GEGEVENSBESCHERMING OP WWW.DELICIEUX.LIDL.BE / LU

(Versie 1.0; toestand 25.05.2018)


Gegevensbeschermingsbepalingen


Het verheugt ons dat u belangstelling hebt voor de gegevensbescherming op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich op uw gemak en veilig voelt, en dat u onze uitvoering van de gegevensbescherming als klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.


De volgende privacyverklaringen lichten u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks met uw persoon gelinkt moeten worden resp. gelinkt kunnen worden. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Overzicht

De gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG. KG kan in wezen in twee categorieën onderverdeeld worden:


Ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst worden alle gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Lidl Belgium GmbH & Co. KG verwerkt. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke drijven, informatiebureaus of betaaldienstverleners, dan worden uw gegevens in de telkens vereiste omvang aan deze laatste doorgegeven en door deze laatste voor een bepaald doel verwerkt.

Bezoekt u de website van Lidl Belgium GmbH & Co. KG dan worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparaat te tonen.


2. Bezoek aan onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Bezoekt u onze website dan zal de op uw eindapparaat aangewende browser automatisch en zonder uw toedoen


het IP-adres van het oproepende internetcompatibele apparaat,

de datum en het uur van het bezoek,

de naam en de URL van de opgevraagde bestanden,

de website/applicatie van waaruit het bezoek gebeurde (referrer-URL),

de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetcompatibele computer alsook de naam van uw internetprovider

naar de server van onze website sturen voor tijdelijke opslag in een zogenaamde log-file voor de volgende doeleinden:


het waarborgen van een vlekkeloze verbinding,

het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,

het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat heeft ingestemd met de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele services die op uw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.


De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:


Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

De gegevens worden voor een periode van 3 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Beëindigt u het gebruik van onze website, dan worden de geolokalisatiegegevens gewist.


3. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Persoonsgegevens die u ons bij het invullen van contactformulieren, telefonisch of via e-mail bezorgt, behandelen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een bepaald doel, om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons en uw gelijklopend (rechtmatig) belang bij deze gegevensverwerking vloeit hierbij voort uit het doel uw vragen te beantwoorden, eventuele bestaande problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te verkrijgen en te bevorderen.


Als u aan een van onze klantenenquêtes deelneemt, gebeurt dit op louter vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevraging worden geen gegevens bewaard die conclusies over de deelnemer aan de bevraging mogelijk maken. Alleen de datum en het tijdstip van uw deelneming worden bewaard. Alle persoonlijke inlichtingen die u bij het beantwoorden van onze enquête geeft, worden beschouwd als vrijwillig verstrekt en overeenkomstig de AVG bewaard. Gelieve in de vrije tekstvelden geen namen of dergelijke te noemen die conclusies over u of andere personen zouden mogelijk maken. In het geval dat u een toestemmingsverklaring in het kader van een klantenenquête hebt gegeven, is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Als er in het kader van een klantenenquête er toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen in de toekomst in te trekken. In de speciale beginselen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende klantenenquête is hieromtrent meer geregeld.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:


Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door verwerkers verwerkt. Deze laatste zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Bovendien kan het vereist zijn dat wij uittreksels van uw vraag aan contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) ter verwerking van uw vraag doorgeven. In dat geval wordt de vraag van tevoren geanonimiseerd, zodat de derde niet naar u kan verwijzen. Indien in afzonderlijke gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens vereist zou zijn, zullen wij u hierover vooraf inlichten en uw toestemming verkrijgen.

De resultaten van onze klantenenquêtes zullen in principe louter voor interne evaluaties worden gebruikt. Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven als u niet uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Alle persoonsgegevens die u ons bij vragen (stimulans, lof of kritiek) via deze website of per e-mail bezorgt, zullen door ons uiterlijk 90 dagen na het gegeven definitieve antwoord gewist resp. geanonimiseerd worden. De ervaring heeft aangetoond dat er in de regel na 90 dagen geen wedervragen op onze antwoorden meer zijn.


4. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:


Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de door ons beheerde websites en de door ons verzonden Newsletters. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder in welke gebieden u vertoeft en welke links u daar activeert. Wij maken daarmee gepersonaliseerde gebruiksprofielen toegewezen aan uw persoon en/of e-mailadres, om een eventuele reclamemededeling door Lidl Belgium GmbH & Co. KG in de vorm van een newsletter, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om ons website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de voornoemde verwerkingen is telkens artikel 6 lid 1 letter f) AVG resp. in aanwezigheid van een overeenkomstige toestemming, artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden dient als rechtsbelang te worden beschouwd.


Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde gratis, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart, en met gevolgen in de toekomst bezwaar aantekenen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 14 genoemde contactgegevens.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers:


Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming voor afzonderlijke reclamemaatregelen intrekt of zich verzet tegen bepaalde reclamemaatregelen, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-mail-distributielijst worden gewist.


Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres voor latere reclamegegevensverwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dit komt technisch door de nodige doorlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet ter harte nemen. Wij danken u voor uw begrip.


5. Verzending van de Newsletter

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag:


Op onze website bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze Newsletter. Wanneer u met het ontvangen van onze newsletter hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het toesturen van (indien mogelijk individuele) informatie over producten, acties, kansspelen en nieuwigheden uit het streaming-, filiaal-, onlineshop-, bloemen-, foto- en reisaanbod alsook voor enquêtes over klanttevredenheid. Wij bewaren en verwerken deze gegevens ten behoeve van de verzending van de newsletter. Na een bestelling maken wij het voor u mogelijk om kopersbeoordelingen te geven.


De inhoud van de newsletter omvat acties (aanbiedingen, kortingacties, kansspelen, enz.) alsook goederen en diensten van de Lidl-filialen in België, van Lidl Belgium GmbH & Co. KG.


Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de onder www.lidl.be aangesloten websites, mobiele apps alsook newsletters van ons en onze partnerbedrijven. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder, op welke gebieden van de desbetreffende website, mobiele app resp. newsletter u zich ophoudt, en welke links u daar activeert. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen met verwijzing naar uw persoon en/of e-mailadres gemaakt, om een eventuele reclamemededeling, in het bijzonder in de vorm van newsletters, on-site-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om het website-aanbod te verbeteren.


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de verzending van newsletters is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a) AVG.

Om er zeker van te zijn dat er bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten insluipen, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-In-procédé: nadat u uw e-mailadres in het login-veld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres in onze distributielijst opgenomen.


U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of voor het maken van gepersonaliseerde gebruiksprofielen te allen tijde met gevolgen in de toekomst intrekken, bv. indien u zich op onze website uit de newsletter schrapt. De link naar de logout-pagina vindt u hier of aan het eind van elke newsletter. De intrekking leidt tot het wissen van de verzamelde gebruikersgegevens.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Als u uw toestemming met de ontvangst van de Lidl newsletter intrekt, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-maildistributielijst worden gewist.

6. Online aanwezigheid en optimalisering van de website

6.1 Cookies – Algemene aanwijzingen


Wij plaatsen op onze website op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG zogenaamde cookies. Het belang dat wij erbij hebben om onze website te optimaliseren, dient daarbij als rechtmatig in de zin van bovengenoemd voorschrift te worden beschouwd. Bij cookies gaat het om bestandjes die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, geen trojaanse paarden noch andere schadelijke software. In de cookie worden gegevens opgeslagen die telkens in combinatie met het specifieke gebruikte eindapparaat ontstaan. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis over uw identiteit krijgen. Het gebruik van cookies dient enerzijds, om het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u te maken. Zo zetten wij zogenaamde Session-Cookies in om te herkennen dat u afzonderlijke pagina’s van onze website al bezocht hebt of zich al in uw klantrekening hebt aangemeld. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist. Bovendien plaatsen wij ook ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze site nog eens om een beroep te doen op onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u al bij ons was, welke input/instellingen u uitgevoerd heeft en welke artikels u eventueel al in uw winkelwagen geplaatst hebt, zodat u deze handelingen niet nog eens moet verrichten.


Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod alsook voor het invoegen van speciaal op u afgestemde informatie. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al bij ons was. Deze cookies worden na een telkens gedefinieerde tijd automatisch gewist. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er altijd een aanwijzing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.


Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bv. over de opslagduur) en de mogelijkheden tot verzet vindt u in onze Cookie-bepalingen.


6.2 Google Analytics

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:


Ten behoeve van de aan de behoeften aangepaste samenstelling en permanente optimalisering van onze websites gebruiken wij op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de getoonde doeleinden. In dit verband worden gepseudonomiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De cookie toont daarbij de volgende informatie over uw gebruik van deze website:


Browsertype/-versie,

Gebruikt besturingssysteem,

Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

Hostname van de bezoekende computer (IP-adres),

Tijdstip van de serveraanvraag.


