeslagen. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en andere technisch noodzakelijke technologieën om de gebruiksgegevens te verwerken dient om onze enquête ter beschikking te kunnen stellen.

Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technieken, naast de respectievelijke verwerkingsdoeleinden, de opslagtermijnen en de eventueel geïntegreerde externe aanbieders, vindt u in onze Cookieverklaring.


De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, letter f) van de AVG. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwerken op basis van ons (gelijklopende) gerechtvaardigde belang om gegevens te verzamelen met als doel om het aanbod van onze filialen te verbeteren.Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:


In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kan het zijn dat wij een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes.


Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Alle bedrijven die in onze bovenstaande cookielijst als dienstverleners zijn opgenomen, zijn voor ons als verwerkers actief.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Voor de opslagtermijn voor cookies verwijzen we naar onze cookielijst hierboven.


3. Klantenenquête over de winkelervaring

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:


In het kader van het klantenonderzoek verzamelen wij gegevens over uw subjectieve winkelervaring. Het doel is om uw winkelervaring in onze filialen voortdurend te verbeteren.


Wij vragen om uw respectievelijke kassabonnummer, om er zeker van te zijn dat u slechts voor elke aankoop slechts één keer aan het klantenonderzoek deelneemt. Zelfs als u met een betaalkaart hebt betaald, kunnen we aan de hand van het kassabonnummer uw identiteit niet afleiden.


De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is ons gelijklopende gerechtvaardigde belang om uw winkelervaring in onze filialen te verbeteren, in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:


Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Uw persoonsgegevens worden ten laatste 90 dagen nadat het laatste antwoord aan u werd gegeven, door ons gewist of anoniem gemaakt.


De opslagtermijn voor deze enquêtegegevens is 12 maanden. Dan worden alle waarden tot het begin van de maand waarin de enquête gehouden werd, geaggregeerd zodat uit de enquêtegegevens geen datum/tijdstip afgeleid kan worden.


4. Contact met onze klantendienst

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:


Indien u uw naam, e-mailadres of telefoonnummer doorgeeft om contact met u op te nemen, zullen wij deze en uw beoordeling als klant uitsluitend verwerken om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG, d.w.z. ons gemeenschappelijke gelijklopende belang om uw verzoek snel te verwerken of feedback om uw winkelervaring te verbeteren.


Ontvangers / ontvangerscategorieën:


Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van klantenservice en klantenenquêtes. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:


Nadat we contact met u hebben opgenomen, worden uw persoonsgegevens na negentig dagen gewist.


5. Wedstrijd

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden:


Indien persoonsgegevens van deelnemers (naam, voornaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode en woonplaats) in het kader van een wedstrijd worden opgeslagen, worden deze enkel voor de afwikkeling van de wedstrijd gebruikt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG.


Gegevensontvangers/categorieën van gegevensontvangers:


Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.


Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode:


Na afloop van de wedstrijd en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers gewist. In geval van winst worden de gegevens van de winnaars gedurende de volledige periode van de wettelijke garantieaanspraken bewaard. Bij defecten of gebreken kunnen we desgevallend een correctie of omruiling regelen.


6. Gegevensoverdracht naar niet-EER-landen

Indien wij gegevens naar ontvangers in een derde land (met zetel buiten de Europese Economische Ruimte) doorsturen, kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige derde landen bevestigt de Europese Commissie via zogenaamde 'adequaatheidsbesluiten' dat de gegevensbeschermingsnorm vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen vindt u op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE . Als het land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming heeft, zorgen we er via andere maatregelen voor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele standaardclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze data protection officer (punt 8) als u hierover meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.


7. Rechten van de gebruiker

Volgens artikel 15 lid 1 van de AVG hebt u het recht om op verzoek gratis informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.


Bijkomend hebt u binnen de wettelijke voorwaarden een recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG), wissing (artikel 17 van de AVG) en beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) van uw persoonsgegevens.


Voor zover de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG stoelt, beschikt u volgens artikel 21 van de AVG over het recht om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen een gegevensverwerking, zal dit in de toekomst niet meer gebeuren, tenzij de verantwoordelijke dwingende redenen kan aantonen voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Indien u zelf de verwerkte gegevens ter beschikking hebt gesteld, hebt u een recht op overdraagbaarheid van de gegevens volgens artikel 20 van de AVG.


Voor zover de gegevensverwerking op grond van een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG stoelt, kunt u de toestemming op elk ogenblik intrekken voor de toekomst, zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van de verwerking tot nog toe.


Neem in de hierboven vermelde gevallen of indien u nog vragen of een klacht hebt schriftelijk of via e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.


Bovendien beschikt u over een recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woont of waar de verantwoordelijke zijn zetel heeft, is hiertoe bevoegd.


8.Andere vragen

Als u nog andere vragen hebt over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:


Lidl Belgium GmbH & Co.KG

Data protection officer

Guldensporenpark 90 Gebouw J

9820 Merelbeke

Privacy@lidl.be


Status: 01.04.2021