E-mobiliteit - Algemene voorwaarden

Van Lidl Belgium GmbH & Co. KG ('wij/we', ons/onze') voor het opladen van elektrische voertuigen en het gebruik van laadstation ('laadpunten') en de bijbehorende parkeerterreinen in België met behulp van de daarvoor bedoelde functie in de Lidl Plus-app ('E-mobility').


De Lidl Plus-app wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG. De laad- en gebruiksovereenkomst wordt uitsluitend met ons, Lidl Belgium GmbH & Co. KG (met ingang van juni 2023), afgesloten.


1. Wanneer wordt de laad- en gebruiksovereenkomst van de Lidl Plus-app van kracht?

(1) Om de functie te gebruiken moet u aangemeld zijn met uw eigen My Lidl-account in de Lidl Plus-app en zich hebben ingeschreven voor Lidl Pay in de Lidl Plus App. Als de gebruiker nog geen My Lidl-account heeft aangemaakt, kan deze worden aangemaakt in de app nadat die is gedownload. Op het gebruik en de registratie van het My Lidl-account zijn de Gebruiksvoorwaarden van het My Lidl-account' van kracht, die u hier kunt raadplegen.


(2) Door op de knop 'Begin de laadbeurt' te drukken, geeft de gebruiker aan een laad- en gebruiksovereenkomst te willen sluiten met Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Dit verzoek wordt door ons aanvaard door de activering van het laadpunt, waarmee tegelijkertijd ook het opladen van het elektrische voertuig begint (het 'laadproces'). De gebruiker mag gebruikmaken van de laadpunten en parkeerterreinen zolang het laadproces duurt.


(3) Voor aanvang van het laadproces is de gebruiker verplicht om ervoor te zorgen dat de gebruikte oplaadstekker geen zichtbare gebreken vertoont. De gebruiker selecteert het laadpunt, ofwel rechtstreeks via de kaart in de app, ofwel door de QR-code te scannen op de laadpaal. Vervolgens sluit de gebruiker het elektrische voertuig aan en start het laadproces door op de knop 'Begin de laadbeurt’ te drukken. Hiermee wordt het laadpunt geactiveerd en het laadproces opgestart. Het laadproces begint onmiddellijk nadat het Lidl Pay-verificatieproces is afgerond. De ingehouden betaallimiet wordt na voltooiing van het laadproces geannuleerd, waarna de gebruiker de daadwerkelijke kosten van het laden in rekening wordt gebracht.


(4) Het laadproces stopt wanneer de gebruiker het laden stopt (bijvoorbeeld door op de knop ‘Laadbeurt beëindigen' in de Lidl Plus-app te drukken) en het elektrische voertuig loskoppelt van het laadpunt.


(5) Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de gebruiker beschikken over een internetverbinding op zijn smartphone. Het gebruik van de internetverbinding en smartphone gebeurt op eigen risico. De gebruiker draagt de daaraan verbonden kosten zelf.


(6) Na beëindiging van de overeenkomst/laadbeurt wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen. De gebruiker kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment opvragen en opslaan via het hoofdmenu van de app.

2. Welke elektrische voertuigen mogen opgeladen worden bij het laadpunt en wat is daarbij van belang?

Het elektrische voertuig en de noodzakelijke apparatuur voor het laadproces, zoals de kabels, moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

3. Welke technische laadopties en welke aansluitingen op het laadpunt zijn mogelijk?

(1) We bieden laadpunten aan waarbij er elektriciteit kan worden overgezet naar uw elektrische voertuig met een maximumvermogen van 22 kilowatt (de zogeheten normale laadpunten), of met een vermogen van meer dan 22 kilowatt (de zogeheten snellaadpunten). Voor het laadproces gebruiken we wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Raadpleeg de informatie bij het betreffende laadpunt voor het vermogen en de stroomsoort waarmee u uw elektrische voertuig bij de afzonderlijke laadpunten kunt opladen.


(2) Voor de aansluiting van uw elektrische voertuig zijn onze AC-laadpunten en snelle AC-laadpunten ten minste uitgerust met stopcontacten, dan wel met stopcontacten en voertuigaansluitingen van het type 2, conform de norm DIN EN 62196-2 van december 2014. Onze DC-laadpunten zijn altijd uitgerust met voertuigaansluitingen van het type CCS Combo 2, conform de norm DIN EN 62196-3 van juli 2012, en/of met een voertuigaansluiting van het type CHAdeMO.


(3) De laadprestaties overeenkomstig paragraaf 1 van dit punt (3) kunnen variëren afhankelijk van de belasting van het netwerk, de gebruikte aansluiting en de opstelling van de laadpunten in het schakelsysteem. Wij geven derhalve geen enkele garantie en/of waarborg met betrekking tot de naleving van de laadprestaties van de laadpunten of voor het slagen van het laadproces.

4. In welke gevallen kan het laadproces onderbroken of beperkt worden?

We hebben het recht het laadproces te onderbreken of de stroomtoevoer te beperken indien

  • a) de stroomvoorziening wordt verstoord of onderbroken door de verantwoordelijke netbeheerder voor het gebruik van het net of voor de aansluiting;
  • b) het laadvermogen tijdens het laden moet worden onderbroken of beperkt in verband met andere zwaarwegende technische redenen die een ongestoord of ononderbroken laadproces verhinderen;
  • c) de conform punt 5, paragraaf 1 toegestane maximumlaadtijd is overschreden; en indien
  • d) het op de creditcard of betaalpas van de klant van tevoren ingehouden bedrag is bereikt. Meer informatie over de respectievelijke betalingslimieten voor Lidl Pay kunt u vinden in de Lidl Plus-app.