De gegevens worden aangewend om het gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website-en het internetgebruik verbonden diensten ten behoeve van het marktonderzoek en van de op het gebruik afgestemde samenstelling van deze internetsites tot stand te brengen. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-Masking).


U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt daarenboven de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door deze browser-Add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-Add-on, meer bepaald bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. De Opt-Out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat aangebracht. Wist u de cookies in deze browser, dan moet u de Opt-Out-cookie opnieuw plaatsen. Meer informatie over gegevensbeveiliging in combinatie met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.


Ontvangers/Categorieën van ontvangers:


De in de cookie getoonde gegevens worden naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengebracht. Ook worden de gegevens eventueel aan derden overgemaakt, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken.


Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:


Na de anonimisering van het IP-adres is een verwijzing naar uw persoon niet meer mogelijk. De statistisch bewerkte gegevens worden in Google Analytics na 14 maanden gewist. In rapporten die op basis van Google Analytics opgesteld zijn, is er geen identificatie van personen meer.


7. Ontvangers buiten de EU


Met uitzondering van de onder punt 11 getoonde verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers met vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder punt 11 genoemde verwerkingen veroorzaken een gegevensoverbrenging naar de server die door aanbieders van tracking- resp. targetingtechnologieën in onze opdracht werken. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de VS (details daarover kunt u vinden in de desbetreffende verklaringen over de concrete ontvangers). De gegevensoverbrenging gebeurt volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield alsook op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.


8. Uw rechten als betrokkene

8.1 Overzicht


Naast het recht op herroeping van de door u aan ons gegeven toestemmingen beschikt u mits vervulling van de desbetreffende wettelijke vereisten ook over de volgende rechten:


Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 AVG,


Recht op correctie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 OVG,


Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 AVG,


Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 AVG,


Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,


Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG.


8.2 Recht op informatie volgens artikel 15 AVG


U hebt het recht, volgens artikel 15 lid 1 AVG, om op verzoek gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Deze informatie omvat in het bijzonder:


De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;


De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;


De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover wie uw persoonsgegevens geopenbaard werden of nog geopenbaard zullen worden;


De geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vaststelling van de bewaarperiode;


Het bestaan van een recht op informatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;


Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;


Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;


Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – significante informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijde en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.


Worden persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven, dan hebt u het recht voorgelicht te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.


8.3 Recht op correctie volgens artikel 16 AVG


U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te vragen.


8.4 Recht op wissing volgens artikel 17 AVG


U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist om een van de volgende redenen:


de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden;


u trekt de toestemming in waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG steunde, en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking;


U dient volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn in het geval van artikel 21 lid 1 AVG geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking;


De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;


De wissing van de persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;


De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten door het informatiebedrijf volgens artikel 8 lid 1 AVG verzameld.


Voor zover wij de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u van die gegevens ook de wissing van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wenst.


8.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG


U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te vragen wanneer aan een van de volgende vereisten is voldaan:


De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden;


De verwerking is onrechtmatig en u vraagt in plaats van de wissing de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;


De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene echter heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of


U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG, zo lang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.


8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG


U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons bezorgd hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien


De verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG, en


De verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces verloopt.


Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch haalbaar is.


8.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG


Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.


Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gericht bijzonder recht van bezwaar (zie hierboven meer bepaald punten 9 en 11.6), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht tot realisatie van een dergelijk algemeen bezwaar wanneer u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft, bv. een mogelijk levensgevaar of gevaar voor de gezondheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde toezichthouder of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG .


9. Contactpersoon

9.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten


Bij vragen over de website of over de Lidl Online-Shop of voor het uitoefenen van uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) kunt u zich tot onze klantenservice wenden:


https://www.lidl.be/nl/contact.htm


9.2 Contactpersoon bij vragen over de gegevensbescherming


Hebt u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich tot de bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking wenden.


9.3 Recht van beroep bij de toezichthouder voor gegevensbescherming


U hebt daarenboven te allen tijde het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichter voor gegevensbescherming. U kunt zich hiervoor tot de toezichthouder van het land wenden waar u uw woonplaats hebt of tot de instantie van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.


10. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbeschermingDeze bepalingen over gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, Blok J, 9820 Merelbeke, en voor de website delicieux.lidl.be. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is op het bovengenoemde adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, resp. op privacy@lidl.be bereikbaar.