5. Wanneer en hoelang mag u uw elektrische voertuig opladen?

(1) U mag uw elektrische voertuig opladen voor de gehele duur van het laadproces (de 'toegestane laadtijd') nadat u daarvoor hebt betaald in de winkel waar het parkeerterrein en het laadpunt bij horen.


(2) Als een externe parkeerbeheerder een maximumlaadtijd heeft aangegeven, geldt deze laadtijd ook voor het laadproces en de toegestane laadtijd.

6. Voor welk doel en hoelang mag u de parkeerplaats direct voor het laadpunt gebruiken? Wat gebeurt er bij overtredingen?

(1) De parkeerplaats direct voor een laadpunt mag alleen worden gebruikt voor het laadproces (zie punt 1) én alleen voor de duur van de toegestane laadtijd (zie punt 5). Om ook andere klanten in staat te stellen elektrische voertuigen op te laden, moet de parkeerplaats onmiddellijk (d.w.z. zonder verwijtbare vertraging) na afloop van de toegestane laadtijd worden ontruimd. Het gebruik van deze parkeerplaats voor andere doeleinden en/of buiten de toegestane oplaadtijd is niet toegestaan.


(2) Bij overtreding van punt 5, paragraaf 1 zijn wij gerechtigd uw elektrische voertuig op uw kosten weg te slepen. De door u te dragen kosten hiervoor blijven beperkt tot de lokale kosten voor het wegslepen van particuliere eigendommen. Wij behouden ons ook het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen.


(3) In geval van overtreding van punt 5, paragraaf 2 zijn de algemene voorwaarden van de externe parkeerbeheerder en de daarin opgenomen boetes van toepassing.

7. Aan welke voorschriften dient u zich te houden bij het betreden van de parkeerplaats/het parkeerterrein?

De Belgische verkeerswetgeving is van toepassing op het hele parkeerterrein, met inbegrip van de parkeerplaatsen.

8. Wat zijn de prijzen/tarieven? Wat voor betalingsmogelijkheden zijn er?

(1) De prijzen voor het laadproces conform deze laad- en gebruiksovereenkomst zijn gebaseerd op een of meerdere verschillende tarieven. U kunt deze duidelijk zien in de Lidl Plus-app en u selecteert deze nog voor het begin van het laadproces. Wij brengen het laadproces in rekening op basis van het desbetreffende tarief per kilowattuur (kWh), inclusief de wettelijk verplichte btw-heffing, alle specifieke verbruiksbelastingen én, indien van toepassing, andere heffingen, toeslagen of kostencomponenten.


(2) De tarieven zijn geen vaste prijzen en kunnen dus per laadmoment verschillen. U maakt geen wettelijke aanspraak op een ander tarief dan het (de) bij het sluiten van de overeenkomst getoonde tarief (tarieven).


(3) De betaling geschiedt elektronisch via Lidl Pay. Raadpleeg voor meer informatie de Lidl Plus-app.

9. Voor wat voor schade zijn wij aansprakelijk?

(1) We zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door spanningsschommelingen, spanningsverlies, spanningsstoring of knelpunten in het stroomnet van de netbeheerder, d.w.z. gebeurtenissen waarvoor de netbeheerder en niet wij verantwoordelijk zijn. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het onjuiste gebruik van het laadpunt of door een gebrek aan het elektrische voertuig dat wij niet hebben veroorzaakt.


(2) Aansprakelijkheid kan enkel worden weerhouden in geval van opzet en grove nalatigheid in hoofde van Lidl.


(3) In geval van niet-grove nalatigheid zijn wij echter alleen aansprakelijk voor:

  • schade als gevolg van de dood, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, alsook voor
  • schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting die nodig is om de overeenkomst naar behoren uit te voeren, en waarop u mag vertrouwen); in dit geval blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de voorzienbare en typische schade in dergelijke gevallen.


(4) De in punt 9, paragraaf 3 vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor plichtsverzuim door aangestelden van Lidl.


(5) De in punt 9, paragraaf 3 vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet wanneer wij of de personen voor wie wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn, een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of aansprakelijkheid hebben aanvaard.


(6) De in punt 9, paragraaf 3 en 4 vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op vorderingen n het kader van de productaansprakelijkheidswetgeving.


(7) Elke andere vorm van aansprakelijkheid van ons of aangestelden, is uitgesloten.

10. Contactgegevens voor klachten

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de hotline laadpalen:


0800 / 78 624


(maandag t/m zondag, 24 uur beschikbaar)

11. Welke andere bepalingen zijn van toepassing en welke opties zijn er voor geschillenbeslechting?

(1) De overeenkomst is opgesteld in het Duits en vertaald naar het Nederlands.


(2) Op de rechtsverhouding tussen ons en de gebruiker is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, mits de gebruiker woonachtig is in België of in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie. Als de gebruiker woonachtig is in een andere lidstaat van de Europese Unie, blijven aanvullende dwingende bepalingen van de lidstaat waar het lid woonachtig is onverlet.


(3) Ook indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


(4) De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting, zie Artikel B.9 Algemene voorwaarden.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.